መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 6 7 2020

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ትምሃር እንተ ኾንካን ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 17ን 24ን እንተ ኾይኑን፡ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ዝነውሓ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ ንዓኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ምስኡ ዝዳረግ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ኮሙናላዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ትምሃር ይምልከት።

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘገልግለሉ ናይ ግዜ ንውሓት ካልእ ገዲፍካ ኣብ ሃገራዊ መደብ ትምህርቲ (nationellt program) ወይ ናይ መላለዪ መደብ ትምህርቲ (introduktionsprogram) ትምሃር እንተ ዄንካን እቲ ትምህርቲ ንኽትውድኦ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈካን እዩ ዝውስኖ።

መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንኽወሃበካ እንታይ ይሓትት?

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንኽትምሃር መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ እንተ ኾይኑ፡ ብዙሓት ረቋሒታት እዮም ዝጸልውዎ።

እቶም ሕግታት ንዓኻ ሓታት ዕቝባን ንዓኻ ከተናውሖ ትደሊ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካን ነንበይኖም ይመስሉ። እቶም ሕግታት 18 ዓመት መሊእካ እንተ ዄንካን፡ ብዘይ ወለድኻ ዲኻ ወይስ ምስ ወለድኻ ናብ ሽወደን መጺእካን፡ ኣበየናይ መደብ ትምህርቲ ትምሃር ከም ዘለኻን ተሞርዅሶም ዝተፈላለዩ እዮም። ከምኡ'ውን ምዓስ ኣብ ሽወደን ዕቝባ ከም ዝሓተትካ ነቲ ውሳኔ ይጸልዎ እዩ።

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ንዝወሃበካ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክትዕቅቦ፡ ናይ ግድን ኣብ ትምህርትካ ብንጡፍ ከም ዝተሳተፍካ ብቐጻሊ ከተርኢ ኣሎካ። ናይዚ ጸብጻብ ተቕርበሉ ግዜ ምስ ኣኸለ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ምሳኻ ርክብ ክገብሩ እዮም።

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ ወዳእካ እንታይ የጋጥም?

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ስራሕ ንምርካብ ናይ መንበሪ ፍቓድካ እንተ ነውሐ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ክናዋሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ ነብስኻ ንምኽኣል ዘኽእለካ ስራሕ እንተ ረኺብካ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።