Hjo

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ህዩ ንዓበይትን ናእሽቱን ትሰማማዕ ኾይና ሓንቲ ተቐባሊት ኣጋይሽ ዝኾነት ከተማ እያ። ዋላ’ኳ ዕቃበ ናይ ጥንቲ ይሃሉ፡ ህዩ ንዝያዳ ንጥፈታት፣ መንበሪን ኣብ ትምህርቲን ሓልዮት ቈልዑን ኣረጋውያንን ልዑል ደረጃ ንኽህሉ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ቀጻሊ ምዕባለ እያ ትርከብ።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ህዩ ሓንቲ ህድእትን ሰላም ዝሰፈናን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ቬተርን እተደኮነት ከተማ እያ። ሓንቲ ኣረግቶት ህንጻን ደስ ዘብል ኣካባቢ ተፈጥሮን ዘለዋ ምጭውቲ ንእሽተይ ከተማ እያ።

መንበሪ-ገዛ

መንበሪ ሃዋህው ናይ ህዩ ህዱእን ጽቡቕን እዩ። እቲ ዝውቱር መንበሪ ዓይነት ናይ ህዩ ቪላ ምስ ጃርዲኑ እዩ። ግን ቀረብ ናይ ንኣብነት ኮንዶሚንዩምን ናይ ክራይ ኣባይትን እውን ኣሎ። ቨነርግረንስ (Wennergrens) እታ ዝዓበየት ናይ ህንጻ ትካል ኣብ ህዩ ኮሙን እያ።

ኣካረይቲ ትካላትን መንበሪ ገዛውትን ርኸብ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ህዩ ኮሙን ብዙሓት ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ነበርቲ ኣሎዉ። ብጀካ እቲ ሽወደናዊ ቋንቋ፡ ዓረብኛ፣ ዳሪ፣ ፋርስኛ፣ ሶማልኛ፣ ሞንጎልንኛ፣ ትግርኛ፣ ታይላንድኛ፣ ቋንቋ ሆላንድ፣ ቋንቋ ፖላንድን እንግልዝኛን እውን ይዝረብ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ህዩ ሓደ ሃብታም ናይ ባህልን ማሕበራዊ ህይወትን ሂወት ተወፊ እያ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ህዮ ኩሉ እትደልዮ ነገራት ኣብ ቀረባ እዩ። ኣብ ኢካን ነቶን ናይ መግቢ ዓይነታ ኣሎ። ካፈታት፡ ኣብያተመግቢ፡ ናይ መገዲ ድኳናት፡ ኪዮስክን ናይ መጻወትን ካረመላን ድኳናት ኣለዉ። ኣብቲ ከተማ ብእተፈላለየ ቋንቋ እተጻሕፉ መጻሕፍቲ ክትልቅሓሉ እትኽእል ቤትንባብ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲ፡ ሲነማ፡ መጻወቲ ኵዕሶ ምስ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ፡ ኣደራሽ ስፖርት፡ መጻወቲ ተኒስ፡ ጂም፡ ኣደራሽ መሐምበሲ ምስ ትምህርቲ ምሕምባስ (ሓጋይ ዚኽፈት)፡ ቦውሊን፡ ናይ ኤለክትሪክ ቡቲክ፡ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፡ ናይ ቤት መጸባበቒ ድኳን፡ መጸበቒ ጸጕሪ፡ እንዳ ሕብሪ፡ እንዳ ዕምባባ፡ ባንክታት ወዘተ. ኣሎ። ክልተ ሰከንድሃንድ ድኳናት፡ ቀዪሕ መስቀልን ኤሪክስየልፐን ምስ ኣቕሑ ገዛ፡ ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ድማ ኣሎ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነትን ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን ኣብ ሾቭደ ቤት ጽሕፈት ኣሎዎም። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ግን ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ክፉት ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ኣሎዎም፡ ሓሙስ 10-12፣ 13-16። ናብኡ ወረቐት ክትገድፍን ቀለልቲ ዝኾኑ ሕቶታት ክትሓትትን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መንጎ ህዮን ሾቭደን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መስመር ኣሎ።

እቲ ኮምዩን ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ዚረድእ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሃዱ ኣለዎ። ከምኡውን ንኺረድእን ኪመርሕን ዚነጥፍ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኣሎ።

