ክትምሃር እንተ ደሊኻ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 30 11 2018

ብብዙሕ ዝተፈላለየ ኣገባባት ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ንዓኻ ክትምሃር ትደሊ እንታይ ከም ዝምልከተካ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ደገፍ ፈለማ ትምህርቲ እውን ኣሎ።

መማልእቲ ትምህርቲ

ናይ ሽወደን ዘይኮነ ናይ ካልእ ሃገር ናይ ሓደ ሞያ ትምህርቲ እንተ'ለካ ኾይኑ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ብሓደ ሞያ ሰሪሕካ እንተ ኔርካ ዄንካ፡ መማልእቲ ትምህርቲ ክትምሃር ከድልየካ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ሽወደን ብሓደ ሞያ ንክትሰርሕ ዝጠልቦ ክትምሃሮ ዘለካ ሓደ ትምህርቲ እዩ።

መማልእቲ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ኣለዉ። ንኣብነት ናይዞ ዝስዕቡ ትምህርትታት ኣለዉ፡

  • ስነ-ቍጠበኛ
  • መሃንድሳት
  • ኣለይቲ ሕሙማት
  • ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት
  • ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታ
  • ሓኻይም
  • መማህራን

እቶም ትምህርትታት ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ንውሓት ኣለዎም። እቲ ትምህርቲ ኣብ ትምሃረሉ እዋ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ፡ ሲኤስኤን ደገፍ ትምህርቲ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ

ሓደ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ፡ ሓደ ቤት ትምህርቲ ንኣባጽሕ ተምሃሮ እዩ። ኣብኡ ናይ መባእታዊ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን ትምህርታት ትምህርቲ ትምሃር። ኣብ መብዛሕትኡ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትምሃረሉ እዋን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክትቕመጥ ትኽእል ኢኻ።

ቍጠባዊ ሓገዝን ልቓሕን ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN)

ኣብ ሽወደን ክትምሃር መብዛሕትኡ ግዜ ብናጻ እዩ። ኣብ ትምሃረሉ እዋን ወጻኢታትካ ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቍጠባዊ ሓገዛትን ልቓሓትን ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ፡ CSN ምሕታት ትኽእል ኢኻ ።

ነየኖት ቍጠባዊ ሓገዛትን ልቓሓትን ከተመልክት ከም ትኽእል፡ ኣብ ዕድሜኻን ኣበየናይ ደረጃ ከም ትምሃርን ዝተመርኮሰ እዩ።