መሰል ውርሻ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 22 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ሓደ ሰብ ምስ ዝመውት መን እንታይ ይወርስ ዝሕብር ሕጊ ኣሎ። እዚ፡ ኣብቲ መሰል ውርሻ ዝብል ሕጊ ሽወደን ሰፊሩ ኣሎ።

መዋቲ ምርዑው እንተ ነይሩ፡ እቲ ብህይወት ዘሎ ብዓል ቤት ንዅሉ ይወርሶ። እዚ ወላዲ'ዚ ምስ ሞተ ድማ፡ ደቆም ይወርሱዎ። እቲ ብህይወት ዘሎ ወላዲ፡ ክሳብ ዝመውት፡ ነቲ ንብረት ድላዩ ክገብሮ ይኽእል'ዩ።

መዋቲ፡ ካብ ካልእ ዝተወልዱ ደቂ እንተሃልየሞ፡ እቶም ደቂ ንእለቱ ውርሻኦም ክወስዱ ይኽእሉ'ዮም። ውርሻ ከይወሰዱ'ውን፡ ብዓል ቤት ወይ ብዓልቲ ቤት መዋቲ/መዋቲት ክሳብ ዝመውት ወይ እትመውት ክጸንሑ ይኽእሉ'ዮም። መዋቲ ምርዑው እንተ ዘይነይሩ፡ ደቁ ንዅሉ ይወርሱዎ። መወትቲ፡ ዝወርሱ ደቂ ምስ ዘይህልዉዎም፡ ወለዶም ወይ ኣሕዋቶም ይወርሱዎ።

ትሕቲ18 ዓመት ዝዕድመኦም ደቂ ዘለዉዎ ወላዲ ምስ ዝመውት፡ እቶም ደቂ፡ በቲ ኣላዪኦም ሓገዝ ይረኽቡ። ኣላዪ ማለት፡ እቲ ናይ'ቶም ቆልዑ መሰላት ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ዝከታተል ሰብ እዩ።

ንብረት ምዉት

ንብረት ምዉት ዝብሃል፡ ኩሉ'ቲ እቲ ምዉት ገዲፉዎ ዝኸይድ ገንዘብን ንብረትን እዩ። እቶም መሰል ዘሎዎም ኣዝማድ፡ ነቲ ናይቲ ምዉት ንብረት ብሓባር ይወርሱዎ።

ምምቕቓል ንብረት፡ ምምዝጋብ ንብረትን ምክፋል ውርሻን

እቲ ዝሞተ ምርዑው እንተ ነይሩ'ሞ ምስ ብጸይቱ ንብረት እንተ ነይሩዎ፡ እቲ ንብረት መጀመርታ ኣብ መንጎ ምርዑዋት ይምቀል። እዚ ድማ፡ ምምቕቓል ንብረት ይብሃል። እዚ ምስተገብረ፡ እቲ ንብረት ይከፋፈል።

ምምዝጋብ ንብረት ማለት፡ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረት፡ ጥሪትን ዕዳን ቍጽጽር ይካየድ ማለት እዩ። እዚ፡ ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ሞት ክዛዘም ኣለዎ፡ ንምምቕቓል ድማ መሰረት ይኽውን። እዚ ድማ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረት ይከፋፈል ኣሎ ማለት እዩ።

ኑዛዜ (Testamente)

ኑዛዜ፡ ሕጋዊ ሰነድ'ዩ። እቲ ኑዛዜ ዝገድፍ ሰብ: መን እንታይ ይወርስ ባዕሉ ክውስን ይኽእል'ዩ። ፍልይ ዝበለ ነገር ግን ኣሎ። ቀጥታ ወራሲ (ደቂ ምዉት: ደቂ ደቁ ንምዉት ወይ ከኣ ደቂ-ደቂ-ደቁ ንምዉት) ሕጋዊ ብጽሒቱ ክሓትት መሰል ኣሎዎ።

ኑዛዜ፡ ሓድ ሓደ መምርሒታት ክኽተል ኣለዎ። ንኣብነት ብጽሑፍ ክሰፍር ኣለዎ። ክልተ መሰኻኽር ክፍርሙሉ ኣለዎም። ስለ'ዚ ቅድሚ ኑዛዜ ምጽሓፍካ ንኪኢላ ሕጊ ምሕታት ጽቡቕ'ዩ።

ከይተመርዓዉ ሳምቦ ኮይኖም ተኣኻኺቦም ዝነብሩ፡ ብዘይ ውዓል ሕደር ንብረት ኣይማቐሉን። ነንሕድሕዶም (እቲ ወይ እቲ ሓደ ምስ ሞተ) ክወራረሱ እንተ ደልዮም ለበዋ ክጽሕፉ ይግባኦም።