ካብቲ ኣብ ኡክረይን ዘሎ ውግእ ዝሃደምካ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 3 5 2022

ካብቲ ኣብ ኡክረይን ዘሎ ውግእ ንዝሃደምካ ዝኸውን ኣብዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ ኣሎ። ዝበዝሓ ክፋል ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ኡክራይኛ ክትርጐም እዩ።

ንስኻ ካብ ኡክረይን ናብ ሽወደን ዝመጻእካ፡ ባዮሜትሪካዊ ፓስፖርት እንተ ኣለካ ኾይኑ ብዘይቪዛ ን90 መዓልታት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። ክትሰርሕ ንኽትክእልን ውላድካ ክምሃር ንኽኽእልን፡ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንመንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ከድልየካ እዩ።

ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት ንዕቑባ ኣመልክት።

ካብቲ ኣብ ኡክረይን ዘሎ ውግእ ዝሃደምካ፡ ብመሰረት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት፡ ግዝያዊ ዕቑባ ዝህብ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። 

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መን ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ከመልክት ከም ዝኽእል ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ከመይ ገርካ ከም ተመልክትን ድሕሪ ውሳነ እንታይ ከም ዘጋጥምን እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት ሓደ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ

መምርሒ ጃምላዊ ስደት ናይዚ ዝስዕብ መሰል ይህበካ፦

 • መንበሪ ቦታ ብመንገዲ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን (ከተማ ክትመርጽ ኣይትኽእል ኢኻ)
 • ክጸንሕ ዘይክእል ሕክምና
 • ዝተወሰነ ቍጠባዊ ሓገዝ
 • ቤት ትምህርቲ ንቘልዑ
 • ኣብ ሽወደን ምስራሕ

መንበሪ ኣብ ሽወደን

መንበሪኻ ባዕልኻ ከተዳሉ ወይ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንመንበሪ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ባዕልኻ መንበሪኻ ከተዳሉ እንተ መሪጽካ፡ ነቲ ክራይ ገዛ ናይ ግድን ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣለካ። ባዕልኻ መንበሪኻ እንተ ኣዳሊኻ ንብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣድራሻካ ምሕባር ዘክሮ።

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝርዝር ናይ ማሕበራውን ቍጠባውን ብድሆታት ዘለዎም ናይ መንበሪ ከባቢታት ከም ዘለዎ ኣስተብህል ። እቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከባቢ ክነብር ዝመርጽ ሰብ ነቲ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝወሀብ ናይ ቍጠባዊ ሓገዝ ምርካብ መሰል ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ እቲ ክትግዕዞ ትደሊ ዘለኻ ኣድራሻ ነቲ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክፍሊት ናይ ምርካብ መሰልካ ኣብ ዝጸልዎ ከባቢ ዝርከብ እንተ ኾይኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ካብ ኡክረይን ፍትዊ እንስሳ ሒዝካ እንተ መጺእካ ዄንካ

ካብ ኡክረይን ከልብኻ፡ ድሙኻ ወይ ካልእ ፍትዊ እንስሳኻ ሒዝካ መጺእካ እንተ ዄንካ ነቶም ኣብ ዶብ ሽወደን ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጉምሩኽ ክትሕብሮም ኣለካ። እቲ ካብ ኡክረይን ሒዝካዮ ዝመጻእካ እንስሳኻ ኣብ ዶብ እንተ ዘይተመርሚሩ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ምስ ሓኪም እንስታታ ርክብ ክትገብር ኣለካ። እቲ እንስሳ ምስ ኣብ ክሊኒክ እንስሳታት ዘለዉ ካልኦት እንስሳታት ወይ በጻሕቲ ክራኸብ ስለ ዘይብሉ ምስ’ቲ ሓኪም እንስሳታት ኣቐዲምካ ክትራኸብ ኣገዳሲ እዩ።

ክንክን እንተ ኣድልዩካ

ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቡ በጽሕታት ህጹጽ ሕክምና፡ ህጽጹ ሕክምና ስኒ ከምኡ’ውን ክጸንሕ ዘይክእል ሕክምና ንኽረኽቡ መሰል ኣለዎም። ኣየናይ ሕክምና ክጸንሕ ከም ዘይክእል ዝውስኑ ሰራሕተኛታት ክንክን ሕማም እዮም። ክንክን ኣብ እዋን ሕርሲ፡ ክንክን ኣብ እዋን ምንጻል ጥንሲ፡ ምኽሪ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፡ ክንክን ጥዕና ኣዴታትን ክንክን ብመሰረት ሕጊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ( ሓደ ተማሓላለፍቲ ሕማማት ከይላብዑ ዝኽልክል ሕጊ) ክትረኽቢ እውን መሰል ኣሎኪ። ነዚ ክንክን እዚ ንምርካብ ፈለማ ኣብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክትምዝገብ ኣሎካ። እዚ ንቘልዑን ዓበይትን ይምልከቶም እዩ። ከም’ውን ሽዑ ናይ ጥዕና መርመራ ንኽትገብር ዕድል ክወሃበካ እዩ።

