ቍጠባ፡ ገንዘብን ፋክቱራታትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 1 7 2019

ኣብዚ ብዛዕባ ክፍሊት መትከል እግርን (etableringsersättning) ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ምስ ተወሃብካ ብኸመይ ሕሳብ ባንክ ከምእተውጽእን ከተንብብ ትኽእል። ከምኡ’ውን ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ግብርታት፣ ፋክቱራታት፣ መድሕናትን ዝተፈላለዩ ቍጠባዊ ሓገዛትን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት መትከል እግሪ

ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ፕሮግራም መትከል እግሪ ትካፈል እንተዄንካ፡ ንኽፍሊት መትከል እግሪ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ቈልዓ እንተ ኣለካ ኾይኑ ወይ ኣብ ናይ በይንኻ ገዛ ትቕመጥ እንተ ዄንካ ንካልኦት ክፍሊታት እውን መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ባንክን ናይ ባንክ ሕሳብን

ውልቃዊ ቍጠባኻ ክትኣሊ ንኽትክእል፡ ናይ ባንክ ሕሳብን ካልኦት ናይ ባንክ ኣገልግሎታትን ክህልወካ ከድልየካ እዩ።

ልቓሕ መግዝኢ ኣቕሑ ገዛ ( Hemutrustningslån) ካብ ሲኤስኤን (CSN)

ኣብ ሽወደን ኣብዚ ቐረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ እንተተቐቢልካ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ገንዘብ ንክትልቓሕ ዕድል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ንገዛኻ ዝኸውን ኣቑሑትን ካልኦት ነገራትን ንምግዛእ ገንዘብ ክትልቓሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓደ ልቓሕ መግዝኢ ኣቝሑ ገዛ ይብሃል።

ኣብ ሽወደን ቍጠባኻ ምእላይ

ኣብ ሽወደን ቍጠባካ ምእላይ ንኽትክእል ክትፈልጦም ዘድልዩኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ኣለው። ንኣብነት ግብርንን ካልኦት ፋክቱራታትንን ብኸመይ ትኸፍል ወይ መድሕናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ቍጠባዊ ሓገዛትን ብኸመይ ይሰርሑ እዩ።

ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል፡