ኣድራሻ-ኢንተርነት ምስ ሓበሬታ፡ ምኽርን ደገፍን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 13 12 2023

ቴራፈም'፡ ነተን ኣብ ልዕሊአን ዓመጽን-መውቃዕትን ዘጋጠመን ኣንስት ኣውላድን ኣብ ምሕጋዝ፤ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተሞኩሮ ዘሎዎ እዩ። ንሳተን ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረባ ይኽእላ እየን።

Unizon ኡኒዞን 130 ናይ ደቀንስትዮ መጸግዒ ናይ ኣዋልድ መጸግዒ ከምኡውን ንምዕሩይን ካብ ዓመጽ ናጻ ዝኾነ ካልእ ናይ ሓገዝ ንጥፈታት ይጥርንፍ።

Kvinnofridslinjen፡ ነተን ምፍርራህን ዓመጽን ዘጋጥመን ደቀኣንስትዮ ዜገልግል ሃገራዊ መስመር ተሌፎን ሓገዝ እዩ።

Killfrågor.se ናይ ዕላል ወይ ናይ ቻት ገጽ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ካብ 10 ክሳዕ 18 ዝዕድመኦም ኣወዳትን ኣጉልጾታ ኣወዳትን (ትራንስጀንደር) ብሕቡእ ምስ ወለንተኛታት የዕልሉ።

1000 ተኽእሎታት ነቶም ትሕቲ 25 ዕድመ ዘለዎምን ናይ ጾታዊ ዓመጽ ዝተጓነፎምን ዝጓነፎምን ሓገዝን ደገፍን ይህብ።

እዚ FPES, Full Personality Expression Sweden ዝተባህለ ናይ "ትራንስ ማሕበር"፤ ናይቶም "ትራንስ" ዝዀኑ ሰባት፤ ንመሰሎም ኣብ ሕብረተሰብ ዚቋመት እዩ። እዚ ማሕበር'ዚ፤ ብዛዕባ "ትራንስ" ንዝልዓሉ ሕቶታት መብርሂ ይህብ።

ROKS, ኣስታት 120 ናይ ተረኛ ኣገልግሎታት ዘሎዎ፤ ነቶም ብሰብኡት ዓመጽን መውቃዕትን ዘጋጥሞም ኣንስትን፡ ኣዋልድን ቆልዑን፤ ደገፍን ዑቕባን ዚህብ እዩ። ኣብ "ለስቢየን" ዝምድና ንዘሎዋ ውን ይሕግዝ'ዩ።

እቶም ዕድሚኦም ክሳዕ 18 ዓመት ዝገበሩ ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን፡ ካብ ዓቢ ሰብ ደገፍ ዘድልዮም እንተኾይኑ፡ መንነቶም ከይሓበሩን ዝኾነ ወጻኢ ገንዘብ ከይገበሩን ንBRIS ክውከሱ ይኽእሉ እዮም።

ኣብኡ: ብዛዕባ ርክብ ስጋ: ብዛዕባ ጥዕናን ዝምድናታትን ካልእ ብዙሕ ነገራትን ከተንብብን ፊልም ክትርእን ትኽእል።

ክፉት መስመር ደቀንስትዮን ኣዋልድን: ነተን ንዓመጽ ዝተቓልዓ ደቀንስትዮ ስቱር መንበሪ ይህብ፤ ከምኡ'ውን ብቴለፎን ምኽርን ደገፍን ይህብ። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ይዛረቡ።