ናጻ ግዜ፡ ባህሊን ማሕበራዊ ሂወትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 7 11 2022

ካብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርትን ናይ ገዛ ስራሕን ናጻ ዝኾንካሉ ግዜ ናጻ ግዜ ይብሃል። ኣብ ናጻ ግዜኻ እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ ባዕልኻ ትመርጽ።

ኣብ ሽወደን ልሙዳት ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ንኣብነት ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት፡ ሳዕስዒትን ትያትርን፡ ሙዚቃ ምጽዋት፡ ፡ናይ ተሌቭዥንን ኮምፕዩተርን ጸወታ ምጽዋትን መጻሕፍቲ ምንባብን እዮም። ብዙሓት ማሕበራትን ኮሙናትን ክትሳተፎም ትኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣተኵሮን ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታትን ኣለወን። ናይ ስፖርትን ባሕልን ማሕበራት፡ ናይ መጽናዕቲ ማሕበራትን ናይ እምነት ማሕበራትን ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራት ሓደ ሓደ ኣብነታት እየን።

ኵሎም ሰባት ኣብ ባህላዊ ሂወት ክሳተፉ መሰል ኣሎዎም። ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘሎ። ንዅለን ባህልታት ዘሕብረን ንናይ ውልቀ ሰብ ምዕባለ ስለ ዘበርክታ እዩ። እዚ፡ ባህሊ ንደቂ ሰባት ንኽዓብዩን ክምዕብሉን የኽእሎም ማለት እዩ። ሽወደን ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ብመልክዕ ንኣብነት ተፈጥሮ፡ታሪኽን መግብን ብዙሕ ትጋብዞ ባህሊ ኣሎዋ።

ኣብነት ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታትን ባህላዊ ሂወትን
 • ተፈጥሮን ግዳማዊ ንጥፈታትን

  ግዳማዊ ንጥፈታት ማለት ምውድዳር ከየድለየካ ምእንቲ ጽቡቕ ክስምዓካን ነገራት ምእንቲ ከተስተማቕርን ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ተፈጥሮ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ማለት እዩ።

  ልክዕ ካብ ማዕጾ ክትውጽእ ከለኻ ኣብ ተፈጥሮ ኢኻ ዘለኻ። ሰማይ ኣብ ልዕሌኻ፡ ጸሓይ ኣብ ኣዒንትኻ ትበርህን ጽሩይ ኣየር እውን ከተስተንፍስ ትኽእልን ኢኻ። ሰባት ጽቡቕ ምእንቲ ክስመዓና እዚ ዅሉ የድልየና እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ግዳም ትንቀሳቐስ እንተ ኴንካ፣ ብዝያዳ ጽቡቕ ትህሉ። እናተረርካ ትኸይድ፡ ምግቢ ይጥዕመካን ዝሓሸ ድቃስ ድማ ትድቅስን። ኣብ ተፈጥሮ ምህላው ንገሊኡ ሕማማት ክከላኸለልካ ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ከም ዝስምዓካ እውን ክገብር ይኽእል እዩ። ካብ ገዛ ወጻኢ እትገብሮ ምንቅስቓስ ግዳማዊ ንጥፈታት ተባሂሉ ይጽዋዕ።

  ኣብ ሽወደን እትፈትዎ ንጥፈታት ንኽትረክብ ዝሕግዘካ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። በዘን ማሕበራት ኣቢልካ ብዛዕባ ተፈጥሮ፡ መሰል ኵሉ ሰብ (allemansrätten)፡ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ኣብ ተፈጥሮ ክትገብሮም እትኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ብዝያዳ ክትመሃር ክትክእል ኢኻ። ድሓር ብሓገዝ እተፈላለያ ማሕበራት ባዕልኻ ወይ ምስ ካልኦት ኴንካ ናብ ተፈጥሮ ምኻድ ዝቐለለ ይዀነልካ።

  መሰል ኵሉ ሰብ

  ሽወደን ዝተፈላለየ ናይ ተፈጥሮ ዓይነታት ዘለዎ ጽቡቕ ተፈጥሮ ኣሎዋ። ክትበጽሖም ትኽእል ብዙሓት ሃገራዊ ሕዛእቲ ኣሎዉ። ኣብ ሽወደን መሰል ኵሉ ሰብ ኣሎ። እዚ ኵሉ ሰብ ኣብ ተፈጥሮ ናጻ ኾይኑ ክንቀሳቐስ መሰል ኣሎዎ ማለት እዩ። ንስኻ ንኣብነት ብእግርኻ ክትዛወርን ጐምጠጠን ቃንጥሻን ክትኣሪ ይፍቀደካ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ንተፈጥሮን ሂወታውያን እንስሳን ኣኽብሮት ከተርኢ ናትካ ግዴታ እዩ።

