Vara

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ኣብዚ በረኽቲ ጎቦታትን ዓሞቕቲ ስንጭሮታትን የብልናን። ገሊኦም ሰጣሕ ከም ፓንኮካ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ካልኦት ድማ ነቲ ጐልጐል ክርእይዎ ከለዉ ከም ሓደ ባሕሪ ነቶም ብዙሓት ሕርሻታት ድማ ከም ደሴታት ብብፍቕራዊ ስሚዒት ይገልጽዎም።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ነዛ ኮሙን ብምልእታ እንተ ርኢኻያ እቲ ሓቂ ኣብዚ ዝቀያየር ተፈጥሮ፡ ኵሉ ካብ እቲ ቅሉዕ ምድረ-ገጽ ክሳብ እቲ ኮረብታዊ መሬትን ዳርጋ ሰፊሕ ዱርን እዩ ዘሎ። ቫራ ኮሙን ኣብቲ ሰፊሕ ጐላጕል ኣብ ማእከል ቬስተርዮታላንድ - ጐላጕልቫራ ተደኵና ትርከብ። ንሕና ኣብዚ ንነብር ተፈጥሮን ኣገልግሎትን ኣጸቢቑ ኣብ ቀረባና ኣሎና። ብርግጽ እቶም ዝበዝሑ ሰባት እቲ ዝበለጸ ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ቦታኻ ኢዩ ይብሉ እዮም፣ ግን ካብቲ ናይ ኮሙንና ደረት ክንወጽእ እንተ ደሊና ግሩም ዝኾኑ መራኸቢታት ኣሎዉና። ሕርሻ ገና ናይዚ ከባቢ ዝዓበየ ክፋል ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን እዩ፡ ኾይኑ ግን ማዕረ ማዕሪኡ ሓደ ዕዉትን ዓለምለኻውን ኢንዱስትሪ ማዕቢሉ ኣሎ። ኣብ ቫራ ኮሙን ብድምር ልዕሊ 700 ዝነጥፋ ትካላት ኣሎዋ። ነቲ ሓደ ጽቡቕ ስራሕ ምስ ሓደ ዘገድስ ናጻ ግዜ ከወሃህድ ዝደሊ ሰብ፡ ኣብ ቫራ ጽቡቕ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ መንጎ እተን ኣስታት 400 ዝኾና ኣብ ኮሙናን ዘለዋ ማሕበራት፡ ካብ ዕዉታት ሳዕሳዕቲ ክሳብ ናይ ሞቶር ስፖርታውያንን ነጠርቲ ትራምፖሊንን ኣሎዉ። ብተወሳኺ ኣብተን መብዛሕትኣን ቦታታትና ሓንቲ ንጥፍቲ ናይ ኣባላታ ረብሓ ትሕሉ ማሕበር ኣላ።

መንበሪ-ገዛ

ኣስታት ፍርቂ ናይ ተቐማጦ ቮራ ኮምዩን፡ ኣብተን ምስቲ ዞባ ዝጥርነፋ ንኡሳን ዓድታት ይቕመጡ። ቮራ ንትሽዓተ ንኡሳን ዓድታት ዝሓቁፍ ኮይኑ ንሳተን ከኣ፡ ቨዱም፡ ክቨኑም፡ ስቱራ-ለቨነ፡ ትሮቫድ፡ ኣረንቱርፕ፡ ሀሎስ፡ ኢመንቱንጋን ዩንግን ይበሃላ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ክራይ ኣባይቲ ምስ ካልእ ቦታታት ክወዳደር እንከሎ፡ ሕሱር እዩ ክበሃል ይከኣል። ብምምሕዳር ከተማ ቮራን፡ ብግሊ ዝውነንን ብርክት ዝበለ ክራይ ኣባይቲ ይርከብ።

