ኣገደስቲ ቃላት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 16 8 2018

​​እዚ፡ ናይ ኣምራት መፍትሕ ቃላት እዩ። እዞም ቃላት'ዚኣቶም፡ ምስታ ንሕና ንሰርሓላ፡ ከም መወከሲት ሓደስቲ መጻእተኛታት ዝቖመት ጒጅለ ብምትሕብባር ዝተዳለወ'ዩ። እዚ መፍትሕ ቃላት'ዚ፡ ኣብ ምልኣት በጺሑ ኣሎ ማለትና ኣይኮነን። ብቐጻሊ ከከም ኣድላይነቱ ክቕየር እዩ። እቲ መግለጺ ናይዞም ቃላት'ዚኣቶም፡ ነንበይኖም ሰባትን ካብ ነንበይኖም ማሕበራትን ዝሓለፉዎ'ዩ። ይኹን'ምበር ገለ ካብዚ ብግቡእ ዘይተገልጸ ክህሉ ይኽእል እዩ። ጌጋ ኣብ ዝረኸብካሉ እዋን ወይ ሓደ ክውሰኽ ኣለዎ ትብሎ ኣምር ማለት ሓሳብ ምስ ዝርከብ፡ ምሳና ርክብ ክትገብር ባህ ይብለና።

 • Adressändring (ምቕያር ኣድራሻ)

  ​ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ትግዕዝ፡ ኣድራሻ ከም ዝቐየርካ ክትሕብር ኣለካ። ነዚ ድማ፡ ብቐሊል ኣገባብ፡ ኣብ "ማእከል ምቕያር ኣድራሻ ሽወደን - Svensk Adressändring" ኣቲኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ 'ብዓል መዚ ግብሪ፡ ክፍሊ ህዛብዊ መዝገብ' 'ውን ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ 'ምምሕልላፍ ደብዳበ' ዝርከብ፣ ምልክታ ምቕያር ኣድራሻን ምዝገባ ህዝብን ኣብ ትሕቲ ዝብል መፍትሕ ቃላት'ውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

 • A-kassa (ትካል ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት)

  ​እዚ A-kassa ዝብል ጽሑፍ'ዚ፡ ኣሕጽሮተ ቃል ናይ 'ትካል ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት -Arbetslöshetskassa' እዩ። ኣባል Arbetslöshetskassa ኴንካ፡ ስራሕ ኣልቦ ምስ ትኸውን፡ ውሕስነት ይህልወካ። ካብዚ ትካል'ዚ፡ ገንዘብ ንኽትረክብ መሰል ክህልወካ፡ ብዘይ ምቍራጽ ን12 ኣዋርሕ ኣባል ናይ ትካል ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት ክትከውን ኣለካ። ስለዚ'ዩ እምበኣር፡ ስራሕ ድሕሪ ምጅማርካ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣባል ናይዚ ትካል'ዚ ክትከውን ዘድልየካ። ዝተፈላለዩ ናይ ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት ኣብያተ ስልጣን ወይ ትካላት'ዮም ዘለዉ። ኣባል ናይ ትካል ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት ከይኮንካ፡ ስራሕ ኣልቦ ምስ ትኸውን፡ እቲ ንዓኻ ዝምልከተካ ትካል ውሕስነት፡ ኣልፋ-ካሳ (Alfa-kassan) ዝብሃል ትካል ውሕስነት እዩ።

 • Akuten (ህጹጽ)

  ​እዚ ህጹጽ (Akuten) ዚብል ቃል፤ ብሓጺር ናይ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት መግለጺ እዩ። ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ሓደ ሆስፒታል ኮይኑ፤ ኣጻዳፊ ሕማም ወይ ከቢድ መጕዳእቲ ምስ ዘጋጥመካ፤ እቲ ማእከል-ጥዕና ውን ዕጽው ምስ ዚኸውን እትኸዶ እዩ። ከም ልሙድ ንሓደ ንህይወት ዘየስግእ ግን ቅልጡፍ ሕክምና ዘድልዮ ሕማም ወይ ናይ ሓደጋ መጕዳእቲ (ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ክንክን-ሕማም) ናብ ተረኛ መቐበል-ሕሙማት ክትከይድ እዩ።

