ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 24 11 2022

ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሽወደን ኰነ ኣብ ዓለም ይላባዕን ንሕማም ኮቪድ-19 የስዕብን ኣሎ። ዝርግሓ ናይዚ ቫይረስ ንምግታእ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ካብ ከቢድ ሕማም መከላኸሊ ንኽትረክብ ተኸተብ።

En sjuksköterska vaccinerar en äldre kvinna

ንስኻ ዕቑባ ትሓትት ዘለካ ወይ ኣብ ሽወደን ብዘይፍቓድ ትነብር ዘለኻ እውን ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ክታበት ዘይክፈሎ ኾይኑ፡ ዋላ ሰነድ መንነት፡ ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት ወይ ግዝያዊ ቍጽሪ መንነት ኣይሃልኻ፡ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።

እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።

እንተ ሓሚምካን ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ሕማም ክኸውን ዝኽእል እንተ ኣለካን ኾይኑ፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ከምኡ’ውን ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ኣወግድ። ምልክታት ሕማምካ ንምግምጋም ወይ ንሕክምና ናበይ ከም ትኸይድ ምኽሪ እንተ ደሊኻ፡ ናብ ቍጽሪ ተሌፎን 1177 ደውል።

ብኽታበት ንነብስኻ ተኸላኸለላ

ጸረ ኮቪድ-19 ምኽታብ እቲ ዝበለጸ ብኸቢድ ምሕማም ተወግደሉ ኣገባብ እዩ።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኵሎም ደቂ 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ሰባትን ጸረ ኮቪድ-19 ክኽተቡ ይመክር።

ምኽታብ ኣይክፈሎን እዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ-19

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣሎ። ኣብኡ ካልእ ገዲፍካ ብዛዕባ ክታበትን ዘይተኸተብካ እንተ ዄንካ ብዛዕባ እንታይ ክትሓስብ ከም ዝግብኣካን ሕቶታትን መልስን ኣሎ።