ኣካረይቲ ትካላትን መንበሪ ገዛውትን ርኸብ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ቮራ ኮምዩን፡ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ነብሮ ኣለዉ። ገለ ንምጥቃስ፡ ዓረብ። ዳሪ፡ ፋርሲ፡ ሶማለኛ፡ ትግርኛን ኢንግሊዘኛን ዝዛረቡ ነባሮ ይርበከቡ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቮራ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተ-ሰብኣዊ መዳያት ዝነጥፋ ኣስታት 400 ማሕበራት ኣለዋ። ስለዝኾነ ከኣ ህወት ኣብ ቮራ ብንጡፍ ምንቕስቓስ ማሕበራት'ዩ ዝልለ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ካብ ዝነጥፋሉ መዳያት፡ ስፖርት፡ ባህላዊ ጉዳያት፡ እንስሳታት፡ ተፈጥሮ፡ ፖለቲካን ትምህርትን የጠቓልል። ብዜካ'ዚ ብርክት ዝበላ ሃይማኖታዊ ምትእኽኻባት፡ ንኣብነት ማሕበር ኣባላት ሽወደናዊ ቤተ-ክርስትያን፡ ቤተ-ክርስትያን ፒንግስቲን ምስዮናዊ ቤተ-ክርስትያንን ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቮራ ከም ከተማ ንእሽቶይ እኳ እንተኾነ፡ ብዉዕዉዕ ምንቕስቓስን፡ ስሉጥ ውልቃዊ ኣገልግሎታትን ይልለ። እቲ ከተማ ብቲካትን፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ካልእን ዝማዕረገ እዩ። ኣብ ቮራ ክዳውንቲ፡ ኣቍሑ፡ ኣስእን፡ መጋረጃታት፡ መጻወት ቆልዑን ካልእን ዝኣመሰለ ነገራት ዝሽየጠሉ ናይ ሓራጅ ድኳናት ይርከብ። ብዜካ'ዚ ኣብ ቮራ፡ ቤት-ንባብ፡ ሲነማ፡ ማእከል-ትያትር፡ መሐንበሲ፡ ስፖርታዊ ማእከላት፡ ቤት-መግቢ፡ እንዳ ሻሂ ድኳናት መዓልታዊ ሃለኽቲ ብብዝሒ ይርከብ። በዓል-መዚ ማሕበራዊ-ጉዳያት፡ ሕክምና ስኒ፡ ማእከል ጥዕና። ፋርማሲ ኣብያተ-ዕዮ መንግስታት ከም ማዕከን ማሕበራዊ ውሕስነት ወይ ፎርሸክሪንካሳን ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ወይ ኣርበትስፎርመድሊንገን ውን ይርከብ። ኣብ ነኣሽቱ ዓዲታት ናይቲ ወረዳ ውን ድኳናት ኣስቤዛ፡ ኑቕጣ ፖስታን ፋርማስን ውን ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ክፍሊ ክንክን ቆልዑ፡ ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝምልከት መውዓሊ ህጻናትን ካልእ ትምህርታዊ መደባትን የስተኣናግድ። መዘናግዒ ማእከል ህጻናት ነቶም ካብ 6 ክሳብ 12 ዓመት ዘሎ ዕድሚኦም ዝምልከት እዩ። ንውላድኩም መውዓሊ ቦታ ክወሃቦ ክትሓቱ እንከለኹም፡ ዓይነይ ናይቲ መውዓሊ ወይ ትምርህቲ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለኩም። ብዜካ'ዚ፡ ቦታዊ ምርጫ ውን ክትበግሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ዝመረጽኩሞ መውዓሊ ህጻናት/ስድራቤታዊ መውዓሊ ህጻናት ቦታ ክንረኽበልኩም ምስ ዘይንኽእል፡ ናብቲ መሪጽኩሞ ዝነበርኩም መውዓሊ ህጻናት ቀዳምነት ይወሃበኩም እዩ። እቲ ሸቶ ፡ ኵሎም ዝሰርሑ፣ ዝምሃሩ ወይ ብኻልእ ፍሉይ ምኽንያት ኣብ ሓልዮት ቈልዑ ንሓደ ቦታ ዘመልክቱ ወለዲ፡ ብዝቐልጠፈ እዚ ቦታ ክወሃቦም፣ ግን ካብታ ዘመልከቱላ ዕለት ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ከይደንጎየ እዩ።