  ክንክን-ሕማም ብሰለስተ ደረጃ ዝግለጽ እዩ። ኣብ ግዜ ቀትሪ ንቕልል ዝበለ ሕማም ወይ ቀሊል መጕዳእቲ፤ ንሕክምና ናብቲ ናትካ ማእከል-ጥዕና ትኸይድ። ኣብ ግዜ ምሸትን ብዓላትን ድማ፤ ናብቲ ናይ ሰፈርካ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ወይ ናብ ተረኛ ማእከል-ጥዕና ትኸይድ። ኣብ ኣዝዩ ኣጻዳፊ ኵነታት ግን፤ ናብ ሆስፒታል ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ትኸይድ። እቲ ዝበለጸ ኣቐዲምካ ምስ ትድውል፤ ናበይ ከም ትኸይድ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ምስ ትገብር፤ ኣብቲ መጸበዪ ቦታ፤ ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ምስ ዚህልዉ፤ ምስ ካልኦት ሕሙማት ንነዊሕ ሰዓታት ምጽባይ ክተርፈልካ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብተን ነንበይነን ኮሙናትን፤ ወረዳዊ ባይቶታትን፤ ኣገባባቱ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማት ወይ መጕዳእቲ ወይ ናበይ ክትከይድ ከም ዘሎካ ክትሓትት እንተ ደሊኻ ናብ ቮርድጋይደን ቍጽሪ ተለፎን 1177 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ወይ ኣብ ናይ ቮርድጋይደን 1177 መርበብ ሓበሬታን ናይ ኤስኦውኤስ(SOS) ገጽ መርበብን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

 • Amortering (ምድቃስ ዕዳ)

  ምድቃስ ዕዳ ማለት፡ ለቓሕ በብእዋኑ ምኽፋል ማለት እዩ። ለቓሕ ምስ ዝህሉወካ፡ መደቀሲ ዕዳ ጌርካ ሓደ ክፋል ናይቲ ለቓሕ ወርሓዊ ክትከፍል ኣለካ። ዕዳ ከተደቅስ ከለኻ፡ ነቲ ቀንዲ ክፍሊት ምስ ወለዱ ክኽፈል ርዱእን ትሑዝን እዩ።

 • Anställningsbevis (ናይ ስራሕ ምቝጻር መረጋገጺ ሰነድ)

  ​ናይ ስራሕ ምቝጻር መረጋገጺ ሰነድ ዝብሃል፡ ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ ዘሎዎ፡ እቲ ኣብ መንጎ ወሃብ ስራሕን ሰራሕተኛን ዝግበር ጽሑፋዊ ውዕል'ዩ። ስራሕ ድሕሪ ምጅማርካ፡ ወሃብ ስራሕካ፡ እንተ ደንጎየ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፡ ነቲ ኣገደሲ ናይ ስራሕ ኣቆጻጽራኻ ኵነት ዝገልጽ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ክህበካ ኣድላዪ እዩ። እቲ ምቚጻር ስራሕ፡ ካብ 3 ሰሙን ዝሓጽር ምስ ዝኸውን፡ እቲ ወሃብ ስራሕ፡ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክህበካ ግዴታ የብሉን።

  እቲ ዝወሃበካ ሓበሬታ፡ ብውሑዱ እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክህሉዎ የድሊ።

