ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 19 8 2019

ስድራካ ምሳካ ኣብ ሽወደን ክተኣኻከቡ ንኽፍቀዶም ከመይ ጌይሮም ከመልክቱ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዳግመ ምትእኽኻብ ስድራ እንታይ እዩ?

ስድራ ቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ፡ እታ ፋሕ ኢላ ዝነበረት ስድራ ምስቲ ኣብ ሽወደን ብናይ ስደተኛ ደረጃ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦ ሰብ ብሓባር ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ ከመልክቱ ይኽእሉ ማለት እዩ።

ንናይ ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ መን እዩ መሰል ዘለዎ?

እቲ ኣዚዩ መቕርብካ (ብዓል ቤት፡ ብዓልቲ ቤት፡ ብሓደ መናብርቲ፡ ብጻይ/ብጸይቲን ቈልዑ ትሕቲ 18 ዓመትን)። ቅድሚ ምስዳድካ ናይ ግድን ዕድሜኻ ልዕሊ 21 ዓመትን ዝተመርዓኻን ወይ ብሓደ ትነብር ዝነበርካን ክትከውን ኣሎካ።

ስድራኻ ናባኻ ናብ ሽወደን ንኽግዕዙ ናይ መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ተኽእሎ ዘለዎም፡ ንስኻ፡

  • ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ፡
  • ከም "ስደተኛ" ተሓሲብካ ወይ "ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ" ተቖጺርካ፥ "ብጊዜ ዝተደረተ" መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም እዩ።

ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘገልግሉ?

ስድራኻ ናብዚ ከተምጽኦም ንኽፍቀደካ፡ ክትናብዮም ከም ትኽእል (ናይ ምንባይ ጠለብ) ከተርኢ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ከምኡ'ውን ንምሉእ ስድራ ዝሰማማዕ ሓደ መንበርን ክህልወካ የድሊ።

ንስድራቤታዊ ዳግም ምትእኽኻብ ንኸተመልክት ከመይ ትገብር?

ስድራኻ ካብታ ዝነብሩላ ሃገር ነቲ ምልክታ የእትዉዎ። ኣብ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ስድራኻ ንስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ከመልክቱ ከለዉ ናይ ግድን መን ምዃኖም ከርእዩ ኣሎዎም። ብቑዕ ፓስፖርት ወይ ተመጣጣኒ ናይ መንነት ሰነድ ከርእዩ የድልዮም እዩ።