እንተ ሓሚምካ፡ ተጎዲእካ ወይ ስነ እእምሮኣዊ ሕማቕ ኣለካ ዄንካ፡ ፈለማ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ርክብ ግበር። ምዓስ ሕክምና ከም ትደሊ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ኵሉ ግዜ ናብ 1177 ቮርድጋይደን ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ቍጽሪ ተለፎን +46 771 1177 00 እዩ። ንህይወት ሓደ ሰብ ዘስግእን ህጹጽ ኵነታትን እንተ ኾይኑ፡ ናብ ቍጽሪ ተለፎን 112 ክትድውል ኣለካ።

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

ኣብ ሽወደን ኵሎም ዕድሚኦም 12 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ሰባት ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም። ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ካብ ክፍሊት ናጻን ብፍታውን ዝውሰድ እዩ።

ውላድካ ሕክምና እንተ ኣድልይዎ

ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ቈልዑን መንእሰያትን፡ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ቈልዑ፡ ናይ ሕክምናን ሕክምና ስኒን ማዕረ መሰል ኣሎዎም። መብዛሕትኡ ግዜ ንቘልዑ ዝወሃብ ሕክምና ብናጻ እኳ እንተዀነ ከከም’ቲ ትነብረሉ ቦታ ግን ክፈላለ ይኽእል እዩ።

ከም’ውን ቈልዑ ጸረ ናይቶም ልሙዳት ዝኾኑ ተመሓላላፊ ሕማማት ቈልዑ ንኽኽተቡ መሰል ኣለዎም።

ቍጠባዊ ሓገዝ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘብ ዘይብልካ እንተ ኴንካ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንቝጠባዊ ሓገዝ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እቲ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝወሃበካ ገንዘብ ንመግቢ፡ ክዳውንትን ውልቃዊ ወጻኢታትን ክኣክል ኣለዎ።

ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክትበጽሕ ከለካ ወይ መመልከቲ ቅጥዒ ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብጶስጣ ብምልኣኽ ንቝጠባዊ ሓገዝ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

መውዓሊ ህጻናትን ቤት ትምህርትን ንቘልዑ

ግዝያዊ ዕቝባ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም ቈልዑን መንእሰያትን ናብ መውዓሊ ህጻናትን ቤት ትምህርትን ክኸዱ መሰል ኣለዎም። ትምህርቲ ብናጻ እዩ። ምስቲ እትነብረሉ ኮሙን ተራኺብካ ውላድካ ናብ መውዓሊ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከም ትደሊ ሓብሮም።

ኣብ ሽወደን ምስራሕ

ኣብ ናይ ኣርበትስፎርመድሊኘን (ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ) መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ስራሕ ትደሊ እንተ ኣለኻ ዄንካ እንታይ ከም ዝምልከት ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ።

ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካን ስራሕ እንተ ኣለካ ኾይኑን፡ ንኣብነት ስለ ዝሓመምካ ክትሰርሕ ዘይትኽእል ዄንካ መሰል ናይ መተካእታ ደሞዝ ሕማም ክህልወካ ይኽእል እዩ። ንመተካእታ ደሞዝ ሕማም ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት (Försäkringskassan) ኢኻ ተመልክት።

ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ እንተ ኣለካ ኾይኑ

ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ እቲ ናትካ ናይ ቅድሚ ሕጂ ትምህርቲ መዳርግቲ ኣየናይ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ምኳኑ ገምጋም ክግበረሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሽወደን ስራሕ ክትደሊ ወይ ክትምሃር ክትደሊ ከለኻ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ነዚ ገምጋም ዝገብሮ ሽማግለ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን (UHR) እዩ።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ዘሎ ንጥፈታት

