መቐመጢ ቤት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 8 2018

ኣብ ሽወደን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ኣፓርተማ ክትካረ ወይ ክትገዝእ ትኽእል። ሓደ ገዛ ክትካረ ወይ ክትገዝእ ትኽእል። ኣብዘን ገጻት ንኣብነት ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣገባባት ምቕማጥን መንበሪ ንምርካብ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካን ሓበሬታ ትረክብ።

​ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ

ኣብ ሽወደን ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ። ንሓደ መንበሪ ቤት ዚደሊ ሰብ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምኽንያታት ክትንጽሎ ኣንጻር ሕጊ እዩ፤

  • ብብሔር
  • ብሃይማኖትን እምነትን
  • ብስንክልና
  • ብጾታ
  • ጾታዊ መንነንት ወይ ጾታዊ ግልጽነት
  • ጾታዊ ባህርያት
  • ዕድመ

ቤት ጽሕፈታት ጸረ ኣድልዎ

ኣብ ሽወደን እተፈላለያ ናይ ከባቢን ዞባን ጸረ-ኣድልዎ ቤት ጽሕፈታት ኣለዋ። ንዓኻ ንኣድልዎ ዝተቃላዕካ ምኽርን ደገፍን ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም።

ተሓላቕ ፍትሒ ኣንጻር ኣድልዎ

ተሓላቕ ፍትሒ ኣንጻር ኣድልዎ (DO)፡ ሕጊ ኣንጻር ኣድልዎ ከም ዝሰዓብ ዘሎ ዝቈጻጸር መንግስታዊ ብዓል መዚ እዩ። ኣድልዎ እንተ ኣጋጢሙካ ናብ ተሓላቕ ፍትሒ ኣንጻር ኣድልዎ (DO)፡ ሓበሬታ ክትህብን ጥርዓን ከተእቱን ትኽእል ኢኻ።

ተሓላቕ ፍትሒ ኣንጻር ኣድልዎ (DO) ነቶም ሓበሬታታትን ጥርዓናትን ብቐዳምነት ሕጊ ከም ዝሰዓብ ዘሎ ንምርግጋጽ እምበር ንናይ ውልቀ ሰባት ኵነታት ፍታሕ ንምርካብ ኣይኮነን ዝጥቀመሎም።

ህዝባዊ ምዝገባ

ኩላቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚነብሩ ኪምዝገቡ ይግባእ። ኣብኡ ድማ መንዮም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ኣበይከ እዮም ዚነብሩ ብዚምልከት ሓበሬታ ይምዝገብ።