ናይ ባዕልኻ ትካል ምብጋስ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 6 8 2018

ናትካ ትካል ምብጋስ ናይ ኣብ ሽወደን ስራሕ ምድላይ ጽቡቕ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንዓኻ ናይ ግዜ ገደብ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካ

እቲናትካ ትካል ዝኣክል ብዙሕ ገንዘብ ዘእቱ እንተ ኾይኑ እቲ ናትካ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ምስ ወደቐ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃበካ ነዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣሎካ፡

  • ናይቲ ሞያ ብዙሕ ተመኩሮ ክህልወካ።
  • ናይ ባዕልኻ ትካል ምምራሕ ሕሉፍ ተመኩሮ ክህልወካ።
  • ብቑዕ ፍልጠት ናይ ሽወደንኛን/ወይ እንግሊዝኛ ክህልወካ።
  • ነቲ ትካል ዝመርሖ ንስኻ ምኳንካ ከተረጋግጽ ክትክእል።
  • ናይቲ ትካል ወሳኒ ሓላፍነት ክህልወካ።
  • እንተ ወሓደ ፍርቂ ናይቲ ትካል ክትውንን።
  • ነብስኻ ንኽትናቢ ዘኽእለካ ብዙሕ ገንዘብ ከተእቱ።
  • ነቲ ትካል ከተካይደሉ ዘኽእል ብዙሕ ገንዘብ ክህልወካን ኣብ መጻኢ ክልተ ዓመት ገንዘብ ከተእቱን።