መራኸቢ ቀለቤት ምስ ካልእ ኣድራሻ-ኢንተርነት

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ህዩ ነቶም ደቂ 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ዝዓለመ ትሽዓተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ክልተ ናይ ስድራቤት መውዓልን ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 6-12 ዕድመ ዘለዉ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ምእላይ ዘድልዮም ህጻናት ከኣ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣለዎም።

ናይ ስድራቤት ማእከል ኣርከን፡ ወለድን ውሉዳትን ብሓደ ኪመጹ ዕዱማት ዝኾኑሉ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት እዩ።

ሓልዮት ቈልዑ ኣብዚ ኮሙን

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ህዩ ንደቂ 6-15 ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 11-18 ዝዕድመኦም ህጻናት ናይ ዕረፍቲ ደምበ ኣሎ።

ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ንዚዛረቡ ህጻናት ብቛንቋ ኣደኦም ትምህርቲ ይወሃቦም፡ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ። እቲ ትምህርቲ ነቲ ህጻን ንቛንቋኡ ከማዕብልን ብዛዕባ ባህሉ ዝያዳ ኪፈልጥን የኽእሎ።

ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያት፡ ኣብ ከተማታት ከባቢ ህዩ ዚርከቡ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ። ዝበዝሑ ግን ናብ ኾቭደ ወይ ናብ ቲብሩ እዮም ዚኸዱ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ዕድላት ትምህርቲ

ዓበይቲ ኣብ sfi (ሽወደን ንወጻእተኛታት) ኮምቩክስ፡ ሰርቩክስ komvux, särvux ወይ ኣብ ህዩ ኮለጅ ይምሃሩ። ኣብ ኮምቩክስ ንኣኻ ዚምሽእ ትምህርቲ ንምርካብ ዓቢ ዕድል ኣሎ። ኣብ እተፈላለየ ጽፍሒታት ዘሎ ትምህርቲ ክትሕውሶ ትኽእል፡ ከምኡውን ትምህርቲ ምስ ስራሕ ክትሕውሶ ትኽእል። ኣብቲ ህዝባዊ ኮለጅ፡ ንኹሉ ዓይነት ሳብጀክት ዚትንክፍ ትምህርቲ ኣሎ፡ ናይ ፖሊስ ሓለዋ፡ ሙዚቃን ስነጥበብን።

ዝቐረበ ኮለጅ ኣብ ኾቭደ እዩ። ንሱ ምስቲ ናይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ናይ ኮርታ ቨገን ስልጠና ብምትሕብባር ይሰርሕ። እቲ ትምህርቲ ናብቶም ዲግሪ ዘለዎም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ እዩ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ኣባጽሕ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ፡

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ህዩ ክልተ ማእከል ጥዕና ኣሎ፤ ህዩ ማእከል ጥዕናን ክሊኒክ ጥዕናን። ከምኡውን ሓደ ናይ ኣደታት፡ ክልተ ናይ ህጻናት ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። ዝቐረበ ሆስፒታልን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ኣብ ኾቭደ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብመገዲ ቶልክፎርመድሊን ቨስት፡ ብኹሉ ቋንቋ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ህዩ ብዙሓት ኣውቶቡሳት ደው ይብላ። ካብ ህዩ ናብ ቲብሩ፡ ቲዳሆልም፡ ኾቭደን ብራንድስቶርፕን ይኸዳ። ካብኡ ኣውቶቡስ ቀዪርካ ክትቅጽል ይከኣል። ቨስትትራፊክ ብኣውቶቡስ ብ 35 ደቓይቕ ካብ ህዮ ናብ ኾቭደ ይወስደካ። ካብ ኾቭደ ብባቡር ክሳዕ የተቦሪ፡ ስቶክሆልምን ዮንሾፒንግን ምኻድ ይከኣል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ህዩ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፍ ናይ ህዩ ኮምዩን እዩ። እቲ ዞባ ኣብ ክንክን ጥዕና ናይ ስራሕ ዕድል ዚህብ ካልእ ዓቢ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ዓበይትን ነኣሽቱን ትካላት ኣለዋ።

ህዩ ጥቓተን ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለወን ዓበይቲ ከተማታት እያ እትርከብ።