ንጥፈታት ምርካብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 7 2021

ኣብቲ ናይ ኮሙን ወይ ዝተፈላለያ ማሕበራት ንጥፈታት ምስታፍ፡ ሓደሽቲ ሰባት ንኽትላለን ቋንቋ ሽወደን ክትለማመድን ዕድል ይህብ እዩ።

"ንጥፈታት ኣብ ሽወደን" ንዓኻ ዝሰማምዓካ ንጥፈታት ክትደልየሉ ትኽእል ሓደ ዓውደ-ኣዋርሕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ጥቓ ትነብረሉ ቦታ ንናትካ ዝንባለ ዝሰማማዕ ንጥፈታት ዘሎወን ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ መድለዪ ቃል፡ ወይ ሓደ ፍሉይ መዓልቲ ወይ ንጥፈታት ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስፖርት፡ ቋንቋ ሽወደንኛ ወይ ባህሊን መዘናግዕን።

ኣብቲ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ንምእታው ዝቐለለ ምእንቲ ክኸውን፡ ሓደ ሓደ ግዜ ኮሙናትን ማሕበራትን ንሓደሽቲ መጻእቲ፡ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን፡ ንጥፈታት ኣሎወን። ኣብቲ ኮሙንካ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ምስ ኮሙንካ ተራኸብ ወይ ኣብቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ድለ።

ብዙሓት ኮሙናትን ወለንታውያን ማሕበራትን ንሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ምስ ሽወደናውያን ንኽራኸቡ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፋ እየን። ስም ናይቲ ንጥፈታት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ስፕሮክቬን (språkvän)፡ ሓባሪ ስደተኛ (flyktingguide)፡ ኣቦ (fadder)፡ ዓላማይ (mentor) ወይ ዓርኪ (kompis) ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ።