Bräcke

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 16 12 2019

ብራከ ኮምዩን ኣብ ማእከል ሽወደን ኣብ ወረዳ የምትላንድስ ይርከብ። ኣብኡ ኣስታት 6500 ሰባት ይነብሩ። ብራከ ኮምዩን ነዋሕቲ ኣኽራንን ጽቡቓት ርባታትን ዓሳ ዝመልኦ ቀላያትን ኣለዎ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6,387

ስፍሓት መሬት

3,784 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Östersund 72 ኪሜ
  • Sundsvall 120 ኪሜ
  • Hudiksvall 193 ኪሜ
En man i friluftskläder med ett fiskespö korsar en mindre fors i skogen.

ብራከ ኮምዩን ብቝጠባን ማሕበራዊ ናብራን ንጡፍ እዩ: ሓያል ናይ ስራሕ ምፍጣር መንፈስ ከኣ ኣለዎ። ናይ ብራከ ኮምዩን ነቶም ተፈጥሮ ዚፈትዉ ይስሕቦም: ደጋዊ ህይወት ድማ ኣብ በጻሕቲ ሃገርን ተቐማጦን ዓቢ ተራ ኣለዎ። ኣብ በረድ ምንሽርታት: ሃድን: ቃንጥሻን ዓጋምን ምእካብ ኣብቲ ቦታ ልሙድ እዩ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ብራከ ኮምዩን ብዙሕ እተፈላለየ ዚካረ ገዛውቲ ኣሎ። ካብ ሓደ ክፍሊ ምስ ክሽነ ክሳዕ ኣርባዕተ ክፍሊ ምስ ክሽነ። እዚ ድማ ኣብ ብራከ: የሎ: ፒልግሪምስታድን ሸላርነን ከተማታት ፋሕ ኢሉ ኣሎ። ኪራይ ካብ 2900 ክሩነር ንሓንቲ ክፍሊ ምስ ክሽነ ክሳዕ 6000 ክሩነር ንኣርባዕተ ክፍሊ ምስ ክሽነ ንወርሒ። ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ: እቲ ዋጋ ካብቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ይሓስር።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ነባሮ ይርከቡ። ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ንክፍሊ ምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታት ትወከሱ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ንኣብነት፡ ማሕበራት ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ባህላዊ ማሕበራት፡ ኣብያተ-ክርስትያናት ምትእሳሳራተንን። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው ምስ ዝምባሌታትኩም ዝሳነያ ማሕበራት ክትደልዩ ትኽእሉ።

En kille i tonåren sitter och täljer vid en lägereld en vinterdag. I bakgrunden går två människor ute på den snötäckta isen.

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ብራከ: ማእከል ጥዕና: ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ሕክምና ስንን ይርከብ። ኣብ ብራከ ከተማ ሓያሎ ድኳናት ኣሎ። እቲ ሆስፒታል ኣብ ኦስተርሱንድ ይርከብ። ኣብኡ ግርሰሪታት: ባንክታት: ድኳን ዕምባባ: ናይ ስፖርትን መዘናግዕን ናይ ሓጻውንትን ቀለማትን ድኳናት ኣሎ። ብዙሓት ማሕበራት ከኣ ኣለዋ: ከም ናይ ስፖርት: እተዘውተረ ክዳውንቲ ዚሸይጥ ቀዪሕ መስቀል: ረዳ ቦርነን: አቢኤፍን ካልእ ሃይማኖታውያን ማሕበራትን። ኣብ መብዛሕትኡ ቁሸታት ሽወደናውያን ኣብያተክርስትያን ኣለዋ። ኣብ ብራከ ናይ ባፕቲስት ማሕበርን ኤሊምን ድማ ኣሎ። ካብ ብራከ መገዲ ሓደ ሰዓት ብማኪና ማለት ኣብ ኦስተርሱንድ መስጊድ ኣሎ። ኣብ ኦስተርሱንድ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ።

Två äldre trähus i Bräcke. Röda korset har sina lokaler i det ena huset.

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ብራከ ኮምዩን ንካብ 1-5 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝኸውን ቤትትምርቲ ከምኡውን ናይ ወለዲ ምትሕግጋዝ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ሓምሽተ ብኮምዩን ዚምራሕ ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎ: ከምኡውን ሰለስተ ናይ ወለዲ ምትሕግጋዝ። እተን ናይ ኮምዩን ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ እዘን ዚስዕባ እየን፤ ፍየልስታ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ: ጋላክሰንስ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ (የሎ): ፒልግሪመንስ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ(ፒልግሪምስታድ): ትሮልስኩገን ቤትትምህርቲ ህጻናት (ብራከ): ኣነሰት ቤትትምህርቲህጻናት (ሸላርነ)።www.bracke.se/barnutbildning. ምትሕግጋዝ ወለዲ: Busbua i Rissna, Lek och Bus i Kälarne, ከምኡውን Hyllan i Sörbygden.

