ቤት ትምህርቲ፡ ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 9 8 2018

ኵሎም ቈልዑ ንኽምሃሩ መሰል ኣሎዎም። እቲ ኮሙን ንደቅኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ክቕርበሎም ግዴታ ኣሎዎ። ኣብዚ ብዛዕባ ኣየኖት ሕግታት ከም ዘገልግሉን ብዛዕባ ደቅኻ ኣብ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ምእንቲ ክኽእሉ ኣየናይ ሓገዝ ከም ዝወሃቦምን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

መሰል ንትምህርቲ

ውላድካ ብማዕረ ኵነት ከም ካልኦት ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ቈልዑ መሰል ንመውዓሊ ህጻናት ኣሎዎ። ውላድካ ካብታ ሽዱሽተ ዓመት ዝመልኣላ ወቕተ-ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ መሰል ኣሎዎ። መሰል ናይ ትምህርቲ ነዞም ዝስዕቡ ዓይነት ትምህርቲ ይምልከት፡

  • መውዓሊ ህጻናት
  • ክፍሊ ቅድመ-ትምህርቲ
  • መባእታ ቤት ትምህርቲ
  • ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ
  • ፍሉይ ቤት ትምህርትን ናይ ናጻ ግዜ ቤትን

ንኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ንዚምልከት፡ ደቅኻ ቅድሚ 18 ዓመት ምምልኦም ትምህርቶም እንተ ጀሚሮም ውላድካ ንትምህርቲ መሰል ኣሎዎ።

ምስቲ ናትካ ኮሙን ርክብ ግበር

እቲ ናትካ ኮሙን ንደቅኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ክቕርበሎም ግዴታ ኣሎዎ። ኣብ መውዓሊ ህጻናት፡ ክፍሊ ቅድመ -ትምህርቲ፡ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቦታ ዘድልዮም ሓደ ወይ ብዙሓት ቈልዑ እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም ምስቲ ናትካ ኮሙን ርክብ ክትገብር ኣሎካ። ከመይ ከም ትገብር እቲ ኮሙን ዝይዳ ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ውላድካ ካብታ ምስቲ ኮሙን ርክብ ዝገበርካላን ውላድ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ቦታ ከም ዘድልዮ ዘመልከትካላን ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ቦታ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ክቕረበሉ እዩ።

ውላድካ ብዝተኻእለ መጠን ብኡንብኡ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክጅምር ወይ ቦታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክቕረበሉ ኣሎዎ። እንተ ደንጎየ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናብ ሽወደን ምምጻእኩም ክፍጸም ይግብኦ።

ግምገማ

ግምገማ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ

ውላድካ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ቈልዓ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክእለቱ ክግምግሙ የድልዮም እዩ። ኣብቲ ግምገማ ዕድመ፡ ዝቐደመ ፍልጠትን ውልቃዊ ኵነታትን ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ። ውላድካ ትምህርቲ ካብ ዝጀመረላ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ውላድካ ኣበየናይ ደረጃን ክፍልን ከም ዝጅምር ክውስን ኣሎዎ። እቲ ግምገማ ንናይ ውላድካ ናይ ቀጻሊ ትምህርቲ መደብ ምውጻእ እውን የገልግል እዩ። እቲ ግምገማ ክግበር ከሎ ሓደ ኣስተርጓሚ ክግበር እዩ ወይ ናይቲ ቈልዓ ቋንቋ ኣደ ዝዛረብ መምህር ክገብሮ እዩ።

ውላድካ ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ

እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ቤት ትምህርቲ ሓደ ቈልዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ ዘሎዎም ጕጅለ እዩ ኢሎም እንተ ጠርጢሮም ቅድሚ እቲ ዝበለጸ ዝሰማምዖ ዓይነት ትምህርቲ ምውሳኑ እቲ ቈልዓ ተወሳኺ መርመራታት ክግበረሉ እዩ። ናትካ ኮሙንን ፍሉይ ሰነ-ትምህርታዊ በዓል መዚ ትምህርትን ቅድሚ ነቲ ነገር ምውሳኖም ውላድካ ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክጅምር ኣይክእልን እዩ።

ግምገማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እቶም መምህራን ቀጻሊ ግምገማ ናይ ውላድካ ፍልጠት ክገብሩ እዮም። እቲ ግምገማ ንቐጻሊ ትምህርቲ ናይ እቲ ቈልዓ መሰረት እዩ።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምምሃር ብድልየትካ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ውላድካ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መደባት ትምህርቲ ወይ መላለዪ መደብ ትምህርቲ ክምሃር ይኽእል። ኣብቲ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ ሞያዊ መቀራረቢ መደብን ንዩኒቨርሲቲ መቀራረቢ መደብን ኣሎዉ።

ውላድካ ኣብ ሞያዊ መቀራረቢ መደብ ትምህርቲ ክምሃር ንኽኽእል ብሽወደኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ተወሰኽቲ ሓሙሽተ ዓይነት ትምህርትታትን ዝሓለፈሉ ወረቐት ምስክር የድሊ። እዚ ብጠቕላላ ናይ ሸሞንተ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓለፈሉ ወረቐት ምስክር የድሊ ማለት እዩ።

ውላድካ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መቀራረቢ መደብ ክምሃር ንኽኽእል፡ ናይ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ካልኦት ተወሰኽቲ ትሽዓተ ዓይነት ትምህርቲን ዝሓለፈሉ ወረቐት ምስክር የድሊ። እዚ ብጠቕላላ ናይ ትሽዓተ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓለፈሉ ወረቐት ምስክር የድሊ ማለት እዩ።

ውላድካ ነቶም ሃገራውያን መደባት ትምህርቲ ክምሃር ብቑዕ እንተ ዘይኮይኑ፡ እቲ ቈልዓ ኣብ ገለ ካብቶም ሓሙሽተ መላለዪ መደባት ክምሃር ይኽእል እዩ። እቶም መላለዪ መደባት ንቕልጣፈ ትምህርቲ፡ ንውሓትን ትሕዝቶን ንዝምልከት ተዓጻጸፍቲ እዮም። እቲ መድብ ኣብ ናይ ውላድካ ዝነበሮ ፍልጠትን ድልየትን ተመርኩሶም ከም ዝሰማምዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

መቀራረቢ ትምህርቲ

ውላድካ ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ እንዳ ተማህረ ማዕረ ማዕሪኡ መባእታ ቋንቋ ሽወደንኛ ክምሃር ይኽእል እዩ።ዕላማ ናይ ውላድካ ኣብ ውሽጢ እቲ መቀራረቢ ትምህርቲ ሓደ ወይ ብዙሓት ዓይነት ትምህርቲ ዝምሃረሉ፡ እቲ ቈልዓ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብቲ ምዱብ ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ምእንቲ ክከታተሎ ቅሩብ ንኽኸውን እዩ።

ውላድካ እንተ ነውሓ ንኽልተ ዓመት ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ንኽምሃር ዕድል ክወሃቦ ይኽእል እዩ። እቲ ቈልዓ ኵሉ ትምህርቱ ኣብዚ ትምህርቲ ክረኽቦ ኣይክእልን እዩ። ክንደይ ክፋል ብዝሒ ናይቲ ትምህርቲ ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ፡ ክንደይ ክፍል ብዝሒ ኣብ ንቡር ክፍሊ ከም ዝወሃብ ካብ ቈልዓ ናብ ቈልዓ ይፈላለ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብኸመይ ከም ዝውደብ እቲ ርእሰ ምምህራን ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውስን።

እቲ መምህር ናይቲ ቈልዓ ፍልጠት ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ክግምግሞ እዩ። እቲ መምህር እቲ ቈልዓ ኣብ ንቡር ክፍሊ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ክከታተል ይኽእል እዩ ኢሉ ምስ ገምገመ፡ እቲ ቈልዓ ኣብ ክንዲ ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ ኣብቲ ትምህርቲ ክካፈል እዩ።

ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ

ውላድካ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ዓይነት ትምህርቲ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ትምህርቲ ክወሃቦ ይኽእል እዩ። ሽወደንኛ ከም ቋንቋ ኣደ ዘይብሎም ቈልዑ እሞ እቲ ቈልዓ ናቱ ኣድላይነት እንተ ኣሎዎ ኾይኑ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክምሃር ይኽእል እዩ። እቲ ቈልዓ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክምሃር እንተ ኾይኑ ዝውስን እቲ ርእሰ-መምህራን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ። ውላድካ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ንኽምሃር ኣድላይነት እንተ ኣሎዎ ኾይኑ ምስቲ ርእሰ-ምምህራን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ርክብ ግበር።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እቲ ውላድካ ዓይነት ትምህርቲ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክምሃር ይኽእል እዩ።

ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ውላድካ ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ውላድካ ቀዳምነት ዝተዋህዎ መደብ ግዜ እንተ ኣሎዎ ኾይኑ፡ እቲ ቈልዓ ተወሳኺ ትምህርቲ ናይ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክወሃቦ ይኽእል ማለት እዩ።

ውላድካ ምእንቲ ኣብ ሽወደንኛ ዝያዳ ግዜ ክረክብ ክኽእል ካብ ናይ ካልኦት ዓይነት ትምህርቲ ግዜ ምልጋስ ናይ ግድን እዩ። እቲ ጠቕላላ ግዜ ናይ ትምህርቲ ሓደ እዩ ዝኸውን። ግን እቲ ግዜ ኣብ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ምእንቲ ዝያዳ ክኸውን ነቲ ግዜ ተከፋፍሎ። ሓደ ቈልዓ ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልዎ እንተ ኾይኑ እቲ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውስን። ሓደ ቈልዓ እንተ ነውሓ ንሓደ ዓመት ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልዎ ይኽእል።

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ

ውላድካ ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ እንተ ኣሎዎ ኾይኑ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንኽወሃቦ መሰል ክህልዎ ይኽእል እዩ። ውላድካ ኣብ መውዓሊ ህጻናትን ክፍሊ ቅድመ ትምህርትን ነቲ ናቱ ቋንቋ ኣደን ቋንቋ ሽወደንኛን ክልቲኡ ከማዕብሎ ዕድል ክህልዎ ኣሎዎ። ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ሓደ ሓደ ጠለባት እንተ ተማሊኦም ውላድካ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንኽወሃቦ መሰል ኣሎዎ።

ውላድካ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ክወሃቦ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ብዛዕብኡ ከተመልክት ኣሎካ። ከመይ ከም ትገብርን ኣየኖት ጠለባት ከም ዝሕተቱን ነቶም ቤት ትምህርቲ ሕተቶም።

ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ

እቲ ቈልዓ ድሮ ዝኽእሎም ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዓይነታት ምእንቲ ክጥቀመሎም ክኽእል ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ ኣገዳሲ እዩ። ውላድካ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ፡ ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ ክወሃቦ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ መጽናዕቲ ምስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ መምህር ወይ ርእሰ መምህር ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።