ኮቪድ-19 ንጥዕናይ ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል?

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 2 2021

ንነብስኻን ካልኦትን ከመይ ጌርካ ካብ ኮቪድ-19 ምልባድ ከም ትከላኸል ኣብዚ ሓበሬታ ትረክብ።

እዚ ሕማም መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ልሙድ ጕንፋዕ ወይ ኢንፍሉወንዛ የዘኻኽር። መብዛሕትኦም እዚ ሕማም ዝሕዞም ሰባት፡ ፍዅስ ዝበለ ሕማም ይሓሙ፣ ምስ ሕክምና ድማ ምርኻብ ኣየድልዮምን እዩ። ዝተፈላለዩ ስጕምቲታት ብምውሳድ፡ ብሓንሳብ ነዚ ለበዳ ከነዳናጕዮን ብዝሒ ዝሓሙ ሰባት ክነጉድልን ንኽእክል ኢና። ነዚ ዝስዕብ ብምግባር ጥዕናኻ ሓሉን ንኻልኦት ሰባት ተኸላኸለሎምን፤

ንነብስኻን ንኻልኦትን ንኽትከላኸል ዝጠቕሙ ኣገደስቲ ምኽርታት፤

 • ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብከቢድ ክሓሙ ዝዓበየ ሓደጋ ኣሎ። ስለዚ እዩ ንሰባት ኣብ ሆስፒታልን መንበሪ ኣረጋውያንን ዘይምብጻሕ ኣገዳሲ ዝኸውን።
 • ዋላ ቁሩብ ስዓል ዝሓዘካ ኾይኑ ይሰምዓካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል።
 • ካብ ካልኦት ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ኣብ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ቱነልባና፡ ስፖርቫግንን ካልኦት ህዝባውያን መጓዓዝያታትን ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ፌስታታት፡ ቀብሪ፡ ጥምቀት፡ ዕድመ ወይ መርዓ ኣወግድ።
 • ኣብ ናይ ስፖርት ቦታታት፡ መሓምበሲ ኣዳራሽ፡ ጅይምን ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ፡ ኣብ ናይ ሓፋሽ መቐየሪ ቦታ ክዳንካ ኣይትቐይር።
 • ከተወግዶ እንተ ኽኢልካ፡ ኣብ ግዜ-ዋሕዚ (ብዙሓት ሰባት ኣብ ምንቅስቓስ ዘለውሉ) ኣይትጕዓዝ
 • ናይ ግድን እንተ ኾይኑ ጥራይ ግሽ ወይ ተጕዓዝ።
 • ወዲ 70 ዓመት ወይ ካብኡ ትዓቢ እንተ ዄንካ፡ ንማሕበራዊ ርክባትካ ደረት ክትገብረሉን ሰባት ዝእከብሉ ቦታታት ከተወግድን ብዝያዳ ኣገዳሲ እዩ።

ኣገደሲ ቍጽሪ ተለፎናት

 • ሃገራዊ መስመር ተሌፎን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ብብዙሕ ቋንቋታት 08-123 680 00
 • ንሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮቪድ-19 ናብ 113 13 ደውል።
 • ኣብ ገዛኻ ኴንካ ነብስኻ ክትከናኸን ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ ንምኽሪ ሕክምናን ክንክንን ናብ ቍጽሪ ተለፎን 1177 ክትድውል ኣሎካ።
 • ንሂወት ኣብ ዘስግእ ኵነት ናብ 112 ደውል።