ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (Gymnasium)

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 19 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

እቶም ኣብ መባእታ ትምህርቲ፣ ናይ መወዳእታ ዓመት፣ ማለት ታሽዓይ ክፍሊ ዝምሃሩ ተማሃሮ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ክምዝገቡ ይኽእሉ። ኣብ ሽወደን፣ ዝኾነ ሰብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክምሃር፣ ወለንታዊ ወይ ናይ ድላይ ጒዳይ እዩ። ዝኽፈል ክፍሊት'ውን የብሉን። እቶም ኣብ መንጎ 16~20 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት፣ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም ምስ ዝውድኡ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክምሃሩ ይኽእሉ። ዳርጋ ኹሎም መንእሰያት፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክምሃሩ ይደልዩ።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ'ውን፣ ብ 'ብዓል መዚ ትምህርቲ' ዝተሓንጸጸ ስርዓተ ትምህርትን ውጥን ኮርሳትን ኣሎዎ። ውጥን ኮርስ ክብሃል ከሎ፡ ተማሃሮ፣ ትምህርቲ ክዛዝሙ ከለዉ እንታይ ክኾኑ ከም ዘሎዎም ዘነጽር እዩ። ስርዓተ ኣወሃህባ ነጥቢ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ'ውን፣ ከምቲ ናይ መባእታ ደረጃ ኣወሃህባ ነጥቢ እዩ።

እቲ ክማሃሮ ዝደልዮ ዓይነት ትምህርትን ክማሃረላ ዝደልያ ቤት ትምህርትን ዝሓሪ፡ እቲ ተማሃራይ ባዕሉ'ዩ ። እቲ ተማሃራይ፣ ኣብ መመልከቲ ቅጥዒ፣ ዝመረጸን ብዙሓት ኣብያተ ትምህርትን ዝመረጾም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርትን ከስፍር ኣሎዎ። ኣብታ ቀዳመይቲ ምርጫኦም ዝኾነት ቤት ትምህርቲ፣ ቦታ ክረኽቡ ርጉጽ ኣይኮነን።

ክምረጹ ዝኽእሉ ብዙሓት ዓይነታት ትምህርቲ ኣሎዉ። ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ፣ ቅድሚ ምርጫ፣ ምኽርን ሓበሬታን ዝህቡ ኣማኸርቲ ትምህርቲ (studievägledare) ኣሎዉ።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ እቶም ተማሃሮ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ሞያዊ መሰልጠኒ ማእከል ከምህሮም ዘኽእል፣ እኹል ሓበሬታ ከምዝቐስሙ ይግበሩ።

ሓደ ተማሃራይ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝውሃብ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ ንምስታፍ፡ ኣብ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም፣ ኣብ 'ቋንቋ ሽወደን' ወይ'ውን 'ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ'፡ ቁጽርን፡ እንግሊዘኛን ዝሓለፉ ክኾኑ ኣሎዎም።

  • ኣብ ሞያዊ ፕሮግራም ንኽትኣቱ፣ ብተወሳኺ እንተ ወሓደ፣ ብሓሙሽተ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ፣ ዘሕልፍ ነጥቢ ክህልወካ ኣሎዎ።
  • ኣብ ናይ ኮለጅ ምድላው መደብ ንኽትኣቱ ድማ፣ እንተ ወሓደ ኣብትሽዓተ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ፣ መሕለፊ ነጥቢ ክህሉወካ ይግባእ።

እቶም ኣብ'ዘን ዓይነታት ትምህርቲ'ዚኣተን ዘሕልፍ ነጥቢ ዘይረኸቡ ተማሃሮ፣ ኣብ መተኣታተዊ ፕሮግራም (introduktionsprogram) ክምሃሩ ይኽእሉ'ዮም። እዚ መተኣታተዊ ፕሮግራም'ዚ፣ ትምህርቶም ንኽቕጽሉ ይሕግዞም። ሓምሽተ ዝተፈላለዩ ናይ መተኣታተዊ መደባት ኣለዉ። ሓደ ኻብኣቶም፣ ብፍሉይ ናብ'ቶም ሓደስቲ መጻእቲ መንእሰያት ዘተኮረ ናይ ቋንቋ መተኣታተዊ እዩ። ኣብቲ ፕሮግራም'ቲ፣ እቶም መንእሰያት፣ ሽወደንኛን ካልእ ዓይነት ትምህርትን(ሳብጀክትን) ይወስዱ። ኣብቲ እትነብረሉ ኮምዩን፣ እንታይ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንኮምዩንካ ተወከሶ።