Tibro

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 22 11 2019

ቲብሩ ኮሙን ኣብቲ ምብራቓዊ ክፋል ናይ ክፋለ ሃገር ቬስተርዮታላንድ ኣብ መንጎ ቬነርንን ቬተርንን ትርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

11,178

ስፍሓት መሬት

220 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Skövde 20 ኪሜ
  • Lidköping 70 ኪሜ
  • Jönköping 83 ኪሜ
  • Örebro 130 ኪሜ
  • Göteborg 174 ኪሜ

ኣብዚ ፍሉይ ክእለት ኣብ ጽላት ኣቑሑት ገዛ፣ ምጽብባቕን ሎጂስቲክስን ከምኡ'ውን ብርቂ ዝኾነ ሃብታም ማሕበራዊ ሂወት ምስ ብዙሓት ውሩያት ስፖርተኛታት ኣሎ። ቲብሩ ንተቐመጥታ ኣዚዩ ዝምስገን ኮሙናላዊ ኣገልግሎት ትህብ እያ። እዚ ኮሙን፣ ኢንዱስትሪን ንግድን ከምኡ'ውን ማሕበራዊ ሂወት፡ ንቲብሩ ሓደ ናይ ሓባር ራኢ ኣሎዎም - ጎሊሖም ዝርኣዩ ሃዋህዋት ብሓባር ክንፈጥር እዩ።

መንበሪ-ገዛ

መብዛሕትኦም ኣብ ቲብሩ ዘለዉ ትካላት መንበርን ወነንቲ ኣብይትን ምስ ለገንሄትስፖለን (Lägenhetspoolen) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ውድብ ብሓባር ይሰርሑ እዮም። ዕላማ ናይ ለገንሄትስፖለን (Lägenhetspoolen)፡ ተኻረይቲ ብቐሊሉ ኣብዚ ከተማ ኣየኖት ኣካረይቲ ከም ዘለዉ ብቐሊሉ ንኽረኽቡ እዩ። ቲብሩብይገን (Tibrobyggen) ኮሙናላዊ ትካል ኣባይቲ እዩ፣ ብዛዕብኦምን ብዛዕባ ዝውንንዎ ገዛውትን ኣብ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኮሙንና ካብ ብዙሓት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ይነብሩ። ኣብዚ ካልእ ገዲፍካ ዓረብኛ፣ ኣስይርኛ፣ ዳሪ፣ ፋርስኛ፣ ትግርኛን ሶማልኛን ዝዛረቡ ሰባት ኣሎዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ቲብሩ ዘደንቕ ቐረብ ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ዘወፊ ሓደ ሃብታም ማሕበራዊ ሂወት ኣሎዋ። ኣብ ቲብሩ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘወፍያ ኣስታት 130 ማሕበራት ኣሎዋ። ኣብዚ ኮሙን ብዙሓት ናይ ስፖርትን ባህልን ማሕበራት ከምኡ'ውን ናይ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ማሕበራት ኣሎዋ። ማሕበር ኣስይራውያን፣ ማሕበር ሶማላውያን-ሽወደናውያን ከምኡ'ውን ሓደሽቲ ሽወደናውያን ኣብ ኣካራቦርይ ኣብነታት ናይ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ማሕበራት እየን።

ቲብሩ ሓደ ብእግርኻ ክትዛወረሉ፣ ክትጎየሉን ብብሽክለታ ኣብ ተፈጥሮ ክትዛወረሉን ትኽእል ራንኮስ ዝበሃል ናይ ናጻ ግዜ ኣከባቢ ኣሎዋ። ኣብ እዋን ውርጪ እውን ናይ ነዊሕ ሸታሕትኦ በረድ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ኣካላት መንቀሳቐሲ መንገዲ ኣብ ናይ ጽሕዲ ዱር።

እቲ ፍቱው ናይ ናጻ ግዜ ኣከባቢ - ራንኮስ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቲብሩ ኮሙን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ናይ ጽውጽዋይ ግዜ ኣብ ሓደ ቤት ንባብ ተወፊ እያ። ኣብቲ ናይ ኮሙን ህንጻ ኣብቲ መቀበል ኣጋይሽ ነቲ ትደልዮ ልክዕ ሓገዝ ንኽትረክብ ናይ ኮሙን ሓበርቲ ኣሎዉ። ኣብቲ ህንጻ ኔርሄልሳን (Närhälsan)፣ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑን ማእከል ስድራቤትን (Familjecentralen) እውን ትረክብ ኢኻ።

