ኣብ ሽወደን እቲ ሓድሽ ሂወትካ ጀምሮ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 6 2019

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ እንታይ ክትገብር ከምዘድልየካን ነየኖት በዓል መዚታት ክትውከስ ከምዘለካን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Skatteverket (ብዓል መዚ ግብሪ)
ባንክ
Arbetsförmedlingen (ብዓል መዚ መራኸብቲ ስራሕ)
 • ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ርክብ ግበር

  ናይ መንበሪ ፍቓድ ውሳኔ ምስ ተዋህበካ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ኣብ መደብ መትከል እግሪ ክትሳተፍ ዝፍቀደልካ እንተ ኾይኑ ይውስኑ።

  ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ክትከይድ ከለኻ ነቲ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝተዋህበካ ውሳኔ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምሳኻ ሒዝካዮ ኪድ። ብቐዳምነት ዝግበር ምሳኻ ዝሰማማዕ መደብ ንጥፈታት ምእንቲ ክግበረልካ ክኽእል ሓደ ናይ ዝሓለፈ ተመኩሮኻን ትምህርትኻን ግምገማ ምግባር እዩ። እቲ ግምገማ ቅድሚ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ምምዝጋብካን ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት ምርካብን ክጅመር ይኽእል እዩ። ይኹን'ምበር ናይ መንበሪ ፍቓድ እተዋህበካ ዘርኢ ሰነዳት ክህልወካ ኣለዎ፣ መንነትካ ድማ ከተረጋግጽ ክትክእል ኣለካ። ኣብቲ ግምገማ ዝግበረሉ እዋን ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክወሃበካ እዩ።

  ኣብ መደብ መትከል እግሪ ክትምዝገብ ንኽትክእል፡ ናይ ግድን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካን ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት ዝተወሃብካን ክትከውን ኣለካ። ስለ'ዚ እዩ ብእተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ ምእንቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገብ ነቲ ብዓል መዚ ግብሪ ናብ ሽወደን ምግዓዝ ከተመልክት ከለኻ ዘቕርቡልካ ሕቶታት ክትምልሶ ኣገዳሲ ዝኸውን።

  ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዘእቱ ንጥፈታት ንኽትጅምር ኣብ መደብ መትከል እግሪ ዝተመዝገብካ ክትከውን ኣለካ። ሽዑ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ መትከሊ እግሪ ክፍሊት ንኸተመልክት ዕድል ኣለካ።

  ኣብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ እንተ ኾይንካን ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ ድማ ምስ ትሳተፍን፡እዚ ጽዑቕ-ዓመት ዝበሃል ንዓኻ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ስሉጥ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይንካ ኣብ ሰዓታት ስራሕን ነጻ-ግዜን ክትመሃር ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ(ፕራቲክ) ክትገብ ትኸእል።እቲ ዕላማ ብዝቐልጠፈ ስራሕ ንኽትረክብ እዩ።

Försäkringskassan (ብዓል መዚ ውሕስነት)