ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 3 2019

ቈልዑ ምስ ስድርኦም ንኽቕመጡ መሰል ኣሎዎም። እዚ ኣብቲ ሽወደን ክታማ ዘንበረትሉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ውዕል ሰፊሩ ይርከብ።

ናብ ሽወደን ብዘይ ስድራኻ እንተ ዄንካ መጺእካ፡ ናይ ሽወደን ሰብ መዚ ስድራኻ ንኽትረክብ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ወለድኻ ወይ ካልኦት ኣዝማድካ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ውሑስ ኵነታት እንተ ኣሎዉ ኾይኖም፡ ናብኡ ክትከይድ ይፍቀደካ እዩ።

ወለድኻ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ውሑስ ዝኾነ ኵነታት እንተ ዘየለዉ ኾይኖም፡ ኣብ ሽወደን ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። እዚ ንኽኸውን ከም ስደተኛ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ወይ ከም ዕቝባ ዘድልዮ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ናይ ግድን ዝተዋህበካ ክትከውን ኣሎካ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት እዚ ንዓኻ ብምኽንያት ተኣፈፍቲ ኵነት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ እውን ከገልግል ይኽእል እዩ።

ዳግመ ምትእኽኻብ ስድራ እንታይ እዩ?

ስድራ ቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ፡ እታ ፋሕ ኢላ ዝነበረት ስድራ ምስቲ ኣብ ሽወደን ብናይ ስደተኛ ደረጃ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦ ሰብ ብሓባር ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ ከመልክቱ ይኽእሉ ማለት እዩ።

ንስድራቤታዊ ዳግም ምትእኽኻብ መን መሰል ኣሎዎ?

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ወለድኻን ኣሕዋትካን ምሳኻ ኣብ ሽወደን ንኽትኣኻኸቡ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ወላዲኻ ምናልባት ናብ ሽወደን ንኽግዕዝ መሰል ኣሎዎ እንተ ኾይኑ ንኽምርመ፡ ንስኻ ኣብ ሽወደን ትነብር ነዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣሎካ፡

  • ዘይተመርዓኻን ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓምትን፡
  • ናብ ሽወደን ብዘይ ወለዲ ወይ ካልእ መጕዚ ዝመጻእካ ወይ ናብ ሽወደን ምስ መጻእካ ንበይንኻ ዝተገደፍካ፡
  • ኣብ ሽወደን ከም ስደተኛ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ጝዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ዝተወሃብካ።

ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘገልግሉ?

ንስኻ ድሕሪ 24 ሕዳር 2015 ዕቝባ ዝሓተትካ ሓደ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኢኻ ትወሃብ።

ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂብካ፡ ኣብቶም መብዛሕትኦም ጕዳያት ናይ 13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ እዩ ዝወሃበካ። እቶም ኣብ ሽወደን ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰዱ ሰባት ዘለዎም ወለድን ኣሕዋትን፡ ከም ልሙድ ምሳኦም ኣብ ሽወደን ክተኣኻከቡ ኣይኽእሉን እዮም።

ብናይ ስደተኛ ደረጃ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ፡ ሓደ ናይ ሰለስተ ዓመት ፍቓድ ኢኻ ትወሃብ። ኣብ ከምዚ እዋን ወለድኻ ምሳኻ ኣብ ሽወደን ንኽተኣኻኸቡ ከመልክቱ ይከኣል እዩ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ መልሲ ምስ ተዋህበካ - ሽዑ እንታይ ኢኻ ክትገብር?

ወለድኻ ካብቲ ዝነብርሉ ሃገር ሓደ ምልክታ ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ስድራኻ ንስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ከመልክቱ ከለዉ ናይ ግድን መን ምዃኖም ከርእዩ ኣሎዎም። ብቑዕ ፓስፖርት ወይ ተመጣጣኒ ናይ መንነት ሰነድ ከርእዩ የድልዮም እዩ።

ወለድኻ ምስ ኣመልከቱ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሓደ ቃለመጠይቕ፡ ብደብዳቤ ወይ ብኢ-መይል ሕቶታት ኽሓቱኻ ይደልዩ እዮም።

ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል፡