ቤት ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 31 7 2018

ኵሎም ቈልዑ ንኽምሃሩ መሰል ኣሎዎም። እቲ ኮሙን ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ክቕርበልካ ግዴታ ኣሎዎ። ኣየኖት ሕግታት ከም ዘገልግሉ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

መሰል ንትምህርቲ

ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓይነታት መውዓሊ ህጻናት፡ ክፍሊ ቅድመ ትምህርቲ፡ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲን ናይ ናጻ ግዜ ቤትን ክትምሃር መሰል ኣሎካ።

ሓታት ዕቝባ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትምሃር መሰል ኣሎካ፡ ትምህርትኻ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ እንተ ጀሚርካዮም።

መንበሪ ፍቓድ እንተ ኣሎካ ኾይኑን ኣብ ሓደ ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉብ ወይ ክትምዝገብ ዄንካን፡ ክሳብ እታ 20 ዓመት ትመልኣላ ዘላ ቐዳመይቲ መንፍቕ ዓውደ-ኣዋርሓዊ ዓመት ትምህርትኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደርጃ ወይ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ክትጅምር መሰል ኣሎካ።

ግዴታ ትምህርቲ

ግዴታ ትምህርቲ፡ ንኸይትገብሮ ዘኽእል ብቑዕ ምኽንያት እንተ ዘብልካ ኾይኑ ናይ ግድን ክትምሃር ኣሎካ ማለት እዩ።

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ትምሃር፡ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካን ኣብ ሓደ ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉብ ወይ ክትምዝገብ እንተ ዄንካ፡ ግዴታ ትምህርቲ ኣሎካ። እቲ ግዴታ ትምህርቲ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ትመልኣላ ዘላ ናይ ቀውዒ ክፋል ዓመት ይጅምር። እቲ ግዴታ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንትሽዓተ ዓመት እዩ ዚምልከት። ግዴታ ትምህርቲ ብመሰል ንትምህርቲ ይፍጸም።

ምስቲ ናትካ ኮሙን ርክብ ግበር

እቲ ናትካ ኮሙን ቦታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክቕርበልካ ግዴታ ኣሎዎ። ንስኻ ሓታት ዕቝባ እንተ ዄንካ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክትጅምር ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቦታ ክቕረበልካ ኣሎዎ። እዚ ናብ ሽወደን ምስ መጻእካ እንተ ደንጎየ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክፍጸም ይግብኦ። መንበሪ ፍቓድ ኣንተ ኣሎካ ኾይኑ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክትጅምር ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቦታ ክቕረበልካ ኣሎዎ።

ግምገማ

ግምገማ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክትጅምር ከሎኻ እቶም ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክእለትካ ክግምግሙ የድልዮም እዩ። ኣብቲ ግምገማ እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንናትካ ዕድመ፡ ዝቐደመ ፍልጠትካን ውልቃዊ ኵነታትካን ኣብ ግምት የእትዉ እዮም። ትምህርቲ ካብ ዝጀመርካላ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣበየናይ ደረጃን ክፍልን ከም ትጅምር ክውስን ኣሎዎ። እቲ ግምገማ ናይ ፍልጠትካ ንናይ ቀጻሊ ትምህርቲኻ መደብ ምውጻእ እውን የገልግል እዩ። እቲ ግምገማ ክግበር ከሎ ሓደ ኣስተርጓሚ ክግበር እዩ ወይ ቋንቋ ኣደኻ ዝዛረብ መምህር ክገብሮ እዩ።

ግምገማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እቶም መምህራን ቀጻሊ ግምገማ ናይ ፍልጠትካ ክገብሩ እዮም። እቲ ግምገማ ንቐጻሊ ትምህርቲኻ መሰረት እዩ።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምምሃር ብድልየትካ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መደባት ትምህርቲ ወይ መላለዪ መደብ ትምህርቲ ክትምሃር ትኽእል። ኣብቲ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ ሞያዊ መቀራረቢ መደብን ንዩኒቨርሲቲ መቀራረቢ መደብን ኣሎዉ።

ኣብ ሞያዊ መቀራረቢ መደብ ትምህርቲ ንኽትምሃር ክትክእል ብሽወደኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ተወሰኽቲ ሓሙሽተ ዓይነት ትምህርትታትን ዝሓለፍካሉ ወረቐት ምስክር የድሊ። እዚ ብጠቕላላ ናይ ሸሞንተ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓለፍካሉ ወረቐት ምስክር የድሊ ማለት እዩ።

ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መቀራረቢ መደብ ክትምሃር ንኽትክእል፡ ናይ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ እንግሊዝኛ፡ ሕሳብን ካልኦት ተወሰኽቲ ትሽዓተ ዓይነት ትምህርቲን ዝሓለፍካሉ ወረቐት ምስክር የድሊ። እዚ ብጠቕላላ ናይ ትሽዓተ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓለፍካሉ ወረቐት ምስክር የድሊ ማለት እዩ።

ነቶም ሃገራውያን መደባት ትምህርቲ ክትምሃር ብቑዕ እንተ ዘይዄንካ፡ ኣብ ገለ ካብቶም ሓሙሽተ መላለዪ መደባት ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። እቶም መላለዪ መደባት ንቕልጣፈ ትምህርቲ፡ ንውሓትን ትሕዝቶን ንዝምልከት ተዓጻጸፍቲ እዮም። እቲ መድብ ኣብ ዝነበረካ ፍልጠትን ድልየትን ተመርኩሶም ከም ዝሰማምዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

መቀራረቢ ትምህርቲ

እንተ ነውሓ ንኽልተ ዓመት ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ንኽትምሃር ዕድል ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ዕላማ ኣብ ውሽጢ እቲ መቀራረቢ ትምህርቲ ሓደ ወይ ብዙሓት ዓይነት ትምህርቲ ትምሃረሉ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብቲ ምዱብ ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ምእንቲ ክከታተሎ ቅሩብ ንኽትከውን እዩ። ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ እንዳ ተማሃርካ ማዕረ ማዕሪኡ መባእታ ቋንቋ ሽወደንኛ ክትምሃር ኢኻ።

ኵሉ ትምህርቲኻ ኣብዚ ትምህርቲ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክንደይ ክፋል ብዝሒ ናይቲ ትምህርቲ ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ፡ ክንደይ ክፍል ብዝሒ ኣብ ንቡር ክፍሊ ከም ዝወሃብ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብኸመይ ከም ዝውደብ እቲ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውስን።

እቲ መምህር ፍልጠትካ ኣብ መቀራረቢ ትምህርቲ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ክግምግሞ እዩ። እቲ መምህር ኣብ ንቡር ክፍሊ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ኢሉ ምስ ገምገመ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ ኣብቲ ትምህርቲ ክትካፈል ኢኻ።

ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ዓይነት ትምህርቲ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ትምህርቲ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ንስኻ ሽወደንኛ ከም ቋንቋ ኣደ ዘይብልካ እንተ ዄንካ እሞ ናቱ ኣድላይነት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክትምሃር እንተ ዄንካ ዝውስን እቲ ርእሰ-መምህር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ። ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ንኽትምሃር ኣድላይነት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ንስኻ፡ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ምስቲ ርእሰ-መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ርክብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ።

ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ቀዳምነት ዝተዋህዎ መደብ ግዜ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ተወሳኺ ትምህርቲ ናይ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ክወሃበካ ይኽእል ማለት እዩ።

ምእንቲ ኣብ ሽወደንኛ ዝያዳ ግዜ ክትረክብ ክትክእል ካብ ናይ ካልኦት ዓይነት ትምህርቲ ግዜ ምልጋስ ናይ ግድን እዩ። እቲ ጠቕላላ ግዜ ናይ ትምህርቲ ሓደ እዩ ዝኸውን። ግን እቲ ግዜ ኣብ ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ምእንቲ ዝያዳ ክኸውን ነቲ ግዜ ተከፋፍሎ። ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልወካ እንተ ኾይኑ እቲ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውስን። እንተ ነውሓ ንሓደ ዓመት ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደብ ግዜ ክህልወካ ይኽእል።

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ

ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንኽወሃበካ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ጠለባት እንተ ተማሊኦም ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ንትምህርቲ ቋንቋ ኣደ መሰል ኣሎካ። ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ እንተ ደሊኻ ናይ ግድን ከተመልክተሉ ኣሎካ። ንስኻ፡ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ከምይ ከም ትገብርን ኣየኖት ጠለባት ከም ዝቐርቡን ነቶም ቤት ትምህርቲ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ

ነቶም ድሮ ዝነበሩኻ ፍልጠታትን ክእለትን ምእንቲ ክትጥቀመሎም ክትክእል ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ ኣገዳሲ እዩ። ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ሓገዝ መጽናዕቲ ብቋንቋ ኣደ ክወሃበካ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ መጽናዕቲ ምስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ መምህር ወይ ርእሰ መምህር ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።