ሽወደንኛ ምስ ካልኦት ብሓባር ተለማመድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 18 10 2018

​ሽወደንኛ ንኽትምሃር ዝበለጸ ኣገባብ እንተሎ፡ ሽወደንኛ ምስ ዝኽእሉ ሰባት ምዝራብ’ዩ።

ኣብ ኢንተርነት ምስ ዝተፋለጥካዮ ሰብ፡ ብኣካል ኣብ እትራኸበሉ እዋን ጥንቃቐ ምግባር ኣይትረስዕ። ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ ንብጻይካ ሓብር፡ ምስቲ ብኢንተርነት ዝተፋለጥካዮ ሰብ ከኣ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ተራኸብ።

"መራሕ ስደተኛ" (flyktingguide)፡ ወይ ከኣ "ብጻይ ቋንቋ"(Språkvän)

ብዙሓት ኮሙናትን ወለንታውያን ማሕበራትን ንሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ምስ ሽወደናውያን ንኽራኸቡ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፋ እየን። ስም ናይቲ ንጥፈታት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ስፕሮክቬን (språkvän)፡ ሓባሪ ስደተኛ (flyktingguide)፡ ኣቦ (fadder)፡ ዓላማይ (mentor) ወይ ዓርኪ (kompis) ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ።

ብሓገዝ ናይ "ብጻይ ቋንቋ" ወይ "መራሒ ስደተኛ"፡ ቀልጢፍካ ሽወደንኛ ክትማሃርን፡ ዕለታዊ መነባብሮኻ ዘቃልሉ ርክባት ክትፈጥርን ትኽእል ኢኻ። ናይ ቋንቋ ዓርኪ ወይ መራሒ ስደተኛ ክህልወካ ከም ትደሊ፡ ንኮምዩንካ ኢኻ ትሕብር።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ዘሎ ንጥፈታት ንምርካብ ኣብ ናይቲ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብ ናይ ንጥፈታት ዓውደ-ኣዋርሕ ድለ።

ናይ ንጥፈታት ካላንደር - ንጥፈታት ኣብ ሽወደን

"ንጥፈታት ኣብ ሽወደን" ንዓኻ ዝሰማምዓካ ንጥፈታት ክትደልየሉ ትኽእል ሓደ ዓውደ-ኣዋርሕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ጥቓ ትነብረሉ ቦታ ንናትካ ዝንባለ ዝሰማማዕ ንጥፈታት ዘሎወን ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ መድለዪ ቃል፡ ወይ ሓደ ፍሉይ መዓልቲ ወይ ንጥፈታት ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስፖርት፡ ቋንቋ ሽወደንኛ ወይ ባህሊን መዘናግዕን።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብ'ቶም ፊልምታት፡ ልሙዳት ዝኾኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትማሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ'ውን፡ ነቶም ፊልምታት ደው እናበልካን ንድሕሪት እናመለስካን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋዊ መግለጺ እንተደሊኻ'ውን፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ፊልም፡ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሳጹን ጠውቕ።

ቤት ንባብ

ቤት ንባብ - መራኸቢ ቦታ

ኣብ እንዳ ሻሂ(ካፌ)

ቡን/ሻሂ ምስታይ መዝገበ-ቃላት

መግለጺ መንገዲ

ትርፊ ግዜ