ደሞክራሲ፡ ኣብ ግዜ ምርጫን መዓልታዊ ህይወትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 19 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ኩሉ ሰብ፡ ኣብ ምርጫ ብምስታፍ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዝተፈላለዩ መገድታት ድምጹ ከስምዕ ኣገዳሲ እዩ።

እቶም ነባሮ፡ ኣብ መንጎ ክልተ ምርጫታት ዘሎ ግዜ ብምጥቃም፡ ብምድራኽን ብምስታፍን ነቲ ፖለቲካዊ ናይ ውሳነ መስርሕ ብኸምቲ ዝምነዩዎ ክጸልዉዎ ይግባእ። ነዚ ድማ፡ ንኣብነት፡ ንሓደ ፖለቲከኛ ብምርካብ፡ ዝተፈረመ ኣስማት ብምእካብ፡ ወይ ብሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ይኽእል እዩ።

ነቲ ንኣኻን ንመዓልታዊ ህይወትካን ብዝምልከት ዝውሃብ ውሳነ ክትጸሉ ምኽኣል'ውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ'ዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት፡ ብዙሓት ኣብ ሽወደን ኣብ ሞያዊ ናብራ፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣብ ስድራቤት፡ ኣብ ማሕበራትን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውትን፡ ተሳታፍነትን ደሞክራስን ንምዝያድ ፈቲኖም እዮም።

ኣብ ሞያዊ ናብራ ተኽእሎታት ጸላውነት ምዝያድ ማለት፡ ኲላተን ትካላትን ውድባትን ንሰራሕተኛታተን ኣብ ስራሕ ተሳተፍቲ ንምግባሮም ምጽዓር ማለት'ዩ። ኩሉ ሰብ፡ ንስርሑ ክጸሉ ዕድል ክረክብ ኣለዎ። ይኹን'ምበር ገና ክሳዕ ሕጂ ሓለፍቲ'ዮም ውሳነ ዘሕልፉ።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ተሳትፎን ናይ ምክፋል ዕማምን ምዕባይ ማለት፡ ቆልዑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ክሓስቡ ክኽእሉን ሓላፍነት ምስካም ክትምህሮም ምፍታንን ማለት'ዩ። መምህር፡ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣይውስንን'ዩ። ተማሃሮ፡ ትምህርቲ ኣብ ምውጣን ክሳተፉ ይኽእሉ'ዮም።

ኣብ ስድራቤት ሓባራዊ ናይ ዕማም ምትእስሳር ምዕባይ ማለት፡ ቆልዑ ብርእሶም ከም ዝተኣማመኑን ድሕነቶም ዘረጋገጹን ክትገብሮም ምድላይ ማለት ክኸውን ይኽእል'ዩ። ብዙሓት ወለዲ፡ ምስ ደቆም ኮይኖም ውጥን የውጽኡ። ኣብ ስድራቤታዊ ውሳነታት ምሕላፍ'ውን ንደቆም የሳትፉዎም።

ኣብ ሽወደን ዝርከባ ብዙሓት ማሕበራት፡ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዘን፡ ስርዓተ-ደሞክራሲ ጸኒሑወን'ዩ። ንኣብነት፡ ኣኼባን ምርጫን በየናይ ኣገባብ ክዕመም ከም ዘለዎ ዝሕብር መምርሒታት ኣሎወን። ኲላቶም ኣባላት ከድምጹ ኸኣ ኣገዳሲ'ዩ። ኩሉ ድምጺ ኣባል'ውን፡ ብሓደ ዓይኒ'ዩ ዝርአ።

ተሳታፍነትን ሓባራዊ ናይ ምውሳን ዕማምን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ማለት፡ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ሰባት ክሳተፉን ክውስኑን ምኽኣል ማለት'ዩ። ንኣብነት፡ ኣብቲ ገዛውቲ፡ ኩሉ ሰብ ብሓባር ዝጥቀመሎም ነገራት ዝምልከት ክኸውን ይኽእል'ዩ።