ስንክልና እንተ'ለካ ኾይኑ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 24 3 2020

ንዓኻ ብኣካላ ወይ ብኣእምሮ ዝጸልወካ ድኽመት ተግባራዊ ዓቕሚ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ እዚ ስንክልና ምህላው ይብሃል። እዚ ንመዓልታዊ ሂወትካ ወይ ስራሕ ንኽትክእሎ ናውቲ ሓገዝ ወይ ደገፍ የድልየካ ይኸውን ማለት እዩ።

ስንክልና ከለካ ምስራሕ

ሓደ ስንክልና እንተ ኣለካ ኾይኑ ብቕልጡፍ ንቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ክትሕብሮም ኣገዳሲ እዩ። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ንኣብነት እቲ ናትካ ናይ ስራሕ ቦታ ምእንቲ ምሳኻ ክሰማማዕ ንኽተዓራረ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ከምኡ'ውን ድኽመት ናይ ምስማዕ ወይ ምርኣይ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ሓገዝ ካብ ሓደ ኣማኻራይ ጽሙማን፡ ክኢላ ዓቕሚ ምርኣይ ወይ ኣስተርጓሚ ቋንቋ ምልክት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ደገፍን ቍጠባዊ ሓገዝን

ኣየናይ ዓይነት ስንክልና ከም ዘሎካ ተመርኵሱ ናይ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ደገፍ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።