  ሽወደናዊ ማሕበር ናይ ደገ ንጥፈታት (Svenskt Friluftsliv) ብዛዕባ መሰል ኵሉ ሰብ (allemansrätten) ዝገልጽ ፊልምታት ኣዳልዩ ኣሎ። እዞም ፊልምታት ብሽወደንኛን ኾይኖም፡ ብዓረብኛን እንግሊዝኛን ትሕተ-ጽሑፍ ኣለዎም።

  ቃንጥሻ ክትኣሪ ዲኻ?

  ኣብ ሽወደን ብዙሓት መርዛማት ቃንጥሻታት ኣለዉ። ገለ ካብዚኦም ምስቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰብ ክበልዖም ዝኽእል ቃንጥሻታት ዝመሳሰሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሽወደን ቃንጥሻ ምእራይ ልምዲ ዘይብልካ እንተ ኾይኑ፡ ውሑድ ዓይነት ብምእራይ ክትጅምር ጽቡቕ እዩ። ብቐሊሉ ከተለልዮም እትኽእል ሒደት ዓይነት ቃንጥሻታት ተምሃር፡ ምእንቲ እቲ ልክዕ ቃንጥሻ ከም ዝኣረኻ ርግጸኛ ክትከውን ክትክእል።

 • ስነ-ጽሑፍ

  ኣብ ኵሉ ሸነኽ ናይዛ ሃገር ቤት ንባባ ኣሎ። ኣብዚ ፊልምን መጻሕፍትን ብዘይ ክፍሊት ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ኣብያተ ንባብ ንኣብነት ዲቪዲ ክትልቃሕ እንተ ደሊኻ ውሑድ ክፍሊት የኽፍላ እየን። ካብ ቤት ንባብ ክትልቃሕ ንኽትክእል፡ ሓደ መለቅሒ ካርድ የድልየካ እዩ። ኣብቲ መቐበል ጋሻ ወረቐት መንነትካ እንተ ኣርኢኻ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

  መጽሓፍ ወይ ጋዜጣ ንምንባብ ኣብቲ ቤት ንባብ ኮፍ ምባል እውን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትአን ኣብያተ ንባብ ቀረብ ናይ ኮምፕዩተራትን ኢንተርኔትን እውን ኣለወን። ሓደ ሰነድ ወይ ቅዳሕ ሓቲምካ ከተውጽእ እንተ ደሊኻ፡ ንነፍስ ወከፍ ገጽ ክትከፍል ኣሎካ።

  ሓደ ሓደ ግዜ ኣብያተ ንባብ ብመልክዕ ስፕሮክካፈ፡ ኣስተምህሮን ናይ ደረስቲ ምብጻሕን ንጥፈታት ይቕርባ እየን።

 • ፊልም

  ኣብ ኵሉ ሸነኽ ናይ ሽወደን ሲነማታት ኣለዋ። ብኢንተርኔት ብመንገዲ ናይታ ሲነማ መርበብ ሓበሬታ ቲኬት ክትሕዝ ወይ ናብታ ሲነማ ኬድካ ቲኬት ክትገዝእ ይከኣል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ወጻእ ሃገር ፊልምታት ዘርእያ ናእሽቱ ሲነማታት ኣሎዋ። ዲቪድ መርኣዪ እንተ'ለካ ኾይኑ ካብ ፍሉያት ናይ ቪድዮ ዱኳናት ፊልም ክትካረ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ወረቐት መንነትካ ኣርኢኻን ገለ መጠን ገንዘብ ከፊልካን ሓንቲ ፊልም ንሓንቲ መዓልቲ ወይ ብዙሕ መዓልታት ኣብ ገዛኻ ትሕዛ። ነታ ፊልም ኣብ ግዚኡ እንተ ዘይመሊስካያ ናይ ግድን ናይ መቕጻዕቲ ክፍሊት ትኸፍል ኢኻ።

 • ስፖርት

  ክትወሳወስ ወይ ክትለማመድ ትግደስ እንተ ዄንካ፡ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ህዝባውያን መናፈሻ፡ መሓምበሲ ኣዳራሻትን ኣድራሻ በረድን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ከምኡ'ውን ንኣብነት ተኒስ ክትጻወተሉ ወይ ካልኦት ንጥፈታት ክትገብረሉ ትኽእል ናይ ስፖርት ኣዳራሻትን ኣሎ።

  ኣብ ሓደ ማእከል ልምምድ ክትለማመድ እንተ ደሊኻ ሓደ ክፍሊት ናይ ግድን ክትከፍል ኣሎካ። መብዛሕትኡ ግዜ ወርሓዊ ኢኻ ትኸፍል። ከምኡ'ውን ንገለ ንጥፈት ክትፍትን እንተ ደሊካ፡ ናይ ንጽል ካርድ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኦም ማእከል ልምምድ ህንጸተ-ኣካል (ጂም)ን ናይ ጕጅለ ልምምድን ይቕርቡ እዮም። እቲ ናይ ጕጅለ ልምምድ ንኣብነት ጂም፡ ሳዕስዒት ወይ ዮጋ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 • ስነ-ጥበብ

  ስነ-ጥበብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዘርእዩ ኣብያተ መዘክራትን ናይ ስነ-ጥበብ ጋለሪን ኣሎዉ። እዚ፡ ኵሉ ካብ ቅብኣ፡ ስነ-ውቕሮ ወይ ግራፋዊ ንድፊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ናይ መእተዊ ክፍሊት ክትከፍል የድልየካ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብናጻ እዩ።

 • ሙዚቃ

  ሽወደን ሃብታም ናይ ሙዚቃ ሂወት፡ ንኣብነት ከም ኮንሰርት፡ ምስ መዘምራን ምዝማርን ኦፐራን ዝኣመሰሉ ኣሎዋ። ገሊኤን ባራት ሓደ ሓደ ምሸት ህያው ሙዚቃ ይቕርባ እየን። ከምኡ'ውን ኣብ ጐደና ክትደርፍን ሙዚቃ ክትጻወትን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ህዝባውያን ቦታታት ሙዚቃ ንኽትጻወት ፍሉያት ሕግታት ኣሎዎ። እቶም ሕግታት ካብ ኮሙን ናብ ኮሙን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም።

 • ሃይማኖት

  ኣብ ኵሉ ቦታታት ናይ ሽወደን ክፉታት ዝኾና ኣብያተ ክርስትያናትን ካልኦት ሃይማኖታውያን ኣዳራሻትን ኣለዋ። ኣብ ቤት ክርስትያን ሽምዓ ክትውልዕን ንሰላም ምስትንታንን ግዜ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ሓደ ከተማታት መስጊዳትን ምዅራብን (ናይ ኣይሁዳውያን ቤት ጸሎት) እውን ኣሎ።

 • ታሪኽ

  ናይ ሽወደን ታሪኽ ኣብ ብዙሓት ናይዚ ዓዲ ኣብያተ-መዘክራት ክርኣ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኣን ካብዘን ኣብያተ- መዘክራት ናይ መእትዊ ክፍሊት የኽፍላ እየን።

  ናይ ጥንቲ ሰባት ኣሰር ዝኾነ ቅርስታት እውን ኣሎ።

 • ስነ-ፍልጠት

  ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ምርምራት (መጽናዕትታት) ይካየድ እዩ። ኵሎም ሰባት ናይ ስነ-ፍልጠት ምዕባለ ተኻፈልቲ ክኾኑ መሰል ኣሎዎም። እቲ ስነ-ፍልጠታዊ ስራሕ ብሕጊ መሰል ደራሲ ዝተሓለወ እዩ።

 • መግብን መስተን

  ብዙሓት ክትመርጸን ትኽእል ኣብያተ መግብን ካፈተሪያታትን ኣሎዎ። "ፊካ" ምግባር ልሙድ እዩ። እዚ ምስ የዕሩኽትካ ወይ መሳርሕትኻ ንምዕላል፡ ንምርኻብ፡ ሻሂ ወይ ቡን ንምስታይን ምናልባት ዶልሸ ወይ ብሽኮቲ ንምብላዕን ምርካቦም ማለት እዩ።

  ከምኡ'ውን ዝተፈላለየ ናይ ዕድመ ገደብ ዘሎወን ኣብያተ መስተን (ፓብ) ባራትን ኣሎዋ። ኣብ ኣብያተ መስተ፡ ባራትን ኣብያተ መግብን ኣልኮላዊ መስተ ክትገዝእ እንተ ዄንካ ናይ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣሎካ።

መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ፡ ግን ገና ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንበሪ ትነብር እንተ ኣሎኻ ዄንካ፡ ኣብቲ ናይ ሓተቲ ዕቝባ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።