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ንህጻናት ካብ 7-16 ዝዕድመኦም መባእታ ትምህርቲ ግዴታ እዩ። ኣብያተትምህርትና ነቶም ተመሃሮ ቀጻሊ ብፍልጠትን ብማሕበራዊ ናብራን ኪዓብዩን ኪምዕብሉን ይጽዕር። ኣብ ብራከ ኮምዩን ሓምሽተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፤ ብራከ: የሎ: ሸላርነ: ፍየልስታን ፕሊግሪምስታድን። ኣብቲ ናይ የምትላንድ ማሕበር ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እቱው እዩ: ንኤለትሪክን ጸዓትን ናይ ኢድ ስራሕን ዚምልከት ትምህርቲ ድማ ይህብ።

Collage om Bräcke som grundskolebarn har tillverkat är uppsatt på en vägg.

ዕድላት ትምህርቲ

ንስኻ ካብ 20-64 ዝዕድመኻ: ብመገዲ ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ: ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣቲኻ ክትምሃር ትኽእል። ናይ ሞያ ትምህርቲውን ክትወስድ ትኽእል። ኣብ ናይ ብራከ ለርሰንትሩም እተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ። ብትርፊ ግዜ ወይ ቀዋሚ ወይ ድማ ስራሕን ትምህርትን ሓዊስካ ክትመሃር ትኽእል። ብዛዕባ ትምህርታዊ ሓገዝ እትደልዮ መምርሕን ምኽርን ን ተወከስ። ኣብቲ ካብ ብራከ 7 ኪሎመትር ርሒቑ ዚርከብ ኦስተርሱንድ እቲ ኣዚዩ ቀረባ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ Mittuniversitetet ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

እቲ ኮምዩን ነቶም ብምኽንያት ናብቲ ማእከል ጥዕና ብውሑዱ ንሰለስተ ወርሒ ዚኣክል ኪመጹ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ገዝኦም ዚሕከሙ ሰባት ሓላፍነት ይወስድ። ማእከል ጥዕና: ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ሕክምና ስንን ኣብቲ ኮምዩን ኣሎ። ኣብ ብራከን ሸላርነን ክልተ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ማእከል ጥዕና እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ እተፈላለየ ናይ ክንክን ጉጅለ ይሳተፉ። ኣብቲ ጉጅለ: ሓከምቲ: ነርስታት: ኣዋለድቲ: BVC: ናይ ምውስዋስ ክንክንን ማሕበራዊ ስነኣእምሮኣዊ ምንጭን ኣሎ። ብተወሳኺ Bräcke hälsocentral. ኣንብብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ወይ ውን ምምሕዳራዊ ትካላት ናይቲ ከተማ ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ከተማ፡ ሕክምና ወዘተ..ናይ ቋንቋ ሽወደን ሕጽረት ምስ ዝህልወኩም፡ ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል። ተርጓሚ ኣቐዲሙ በቲ ዝምልከቶ መግስታዊ-ኣካል ከም ዝቍጸር ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ብራከ ኮምዩን ኣብ E 14 እዩ ዚርከብ ግን ኣብ ማእከል መገዲ ኣይኮነን። ካብ ኦስተርሱንድ ብማኪና ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ: ካብ ሱንድስቫል ሓደ ሰዓትን ፈረቓን: ካብ ስቶክሆልም ድማ 5 ሰዓታት። ኣብ መንጎ ኦስተርሱንድ: ሱንድስቫል: ኡመዮን ስቶክሆልምን ናይ ባቡርን ኣውቶቡሳትን ኣገልግሎት ኣሎ። ነቶም ኣብ ኦስተርሱን ዚሰርሑ ሰባት ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ካብን ናብን ኪመላለሱ ይኽእሉ። ብባቡር 40 ደቓይቕ ይወስድ። Länstrafiken Z ንኣውቶቡስ: ብትእዛዝ ዚሰርሕ መጎዓዝያን ይመርሕ: SJ ከምኡውን Norrtåg ከኣ ንባቡራት።

Ett tåg från Norrtåg står på stationen. I förgrunden en skylt med avgående och ankommande tåg.

ብዛዕባ ኣብዚ ኮሙን ዘሎ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝያዳ ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ብራከ ናብ ዕንጸይትን ሓጺንን ዝዓለመ ነኣሽቱ ዋኒናት ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ዝበዝሕ ሰብ ብዕንጸይትን ውጽኢት ዕንጸይትን እዩ ዚመሓደር። እቲ ኮምዩን ብኣሰራርሓ መግቢ እውን ፍሉጥ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ኣብ ብራከን ከባቢኣን ናይ ኣሰልፍትን ከሸንትን ሓከምትን ናይ መምህራን ህጻናትን ተክኒሽያን ኤለክትሪክን ጠለብ እናዓበየ መጺኡ። ኣብ ክንክን ጥዕናን ዱርን ጋራጅን መጐዓዝያን ስራሕ ይርከብ እዩ።

እቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣብ ቀረባ ኣብ ዚርከብ ቤትትምህርቲ ስልጠና ኪህበካ ይኽእል። ከምዚ ብምግባር ከኣ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ተስፍሖ። እቲ ስልጠና ኣብዘን ዚስዕባ የተኩር፤ ክንክን ጥዕና: ባቲላመራ: ዘዋር ኣውቶቡስ: ሰራሕተኛ መኽዘን: ጋራጂስታ: ረስቶራንት: ሸያጥን ኣገልግሎት ዓማዊልን። ንዝያዳ ሓበሬታ ንቤትጽሕፈት ዕዮ ተወከስ።