መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 9 8 2019

ኣብ ሽወደን ሓንቲ ማኪና ንኽትዝውር፡ ናይ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካን ሓደ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ዘሎካን ክትከውን ኣሎካ።

ሓታቲ ዕቝባ ኣብ ዘሎኻሉ እዋን፡ ብምልኡ እቲ ግዜ ኣብ ሽወደን ማኪና ክትዝውር ይፍቀደካ እዩ። ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምርካብካ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ነቲ መዘወሪ ፍቓድካ ናብ ናይ ሽወደን መዘወሪ ፍቓድ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ማኪና ክትዝውር ንኽትክእል፡ ነዚ፡ ካብታ ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ግድን ክትገብሮ ኣሎካ። ከምኡ'ውን ሓደ ናይ ሽወደን መዘወሪ ፍቓድ ክወሃበካ ንኽኽእል፡ ናይ ትራፊክ ሕግታት ከተጽንዕን ሓድሽ መርመራ ክትገብርን ከድልየካ ይኽእል ይኸውን እዩ።

ናይ ወጻእ ዓዲ መዘወሪ ፍቓድ ናብ ናይ ሽወደን ምቕያር

ካብ ሓንቲ ናይ ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES-LAND) ሃገር መዘወሪ ፍቓድ እንተ ኣሎካ ኾይኑን ነቲ ናትካ መዘወሪ ፍቓድ ናብ ናይ ሽወደን መዘወሪ ፍቓድ ክትቅይሮ ትደሊ ዄንካን፡ ሓደ ሓደ ጠለባት ይቐርቡ እዮም። ናይ ግድን ሓደ ብቑዕ መዘወሪ ፍቓድ ክህልወካን ኣብ ሽወደን ብቐዋሚ ነባሪን ክትከውን ኣሎካ።

ካብ ሓንቲ ሃገር ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም ወጻኢ ዘውጻእካዮ መዘወሪ ፍቓድ ማኪና እንተ ኣሎካ ኾይኑ: ናብ ሽወደናዊ መዘወሪ ፍቓድ ክትቅይሮ ኣይከኣልን'ዩ።

ምውጻእ ፍቓድ መዘወሪ

ሓደ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ ንኸተውጽእ፡ ኣብ ሽወደን ብቐዋሚ ተቐማጣይ ክትከውን ኣሎካ። ፍቓድ መዘወሪ ከተውጽእ እንተ ደሊኻ፡ ሓደ ብቑዕ ፍቓድ ናይ ልምምድ ምዝዋርን ድሓር ናይ ፈተና ዝወራ ፍቓድ ክህልወካ ኣሎዎ። ነዚ ናብ ብዓል መዚ መጓዓዝያ (Transportstyrelsen) ኢኻ ተመልክት።

ምዝዋር ክትለማመድን ፍቓድ መዘወሪ ከተውጽእን ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ። ነዚ ባዕልኻ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ፡ ወይ ሓደ ሓደ ሰባት ድማ ንልቃሕ የመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ዕድሜኻ 18 - 47 ዓመት እንተ ኾይኑን ንዝተወሰነ ግዜ ስራሕ ኣልቦ እንተ ኔርካን፡ ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ንናይ መዘወሪ ፍቓድ ልቓሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።