ኣብ ማእከል ቲብሩ ኢካ ሱፐርማርከት፣ ኢካ ኔራ፣ ኔቶን ናይ ዓረብ ዱኳውንትን ትረክብ። ኣብ ማእከል ከተማ ናይ ክዳውንቲ ዱኳናት፣ መመሸጢ ጸጕሪን ኣብያተ ምግብን ካፈታትን እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ቲብሩ ካንደላ ሰከንድ ሃንድን ናይ ቀይሕ መስቀል ሞተስፕላትስ ኩፓን ዝብሃላ ናይ ካልኣይ ኢድ ዱኳናት ኣሎዋ።

ናብ ብዓል መዚ ግብሪ፣ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነትን ንኽትበጽሕ ናብ ሾቭደ ብኣውቶቡስ ወይ ማኪና ክትከይድ የድልየካ። ኣብ መንጎ ቲብሩን ሾቭደን ብኣውቶቡስ ንምጕዓዝ ጽቡቕ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ።

ቲብሩ ናብኡ ኬድካ ዝተፈላለዩ ናእሽቱ እንስሳታት ክትርእየሉን ቡን ክትሰትየሉን እትኽእል ሓደ ፍቱው ንእሽቶ መካነ እንስሳታት እውን ኣሎዋ። ሒደት ኪሎሜተር ካብ ማእከል ቲብሩ ወጺእካ ኣብ ባሕሪ ኦርለን ክትሕምብሰሎ ትኽእል ጽቡቕ ቦታታት እውን ትረክብ።

ኣቦሓጎ ምስ ደቅደቁ ኣብቲ ንእሽተይ መካነ እንስሳታት ኣጣል ይርኢ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ነቶም ቆልዑ ዘለዎም ኣገልግሎት መዋዓሊ-ህጻናት ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝዓለመ፡ ትምህርታዊ ንጥፈታት ውን ኣለዎ። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ'ዚ፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

መጻወቲ ቦታ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ስኒካርቫለን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ምምሕዳር-ከተማ፡ ካብ ኣዚለ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዘጠቓልል ናይ መባእታዊ ደረጃ-ትምህርቲ ኣለዎ። ንመባእታውን ናይ ካልኣይ-ደረጃን ቤት-ትምርህቲ ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ዝተፈላለየ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡ ውን መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንዓበይቲ ይወሃብ እዩ። ንተወሳኺ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ብዛዕባ ትምህርታዊ ዕድላት፡ ብዝርዝር ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ተጠቀምቲ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕናዊ--ኣገልግሎታትን ክንክን ክትኮኑ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ፡ ሓፈሻዊ ሕክምና፡ ማእከል-ጥዕና ህጻናት፡ ኣዴታት (ነፍሰ-ጾራት) ከምኡ ውን ክሊኒክ-ስኒ፡ ይርከብ። ሕክምናዊ ክንክን ምስ እትደልዩ፡ ናበይ ክትከዱ ከም ዘለኩምን ካልእ ንጥዕናዊ-ክንክን ዝምልከት ዝርዝራት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ትረኽብዎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ወይ ውን ምምሕዳራዊ ትካላት ናይቲ ከተማ ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ከተማ፡ ሕክምና ወዘተ..ናይ ቋንቋ ሽወደን ሕጽረት ምስ ዝህልወኩም፡ ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል። ተርጓሚ ኣቐዲሙ በቲ ዝምልከቶ መግስታዊ-ኣካል ከም ዝቍጸር ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ ስሉጥ ኣግልጎሎት መጎዓዝያ ኣሎ። ንሰዓታት ንቕሎን ናይ መጎዓዝያ ኣማራጺታትን ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ'ዚ ከተማ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ከተማታት፡ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ነኣሽቱን ወሃብቲ-ስራሕ ይርከቡ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት ንምርኣይ ኣብ ማእተዊ ናይ'ዚ ሓበሬታ ''ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት'' ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትረኽብዎ። እቶም ናይ ባዕልኹም ትካል ክትጅምሩ እትሓስቡ ሰባት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ነዓኹም ዝኸውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ትረኽቡ።