ቤት ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 5 7 2019

ቤት ትምህርቲ፡ ንዂሎም ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ብዝተኻእለ መጠን ብዝበለጸ መገዲ ብኸመይ ከተዕብዮም ከምዘለዋ መምርሒ ዘቐመጠ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣለዎ። ቤት ትምህርቲ፡ ንኣብነት፡ ንዝተፈላለየ ድሌታት ተማሃሮ ኣብ ግምት ዘእተወ ኪከውን ይግባእ። ከምኡውን፡ ተማሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ትምህርትን ክፍልን እንታይ ክምሃሩ ከምዝግብኦም መምርሒ ዚህብ ዝተፈላለየ ካሪክለም ኣሎ። ኣብዚ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ስርዓት ቤት ትምህርቲ

ናይ ሽወደን ናይ ቤት ትምህርቲ ስርዓት ብዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ናይ ትምህርቲ ዓይነታት ዝቖመ እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ሕጽር ዝበለ ሓፈሻዊ መግለጺ ይወሃብ።

መውዓሊ ህጻናት

መውዓሊ ህጻናት፡ ንህጻናት ካብ 1 ዓመት ክሳብ ትምህርቲ ዝጅምሩ ዝኸውን ሓደ ስነ-ምምህርናዊ ናይ ጕጅለ ንጥፈት እዩ። ቈልዑ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ይጅምሩን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ይሳተፉን። እቲ ናይ መውዓሊ ህጻናት ንጥፈት ካልእ ገዲፍካ ንወለዲ፡ ተግባር ወላዲ ምስ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከተሓሕዝዎ ከም ዝከኣል ክገብር ኣሎዎ።

ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲ

ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲ ሓደ ግዴታዊ ዓይነት ትምህርቲ እዩ። መብዛሕትኦም ቈልዑ ካብታ ሽዱሽተ ዓመት ዝመልኡላ ወቕተ-ትምህርቲ ቀውዒ ናብ ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲ ይኸዱ። እቲ ትምህርቲ ናይቶም ቈልዑ ምዕባለ ከነቓቕሕን ንቐጻሊ ትምህርቲ ዝቐራርብን ክኸውን ኣሎዎ።

ናይ ናጻ ግዜ ቤት

ኮሙናት ክሳብ እቲ ቈልዓ 13 ዓመት ዝመልኣላ ወቕተ-ትምህርቲ ጽድያ ናይ ናጻ ግዜ ቤት ክቕርባ ግዴታ ኣሎወን። እተን ኮሙናት እቲ ቈልዓ ካብታ 10 ዓመት ዝመልኣላ ወቕተ-ትምህርቲ ቀውዒ፡ ኣብ ክንዲ ናይ ናጻ ግዜ ቤት ክፉት ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ቀረብ ክህባ ይኽእላ እየን። እቲ ናይ ናጻ ግዜ ቤት መመላእታ ናይ ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲን ቤት ትምህርትን ኾይኑ ንወለዲ፡ ተግባር ወላዲ ምስ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከተሓሕዝዎ ከም ዝከኣል ክገብር ኣሎዎ።

ስነ-ምምህርናዊ ሓልዮት

ድልየት እንተ ኣልዩ ኾይኑ፡ እተን ኮሙናት ኣብ ክንዲ መውዓሊ ህጻናት ወይ ናይ ናጻ ግዜ ቤት ነቲ ቈልዓ ስነ-ምምህርናዊ ሓልዮት ክቕርባሉ ክጽዕራ ኣሎወን።

ትምህርቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ

ግዴታ ትምህርቲ፡ ካብታ እቲ ቈልዓ ሽዱሽተ ዓመት ዝመልኣላ ክፍሊ-ዓመት ቀውዒ ይጅምር። ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲ ግዴታዊ እዩ። ፍሉይ ምኽንያት እንተ'ሎ ኾይኑ ቅድሚ እቲ ቈልዓ ሸውዓተ ዓመት ዝመልኣላ ናይታ ዓውደ-ኣዋርሓዊ ዓመት ዘላ ወቕተ-ትምህርቲ ቀውዒ እቲ ግዴታ ትምህርቲ ኣየገልግልን እዩ። ኣብ ገለ ገለ ኵነት ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ብቐጥታ ክጅመር ተኽእሎ ኣሎ። እቲ ግዴታ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓሰርተ ዓመት እዩ ዚምልከት።

ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ

መባእታ ቤት ትምህርቲ ንዅሎም ኣእምሮኣዊ ስንክልና ዘሎዎም ቈልዑ ብመሰረት ናይ ነፍስ ወከፍ ቈልዓ ኵነታት ዝተሰማምዐ ትምህርቲ ክህቦም ኣሎዎ።

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ

እቶም ተምሃሮ ናብቲ ንላዕለዋይ ትምህርቲ ዝቐራርብ ወይ ንሞያ ዝቐራርብ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ፡ ከምኡ'ውን ናብቲ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ ዘእቱ ነጥቢ ዘይብሎም እንተ ኾይኖም ናብ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ መእተዊ መደባት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንቐጻሊ ትምህርትን ንናይ መጻኢ ግዜ ናይ ስራሕ ሂወትን መባእታዊ ፍልጠት ይህቡ።

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ

ዝምረጹ ሃገራዊ መደባትን ውልቃዊ መደባትን ኣሎዉ። ሓደ ተምሃራይ ቅድሚ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምጅማሩ፡ እታ ኮሙን እቲ ዓይነት ትምህርቲ ነቲ ተምሃራይ ልክዕ እንተ ኾይኑ ንምፍላጥ ሓደ ስነ-ምምህርናዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ሕክምናውን ማሕበራውን ግምገማ ትገብር እያ።