መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 24 3 2020

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ትምሃር እንተ ኾንካን ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 17ን 24ን እንተ ኾይኑን፡ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ዝነውሓ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ ንዓኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ምስኡ ዝዳረግ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ኮሙናላዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ትምሃር ይምልከት።

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ግዜ ገደብ ንውሓት፡ እቲ ትምህርቲ ንኽትውድኦ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈካ እዩ ዝውስኖ።

መንበሪ ፍቓድ ንትምህርቲ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንኽወሃበካ እንታይ ይሓትት?

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንኽትምሃር መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ እንተ ኾይኑ፡ ብዙሓት ረቋሒታት እዮም ዝጸልውዎ።

እቶም ሕግታት ንዓኻ ሓታት ዕቝባን ንዓኻ ከተናውሖ ትደሊ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካን ነንበይኖም ይመስሉ። እቶም ሕግታት፡ ናብ ሽወደን ብዘይ ወለድኻ ዲኻ መጺእካ ወይስ ምስ ስድራኻ፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መደብ ዲኻ ትምሃር ወይስ ኣብ ሓደ መላለዪ መደብ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ድማ መጀመርታ ግዜ ምዓስ ዕቝባ ከም ዝሓተትካ ተሞርዅሶም ዝተፈላለዩ እዮም።

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ንዝወሃበካ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክትዕቅቦ፡ ናይ ግድን ኣብ ትምህርትካ ብንጡፍ ከም ዝተሳተፍካ ብቐጻሊ ከተርኢ ኣሎካ። ናይዚ ጸብጻብ ተቕርበሉ ግዜ ምስ ኣኸለ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ምሳኻ ርክብ ክገብሩ እዮም።

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ ወዳእካ እንታይ የጋጥም?

ብደረጃ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ነብስኻ ንምኽኣል ዘኽእለኻ እኹል ገንዘብ ከተእቱ እንተ ኽኢልካ፡ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።