መቐመጢ ቤት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 3 12 2018

ዕቝባ ሓቲትካ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ ኣብ ሽወደን ንኽትቅመጥ መሰል ኣለካ። እዚ ዋላ ናይ ብጽሒት ስደተኛ (kvotflykting) ኴንካ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻእካ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ እውን የገልግል እዩ።

ብዙሓት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም፡ መንበሪኦም ባዕሎም የዳልዉ እዮም።

እቲ መንበሪ ፍቓድ ክፍቀዶ ከሎ ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንበሪ ዝቕመጥ ዘሎን ባዕሉ ናይ ገዛእ ርእሱ መቐመጢ ከዳሉ ዘይክእልን፡ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሓደ ኮሙን ንክቕመጥ ሓገዝን ደገፍን ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

ክትቅመጥ ከሎኻ ዘድልየካ ሓገዝ

ንስካ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ ኣብ ሓደ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንበሪ ትቕመጥ ወይ ንስኻ ናብ ሽወደን ከም ናይ ብጺሒት ስደተኛ ትመጽእ፡ ኣብ ሓደ ኮሙን ናይ መንበሪ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ትርኢት ናይ መንበሪ ገዛውቲ፡ ነዋሕቲ ህንጻታትን ፍሉጥ ዝርኣ ቦታታትን።

ስእሊ፡ ሚሳክ ናልባንድያን

ኣብ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ንዝተዋህቡ፡ ኮሙናት ንኽቕበለኦም ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ይምድቡለን። ሓንቲ ኮሙን ምደባ ምስ ተዋህበት፡ እታ ኮሙን ንዓኻ መንበሪ ከተዳልወልካ ሓላፍነት ትወስድ ማለት እዩ።

ናበየነይቲ ኮሙን ክትምደብ ከም ትደሊ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምደባ ናብ ሓንቲ ኮሙን ሓንቲ ዕድል ጥራይ እያ ትወሃበካ። ኣይደልን እንተ ኢልካ ካብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ናይ ቅበላ ስርዓት ትወጽእ። ካብቲ ግዜ እቲ ንንየው ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክፍሊትን መንበርን ክትረክብ መሰል የብልካን። ከምኡ'ውን መንበሪኻ ባዕልኻ ከተዳሉ ኣለካ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ምምዝጋብ

ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ይምዝገቡ እዮም። ኣብኡ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ኣየኖት ሰባት ከም ዝቕመጡን ኣበይ ከም ዝቕመጡን ሓበሬታ ይምዝገብ።

ልቓሕ መግዝኢ ኣቝሑ ገዛ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ፡ ሲኤስኤን (CSN)

ንስኻ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድካ ንገዛኻ ዝኸውን ኣቕሓ ገዛን ካልእን ንምግዛእ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ፡ ሲኤስኤን ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓደ ልቓሕ መግዝኢ ኣቝሑ ገዛ ይብሃል።

ንኣብነት ነዚ ዝስዕብ ንኽትገዝእ ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል፡

  • ዓራውቲ
  • መንበራት
  • ብያትታት
  • ድስታት

ንኣብነት ምግቢ ወረቐት ዓይን-ምድሪ ንምግዛእ ወይ ናይ ገዛ ክራይ ንምኽፋል ገንዘብ ክትልቃሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ልቓሕ መግዝኢ ኣቝሑ ገዛ ንምርካብ ዘሎ ጠለብ

ነዚ ዝስዕብ እንተ ኣማሊእካ ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል፡

  • ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ሓደ ምደባ ምስ ረኸበት ሓንቲ ኮሙን ዝተቐበለትካ።
  • ናብታ ኮሙን ክትግዕዝ ከለኻ እንተ ወሓደ ወዲ 18 ዓመት ኔርካ።

ነቲ ለቓሕ ተመሊስካ ምኽፋል

ነቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ናይ ግድን ተመሊስካ ክትከፍሎ ኣለካ። ካብቲ ፋልማይ ክፍሊት ዚመጸካ እዋን: ድሕሪ ክልተ ዓመት ክትከፍል ክትጅምር ኣለካ።