ንዓኻ ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾንካ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎ ኮሙናትን ማሕበራትን ሓደሽቲ ሰባት ክትላለየሉን ቋንቋ ሽወደንኛ ክትለማመደሉን እትኽእል ንጥፈታት ኣለወን። ብዛዕባ ሕብረተ ሰብ ሽወደንን ዕዳጋ ስራሕን ብዝያዳ ክትፈልጠሉ እትኽእል ንጥፈታት ኣሎ። ብዛዕባ ምምሕያሽ ጥዕና ትሕዝትኡ እተፈላለየ ንጥፈታት እውን ኣሎ።

ኣብቲ ትነብረሉ ኮሙን ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ ኮሙንካ ተራኸብ ወይ ኣብቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ድለ።

ሽወደንኛ ምምሃር

ኣብ Informationsverige.se "ሽወደንኛ ተምሃር" ዝብል ዲጂታላዊ ጥማር ኣሎ። ኣብኡ ባዕልኻ ሽወደንኛ ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ልምምድታትን ፊልምታትን ኣሎ። ብናጻን ብቐሊሉ ክትጥቀመሉ እትኽእልን እዩ።

ግዳይ ዓመጽ ወይ ንግዲ ደቂ ሰባት እንተ ዄንካ

ብዙሓት ሰባት ክሃድሙ ከለዉ ሓገዝቲ ዝመስሉ ግን ነቲ ኵነታት ክምዝምዝዎ ዝደልዩ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ንግዲ ደቂ ሰባትን ካልእ ዓይነት ዓመጽን ሓደጋ ክህሉ ይኽእል እዩ።

ሓደ ሰብ መገሻ፡ መንበሪ ወይ ስራሕ ንኸዳልወልካ ክጋብዘካ ከሎ ነዚ ዝስዕብ ዘክሮ ኢኻ፦

 • ፓስፖርትካ፡ ካልእ ኣገዳሲ ሰነዳት ወይ ተሌፎንካ ጨሪሽካ ኣይትሃብ።
 • ነቶም ዝሕግዙካ ሰባት መንነቶም ከፍልጡካ ሕተቶም።
 • ብዛዕባ ናይቶም ነቲ ጕዕዞ ዘዳልዉ ዘለዉ ናይ ርክብ ሓበሬታን ብዛዕባ መወዳእታ ናይ መገሻን ሓበሬታ ከም ትረክብ ግበር። ነቲ ክትፈልጦ ዝኸኣልካ ሰንዶ።
 • ኣበይ ከም ዘለኻ፡ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻን ምስ መን ትጕዓዝ ከም ዘለኻን ንሓደ ትኣምኖ ሰብ ሓብሮ።
 • ኣብ ሽወደን ትሰርሕ እንተ ዄንካ ደሞዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። መንበሪ ቦታ፡መግቢ ወይ ካልእ ኣቕሑ ንምርካብ ክትሰርሕ ንዝቐርበልካ ዕድመ ኣይትቀበሎ ኢኻ።
 • ምስ ብዓል መዝታት ሽወደን ተራኸብ። ኣብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ተመዝገብ።

ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ግዳይ ዓመጽ እንተ ዄንኩም፡ ክወሃበኩም ዝኽእል ሓገዝ ኣሎ። ናብ + 46 77-114 14 00 ብምድዋል ብዛዕባ ገበን ኣመልክት ወይ ሓበሬታ ሃብ። ህጹጽ ኵነታት እንተ ኣጋጢሙ ናብ 112 ደውል።

ንስኺ ወይ ንስኺ እትፈልጥያ ሰብ ግዳይ ምፍርራሕን ዓመጽን እንተ ዄንክን ናብ ክቪኖፍሪድስሊንየን (Kvinnofridslinjen) ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ። ክቪኖፍሪድስሊንየን (Kvinnofridslinjen) ኵሉ ግዜ ክፉት እዩ። ናብኡ ምድዋል ብናጻ እዩ። ክትድውሊ ከለኺ ስምኪ ምንጋር ኣየድልየክን እዩ። ቍጽሪ ተለፎን +46 20-50 50 50 እዩ። ክቪኖፍሪድስሊንየን ናብ መብዛሕትኡ ቋንቋታት ዝትርጕሙ ተርጐምቲ ኣለወን።

ኣብ Informationsverige.se ናብ ኡክራይኛ ዝተተርጐመ ሓበሬታ

ገለ ካብቲ ኣብ ገሊኡ ገጻት ዘሎ ሓበሬታ ሓፈሻዊ ምዃኑ ኣስተብህል። እዚ ማለት ንዓኻ ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ ምናልባት ኵሉ እቲ ሓበሬታ ኣይምልከተካን ይኸውን ማለት እዩ።