ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 5 7 2021

ቈልዑ ምስ ስድርኦም ንኽቕመጡ መሰል ኣሎዎም። እዚ ኣብቲ ሽወደን ክታማ ዘንበረትሉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ውዕል ሰፊሩ ይርከብ።

ናብ ሽወደን ብዘይ ስድራኻ እንተ ዄንካ መጺእካ፡ ናይ ሽወደን ሰብ መዚ ስድራኻ ንኽትረክብ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ወለድኻ ወይ ካልኦት ኣዝማድካ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ውሑስ ኵነታት እንተ ኣሎዉ ኾይኖም፡ ናብኡ ክትከይድ ይፍቀደካ እዩ።

ወለድካ ኣብ ካልእ ውሑስ ዘይኮነ ሃገር እንተ ኾይኖም ዘለዉ፡ ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። እዚ ምእንቲ ክኸውን ንስኻ ከም ስደተኛ ወይ ከም ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ መንበሪ ፍቓድ ክህልወካ ኣለዎ። ኣብ ገሊኡ መዳያት ንዓኽ ብምኽንያት ፍሉይ ተኣፋፊ ኲነታት መንበሪ ፍቓድ እተዋህበካ እውን ይምልከተካ እዩ።

ዳግመ ምትእኽኻብ ስድራ እንታይ እዩ?

ምጥርናፍ ስድራ ቤት ማለት፡ ሓንቲ ተፋላልያ ዝነበረት ስድራ ቤት ምስቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ እተዋህቦ ኣባል ስድራ ቤታ ኣብ ሽወደን ብሓባር ንኽትነብር ከተመልክት ትኽእል እያ ማለት እዩ።

ንስድራቤታዊ ዳግም ምትእኽኻብ መን መሰል ኣሎዎ?

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ወለድኻን ኣሕዋትካን ምሳኻ ኣብ ሽወደን ንኽትኣኻኸቡ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ወላዲኻ ምናልባት ናብ ሽወደን ንኽግዕዝ መሰል ኣሎዎ እንተ ኾይኑ ንኽምርመ፡ ንስኻ ኣብ ሽወደን ትነብር ነዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣሎካ፡

  • ዘይተመርዓኻን ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓምትን፡
  • ብዘይ ወለድኻ ወይ ብዘይ ካልኦት መጕዚ ናብ ሽወደን መጺእካ ወይ ናብ ሽወደን ምስ መጻእካ በይንኻ ተገዲፍካ፡
  • ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ።

ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘገልግሉ?

ንስኻ ድሕሪ 24 ሕዳር 2015 ዕቝባ ዝሓተትካ ሓደ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኢኻ ትወሃብ።

ብደረጃ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ እንተ ዄንካ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ፡ ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ናይ 13 ወርሒ መንበሪ ፍቓድ ኢኻ ትወሃብ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ጽቡቕ ተኽእሎ ከም ዘለካ እንተ ተገምጊሙ፡ ወለድኻ ምሳኻ ኣብ ሽወደን ንኽጥርነፉ ከመልክቱ ተኽእሎ ክህልዎም ይኽእል እዩ።

ብናይ ስደተኛ ደረጃ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ፡ ሓደ ናይ ሰለስተ ዓመት ፍቓድ ኢኻ ትወሃብ። ኣብ ከምዚ እዋን ወለድኻ ምሳኻ ኣብ ሽወደን ንኽተኣኻኸቡ ከመልክቱ ይከኣል እዩ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ መልሲ ምስ ተዋህበካ - ሽዑ እንታይ ኢኻ ክትገብር?

ወለድኻ ካብቲ ዝነብርሉ ሃገር ሓደ ምልክታ ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ስድራኻ ንስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ከመልክቱ ከለዉ ናይ ግድን መን ምዃኖም ከርእዩ ኣሎዎም። ብቑዕ ፓስፖርት ወይ ተመጣጣኒ ናይ መንነት ሰነድ ከርእዩ የድልዮም እዩ።

ወለድኻ ምስ ኣመልከቱ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሓደ ቃለመጠይቕ፡ ብደብዳቤ ወይ ብኢ-መይል ሕቶታት ኽሓቱኻ ይደልዩ እዮም።