ህዝባዊ ናይ ክብሪ መዝገብ (Folkbokföring)

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ኣብ 'ህዝባዊ ናይ ክብሪ መዝገብ ሽወደን' ምምዝጋብ ማለት፡ ከም ነባሮ፡ ኣብ ሓንቲ ኮምዩን ሽወደን፡ ኣብ መዝገብ ብዓል መዚ ግብሪ ተመዝጊብኩም ኣለኹም ማለት'ዩ። ኩላቶም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ዝሰፍሩ ሰባት፡ ውልቃዊ መለለዪ ቁጽሪ (ፐርሹን ኑመር) ይውሃቦም። እትቋደሱዎም መሰላትን ዝምልከተኩም ግቡኣትን ምስ ኩነተ ምምዝጋብ ኣብ መዝገብ ህዝቢ ሽወደንን ኣበይ ትነብሩን ዝተታሓሓዘ እዩ። ንኣብነት መሰል ምርካብ ገንዘባዊ ደገፍ ንቖልዑ፡ ደገፍ ክራይ ገዛ፡ ግብሪ ኣበይ ትኸፍሉን ኣብ እዋን ምርጫ ኣበይ ኬድኩም ኢኹም ተድምጹን፡ ዝብል ነገራት ምስ ህዝባዊ መዝገብን ኣበይ ትነብሩን ዝተታሓሓዘ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኮምዩን፡ ከከም ብዝሒ ተቐማጦኡ፡ ናቱ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ይሰርዕ። ኣድራሻ ምስ እትቕይሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን፡ ንብዓል መዚ ቀረጽ፡ ማለት ስካተቨርከት ክትሕብሩ ኣለኩም።

ፐርሾንበቪስ፡ ማለት ውልቃዊ መለለዪ ሰነድ (Personbevis)

ውልቃዊ መለለዪ ሰነድ፡ ማለት ፐርሹን በቪስ፡ (personbevis)፡ ብዓል መዚ ግብሪ፡ ብዛዕባኹም መዝጊቡዎ ዝርከብ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ንኣብነት፡ ስም፡ ኣድራሻን ኩነተ መርዓን ዝብል ዝሓዘ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ'ዚ ንኣብነት ፍቓድ መዘወሪ ማኪና ከተውጽኡ እንከለኹም የድልየኩም። ፐርሹንበቪስ፡ ማለት ውልቃዊ መለለዪ ሰነድ ግን፡ ከም ታሴራ ወይ መረጋገጺ መንነት ከገልግል ከምዘይክእል ምስትውዓል ኣገዳሲ እዩ።

ውልቃዊ መለለዪ ሰነድ፡ ማለት ፐርሹን በቪስ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስካተቨርከት ወይ ከኣ፡ ናብ ሓደ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ስካተቨርከት ብምኻድ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ፐርሹን በቪስ ንምውጻእ ቀሊል እዩ።

ወረቐት መንነት (Identitetskort)

ኣይዲ ካርድ፡ ኣሕጽሮተ ቓል ናይ identitetskort ወይ ወረቐት መንነት እዩ። ኣይዲ ካርዲ፡ ዕድመኹም ክንደይ ምዃኑን መንነትኩም ንምንጻርን የገልግል። ንኣብነት፡ መድሃኒት ካብ ፋርማሲ ከተምጽኡ እንከለኹም፡ ወይ'ውን ናይ ባንኪ ጒዳያት ከተሳልጡ እንከለኹም፡ ኣይዲ ካርዲ ከተርእዩ ክትሕተቱ ኢኹም። ኣይዲ ካርዲ ንምውጻእ400 ክሩነር ክትከፍሉ ኣለኩም። እይዲ ካርዲ፡ ካብታ ዝወጽኣትላ ዕለት ን 5 ዓመታት ተገልግል። ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስካተቨርከት ኣንብቡ።

ኣይዲ ካርዲ ምእንቲ ክውሃበኩም፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ዝተመዝገብኩምን ብዕድመ ኸኣ 13 ዓመት ዝመላእኩምን ክትኮኑ ኣለኩም። ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኹም ምስ እትኾኑ'ሞ፡ ኣይዲ ካርዲ ክውሃበኩም ምስ ዝድለ፡ ፍቓድ ወይ ኣፍልጦ ሓላፍነትኩም ዝወሰዱ ወለዲ ወይ ወላዲ (vårdnadshavare) ወይ ከኣ ናትኩም ተሓታቲ የድሊ። 'ሓላፍነት ትሕቲ ዕድመ ዝውንን ወላዲ' ክብሃል እንከሎ፡ እቲ ንትሕቲ ዕድመ፡ ማለት ትሕቲ 18ዓመት ዝኾነ ውላዱ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት ዝውንን ወላዲ ማለትና እዩ።

