ብኩራት ብምኽንያት ሕማም

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 4 2 2020

እንተሓሚምካ ክፍሊት ንክትረክብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ንሰራሕተኛ፣ ደላዩ ስራሕ ወይ ኣብ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ሕግታት ይምልከትዎም። ኣብ ምንዋሕ ግዜ ሕማም ተሞርኩሱ እውን ዝተፈላለየ ሕግታት ክምልከተካ ይኽእል እዩ።

እንተሓሚምካን ከተብኩር እንተኣድልዩካን ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት (Försäkringskassan) ናይ ሕማም ክፍሊት (sjukpenning)፣ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ክፍሊት ሕማም፡ ክሳዕ ጥዕና ትረክብን እንደገና ክትሰርሕ ትኽእልን ንዝኸሰርካዮ ናይ ስራሕ እትዋት ዝትክእ ግዝያዊ ክፍሊት እዩ።

ክንደይ ክፍሊት ሕማም ገንዘብ ከም ትረክብ ኣብ እትዋትካ እዩ ዝምርኮስ። ንኽፍሊት ሕማም ዝምልከቱ ሕግታት ዝተፈላለዩ ኾይኖም፡ ስራሕ ኣልቦ፣ ተቖጺርካ ትሰርሕ ወይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል ተካይድ እንተኾንካን ኣብኡ ይምርኮሱ እዮም።

ንኽፍሊት ሕማም ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ከተመልክት ከለኻ፡ ምስ ምልክታኻ ኣተሓሒዝካ ንምንታይ ክትሰርሕ ከም ዘይትኽእል ዝገልጽ ናይ ሓኪም ወረቐት ክትሰድድ ኣለካ። ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ድሒሩ ሕግታት ክፍሊት ሕማም ተማሊኡ ድዩ ኣይተማልኣን እንተኾይኑ ይግምግም።

መሰል ክፍሊት ሕማም ንክህልወካ እንተ ወሓደ ሓደ ርብዒ ካብቲ ክትሰርሐሉ ዝግበኣካ ግዜ፣ ስራሕ ክትደልየሉ ዝግባኣካ ግዜ ክትሓምም ወይ ኣብ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ዝነበርካ ክትከውን ይግባእ ። ኣብ ሽወደን ሃገራዊ ውሕስነት ዘለካ ሰብ እውን ክትከውን ኣለካ።

ምምማይ ናይ ክፍሊት መሰል