ቈልዑ ናይ ኣብ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ዝርከቡ ወይ ስራሕ ዘይብሎም ወለዲ፡ ኣብ ሰሙን ናይ 15 ሰዓት ናይ መውዓሊ ህጻናት ቦታ መሰል ኣሎዎም። ንደቂ ሰለስተ፣ ኣርባዕተን ሓሙሽተን ዓመት፡ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን/ሰለስተ ሰዓታት ንመዓልቲ ካብ ክፍሊት ናጻ፣ ሓፈሻዊ መውዓሊ ህጻናት ይቕረቦሎም እዩ። ቫራ ኮሙን ኣብ ሓልዮት ቈልዑ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት እዩ ኣብ ግብሪ ዘውዕል። "መሰረት ናይቲ ናይ ሂወት ምሉእ ትምህርቲ ድሮ ኣብ መውዓሊ ህጻናት እዩ ዝጅምር"።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርታት ዞባ ቮራ፡ ኣብ ቮራ፡ ቨዱም፡ ክቨኑም፡ ስቱራ ለቨነ፡ ላርቭ፡ ትሮቫድ። ኣረንቶርፕ፡ ዩንግን ኦኑምን ይርከባ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምርህቲ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ቮራ ዝርከብ፡ ህዝባዊ ቤት-ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ (ፎልክሆግስኩላ) ዝተፈላላዩ ናይ ትምርህቲ ዓድላትን ኮንፈረንሳትን የዳሉ። ንትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስትን ትምርህቲ ኣባጽሕን ብዝምልከት፡ ቮራ ኮምዩን ምስቲ ኣብ ሊንሾፒን ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ይተሓባበር። ተወሳኺ ዝርዝር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሊንሾፒንግ ዩኒቨርስቲ ብምእታው ክርከብ ይኽእል። ኣብ ከባቢ ቮራ ካብ ዝርከባ ዝቐረባ ዩኒቨርስታት እታ ኣብ ከተማ ትሩልሄታን እትርከብ ምዕራባዊ ዩኒቨርስቲ ትሩልሃታን ከምኡ ውን ኣብ ኾቭደ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኾቭደን እየን።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቮራ፡ ጥዕናዊ ማእከላትን፡ ሕክምና ኣዴታትን ቆልዑን ይርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ጥዕናዊ ሓበሬታ ማለት ናርሀልሳን ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ውን ክፍሊ ቁጠባዊ ድጋፍ ውን ኣብ ቮራ ኣሎ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ብመንግስቲ ዝውነን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ከምኡ ውን ናይ ግሊ ሕክምናታት ስኒ ይርከብ። ንህጹጽ ሕክምና ብቐረባ ኣብ ከተማ ሊንሾፒን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኩሎም ሓደስቲ ስደተኛታት ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ንኣብነት ምስ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ህብረተ-ሰብ ወይ ውን ምስ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ተርጓሚ ከምዝቍጸረሎም ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኩሎም ነባሮ ቮራ ናብ ካልኦት ከተማታት ብምኻድ ክሰርሑን ክመሃሩን ምእንቲ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ዕድላት ክህሉ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቮራ ኮምዩን 9 መስመራት መጎዓዝያ ኣውቶቡሳትን 2 መስመራት መጎዓዝያ ባቡራትን ይርከብ። ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቖታት ብምጥዋቕ ንሞጎዓዝያ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

SJ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ቮራ ዝተፈላለየ ፋብሪካታት ይርከብ። ኣብዚ ፋብሪካታት'ዚ፡ ካም ኣየርኮንዲሽን፡ ህንጻዊ መሳለጥያታት፡ ሞተረ-ጃላቡ፡ ኮስመቲክስ፡ ጎማ መኪና፡ ኣቍሑ ክሽነን ኣቍሑ መደቀሲ ክፍሊ መሳለጥያታት መጎዓዝያን ወዘተን የጠቓልል።

ዝዓበየ ክፋል መሬት ቮራ ሕርሻዊ መሬት ኮይኑ፡ ንመብዛሕትኦም ነባሮ እቲ ከተማ ከኣ፡ ኣብ ማሕረስን መፍረ እንስሳን ከትኵሩ ጌሩዎም እዩ። ሽቐጥ ንብረት ብዝያዳ ኣብ መንጎ ነኣሽቱ ትካላት ዝተሓዝአ እዩ። ቀዳመይቲ ሓሙስ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መጀመርያ ወርሒ ኣርብዓታት ዝኣኽላ ድኳናት ክሳብ ምሸት ንነዊሕ ሰዓታት ይኸፍቱ። ንንግዳዊ ጽላት፡ ንስራሕን፡ ትካል ምኽፋትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮምዩን ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ናይቲ ኮሙን ኢንዱስትሪን ንግድን ኩባንያን