መምርሒ ንዓኻ ሓደ ናይ ወጻኢ ትምህርቲ ዘሎካ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 31 7 2018

ኣብቲ መምርሒ ሓደ ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ እንተ'ለካ ኾይኑ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ከተንብብ ትኽእል።

ነዓኻ ናይ ካልእ ሃገር ትምህርቲ ዘሎካ እንታይ ይምልከተካ?
 • ካብ ስዊድን ወጻኢ ካብ ዝኾነት ሃገር ዚመጽእ ሰነዳት?

  ናይቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርትኻ ሓደ ግምገማ ረኺብካ እንተ ዄንካ፡ ስራሕ ክትደሊ፡ ናብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ወይ መማልእቲ ትምህርቲ ከተመልክት ከሎኻ፡ ንዓኻ፡ ነቲ ውሃብ ስራሕን ነቶም ትምህርቲ ዘዳልዉን የቃልለኩም እዩ።

  እቲ ምስክር ወረቓቕቲ፡ ብሽወደንኛ፡ ብእንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ስጳንኛ ወይ ጀርመንኛ ወይ ገለ ካብቶም ናይ ስካንዲነቭያ ቋንቋታት እንተዘይኮይኑ፡ ክትርጐም የድልዮ እዩ።

 • ሰነዳት ምስዘይህሉ

  ዋላ ናይ ኵሉ ወይ ከፊል ድሕረ ካልኣይ ደርጃ ትምህርትኻ ሰነድ ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ሽማግለ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ምናልባት ኣብ ክንዲ ሓደ ርእይቶ ናይ ትምህርትኻ፡ ሓደ መግለጺ ናይ ትምህርትኻ ድሕረ-ባይታ ክወሃበካ ይኽእል ይኸውን።

  እቲ መግለጺ ስራሕ ወይ ቀጻሊ ትምህርቲ ክትደሊ ከሎኻ ከም መሰረት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

 • ክትርጐም ዝድለ ሰነዳት

  እቲ ዘለኩም ዲፕሎማታት ወይ ምስክር ወረቓቕቲ ካብ ስዊድንኛ ወጻኢ ብዝኾነ ቛንቋ፡ ብሓደ ካብ ቛንቋታት ካልኦት ሃገራት ስካንድነቭያ፡ ብእንግሊዝኛ፡ ጀርመርንኛ፡ ፈረንሳይንኛ ወይ ስጳንኛ ዝተዳለወ እንተዘይኮይኑ ከተተርጉምዎ የድልየኩም እዩ።

  እዚ ድማ ኣስራሒ፡ እቲ ዘለኩም ብቕዓት ምስቲ እተመልክትዎ ዘለኹም ዓይነት ስራሕ ዚሰማማዕ እንተኾይኑ ክፈልጥ መታን ክኽእል እዩ። ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንኽትምሃሩ ንምምልካት ወይ ተወሳኺ ትምህርታት ንኽትወስዱ ንምምልካት ከገልግል ይኽእል እዩ።

  ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎታት ሽቕለት ዝተመዝገብኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ምትርጓም ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዝተመዝገብኩም እንተዘይኴንኩም፡ ንዝተመስከረሉ ተርጓሚ ባዕልኹም ክትረኽቡ ከድልየኩም እዩ። 

ከመይ ዝበለ ዓይነት ትምህርቲ ኣለኩም?

እቲ ገምጋም ኽግበረሉ ዘድልዩ ብቕዓትኩም ብዚምልከት ንመን በዓል-መዚ ከምእትውከሱ፡ ኣብቲ ዘዳእክሙዎ ዓይነት ትምህርቲ ዚምርኮስ እዩ።