ንኽእለትካ ወረቐት ምስክርን መርትዖን ርኸበሎም

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 6 12 2022

ትምህርቲ ወይ ተመኩሮ ካብ ሓደ ስራሕ እንተ'ላካ ኾይኑ፡ ግን ናቱ ወረቐትን ወረቐት ምስክርን ዘይሃልዩካ፡ ምርግጋጽ ዓቕሚ ናይ ዓቕምኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንዓቕምኻ መረጋገጺ እንተ ጌርካሉ ፡ ትምህርትኻ ክትውድእን ብቕልጡፍ ስራሕ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ።

ብቕዓትካ ምርግጋጽ፡ ንስኻ ነቶም ዘሎዉኻ ተመኩሮታትን እንታይ ከም ትኽእልን ትገልጾምን ትግምግሞምን ማለት እዩ። ነቶም ዘለዉኻ ተግባራውንን ክልሰ-ሓሳብን ፍልጠታት ብመገዲ ቃለ-መሕትት፡ ፈተናታትን ናይ ስራሕ ፈተናታትን ከተርእዮም ዕድል ትረክብ።

ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ዓምቕኻ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞያ ክትሰርሕ ንምኽኣል ተወሳኺ ትምህርቲ ዘድልየካ እንተ ኾይኑን ንምግምጋም ሓገዝ ትረክብ።

ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ነቲ ናትካ ምርግጋጽ ብቕዓት ኣብ ሓደ ናይ ብቕዓት ወረቐት ምስክር ይስንድዎ።