መንነትኩም ንምርግጋጽ፡ ቅቡል ዝኾነ ወረቐት መንነት ወይ ከኣ መን ምዃንኩም ዝምስክረልኩም ሰብ ክህሉ ኣለዎ። መንነትኩም፡ ብሰብኣይኪ ወይ ሰበይትኻ፡ ምዝጉብ መጻምዲ፡ ወላዲ/ሕጋዊ ሓላፍነት ዘሎዎ፡ ሓው/ሓፍቲ ወይ ብጹሕ ውላድ ጌርኩም ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ገለ ገለ እዋናት ኣስራሒኹም ወይ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጠኩም ሰራሕተኛ መንግስቲ'ውን መን ምዃንኩም ክምስክር ይኽኣል እዩ።

እቲ ብብዓል መዚ ግብሪ ዝዳሎ ወረቐት መንነት፡ ኣብ ሽወደን ተቐባልነት ዘሎዎ ሰነድ መንነት እዩ። ናብ ካልእ ሃገር ክትገሹ እንከለኹም፡ ነዚ ብብዓል መዚ ኣታዊ ግብሪ ዝውሃበኩም ወረቐት መንነት፡ ኣብ ክንዲ ፓስፖርት ክትጥቀሙሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ወረቐት መንነትኩም ምስ እተጥፍኡ ናብ 020-323262 ደዊልኩም ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኸውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብኸምዚ ኸኣ፡ ዝኾነ ሰብ ነቲ ወረቐት መንነት ክጥቀመሉ ኣይክእልን። ወረቐት መንነትኩም ምስዝስረቕ ናብ ፖሊስ ክትሕብሩ ኣለኩም።

ወረቐት መንነት ስእሊ: Skatteverket

ቅቡላት ወረቓቕቲ መንነት

እዞም ዝስዕቡ ወረቓቕቲ መንነት፡ ተቐባልነት ኣሎዎም።

  • ብቤት ጽሕፈት ስካተቨርከት ዝተዋህበ ወረቐት መንነት።
  • ሽወደናዊ ፍቓድ መምርሒ ማኪና (körkort)
  • SIS ዝብል ምልክት ዘሎዎ ብባንኪ: ወይ ብመንግስታዊ ትካል ዝተሰርሐ ሽወደናዊ ወረቐት መንነት።
  • ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ዘገልግል ወረቐት ስራሕ።(tjänstekort)
  • ናይ ሽወደን ታሴራ(ወረቐት መንነት)
  • ወይኒ ዝመስል ቅይሒ ገበር ዘሎዎ ፓስፖርት ሃገረ ሽወደን።
  • ድሕሪ ሓደ መስከረም2006 ዓ.ም ኣብ ወጻኢ ዝተዋህበ ፓስፖርት ኤውሮጳዊ ሕብረት።
  • ድሕሪ መስከረም ሓደ 2006 ዓ.ም ኣብ ኖርወይ፡ ኣይስላንድ፡ ስዊዘርላንድን ለቸስተንስተይንን ዝተሰርሐ ፓስፖርት።

መንበሪ ፍቓድ ኮይኑ፡ ግን ከኣ ዘይቅቡል መረጋገጺ መንነት።

ቅቡል ወረቐት መንነት ዘይብልካ፡ መንበሪ ፍቓድ ናይ ሽወደን ግን ዘሎካ፡ መን ምዃንካ ዝምስክረልካ ድማ ዘይብልካ፡ ወረቐት መንነት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ግብሪ፡ ማለት ስካተቨርከት፡ ኣብ መመልከቲ ቅጥዒ ንዝመላእካዮ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምስ ኣብ ቦርድ ኢሚግረሽን ዘሎ ስም፡ ቁመት፡ ስእሊ፡ ፊርማ፡ መገሺ ሰነድን መንበሪ ፍቓድን ከነጻጽሮ ይኽእል'ዩ። ፓስፖርትኻን ናይ መንበሪ ፍቓድካን ከተርኢ ኣለካ። ፓስፖርት ምስ ዘይህልወካ፡ ናይ መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ተርኢ። በዚ መንገዲ'ዚ መንነትካ ከተነጽር ምስ እትደሊ፡ ወረቐት መንነት ክትሓትት እንከለኻ ብዛዕብኡ ተዛረብ።