  • ስምን ኣድራሻን ወሃብ ስራሕ
  • ስምን ኣድራሻን ተቐባል ስራሕ (ናትካ)
  • ስራሕ ዝጅመረሉ ዕለትን (መዓስ ስራሕ ከም ትጅምር) ኣበይ ከም ትሰርሕን ወይ ቦታ ስራሕን።
  • ሓጺር መግለጺ ትሕዝቶ ስራሕን ስም ናይቲ ሞያን ወይ ከኣ ናይ ስራሕ መዓርግን።
  • ዓይነት ኣቆጻጽራ፡ ንኣብነት ዘላቒ ማለት ዘይተወሰነ ስራሕ፡ ናይ ውሱን ግዜ ስራሕ ወይ መፈተኒ ስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ ማለት'ዩ።
  • 1. ዘላቒ ወይ ዘይተወሰነ ኣቆጻጽራ እንተኾይኑ፡ ዝተዋህበ ናይ ግዜ መግለጺ።
  • 2. ናይ ውሱን ግዜ ስራሕ እንተ ኾይኑ፡ መዓስ ዕለት ከም ትውድእ፡ ወይ ኵነተ ኣደማድማ ስራሕ ከመይ ከም ዝመስልን እንታይ ዓይነት ግዝያዊ ኣቆጻጽራ ስራሕ ምዃኑን።
  • 3. መፈተንታ ስራሕ ምስ ዝኸውን፡ ንውሓት ናይቲ ግዜ፡
  • መበገሲ ደሞዝ - እቲ ክትጅምር ከለኻ ዝሕሰበልካ መበገሲ ደሞዝ፡ ካልእ ረብሓታትን ኣብ ክንደይ ግዜ ደሞዝ ከም ዝኽፈለካን።
  • እትኽፈለሉ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ ልሙድ ናይ ስራሕ ዕለታትን ወይ ናይ ስራሕ ሰሙናትን፡
  • ሓባራዊ ውዕል - ሓባራዊ ውዕል ምስ ዝህሉ፡


  ናይ ስራሕ ምቝጻር መረጋገጺ ሰነድ፡ ብወሃብ ስራሕን ሰራሕተኛን ዝተፈረመ ክኸውን ይግባእ፡

 • Arbetsförmedlingen (ብዓል መዚ መራኸብቲ ስራሕ)

  ​ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ እቲ ናይ ሽወደን ዝዓበየ ናይ ስራሕ መራኸቢ ትካል እዩ። ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ ናይ'ቶም ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት ናይ መትከል እግሪ ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ጽሕፈት እዩ። እዚ ቤት ጽሕፈት'ዚ፡ እዞም ሰባት'ዚኣቶም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ቋንቋ ሽወደን ክማሃሩን ስራሕ ረኺቦም ነብሶም ከመሓድሩን ንምግባር፡ ዝሰርሕ ቤት ጽሕፈት'ዩ።

 • Arbetsrätten/regler (ሕግታት ዕዮ)

  ​ሕጊ ዕዮ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወት ንዝህልወና መሰላትን ግዴታታትን ዝገዝእ ስርዓተ ሕግን መምርሕን እዩ። እዚ ድማ፡ ንኣብነት ሕጊ ሓበራዊ ውሳኔ ኣብ ቦታ ስራሕ (MBL)፣ ሕጊ ሓለዋ ሽቕለት (LAS) ወይ ሕግታት ኣድልዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

 • Asyl (ዑቕባ)

  ብመሰረት ሕጊ ወጻእተኛታት፡ መንበሪ ፍቓድ፡ ንናይ ወጻኢ ሃገር ዜግነት ዘሎዎም፣ ንስደተኛታት ወይ ከኣ ጸግዒ ዘድልዮም ዝወሃብ ፍቓድ እዩ። ኣብ ሽወደን፡ መን 'መሰል ዑቕባ ይወሃቦ' ዝብሉ ሕግታት፡ ኣብ 'ሕጊ ወጻእተኛታት' ተመዝጊቦም ይርከቡ። ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሽወደን፡ ንስደተኛታትን ተመሳሳሊ ጸግዒ ንዘድልዮምን ሰባት፡ ዑቕባ ማለት መንበሪ ፍቓድ ትህብ።

 • Avboka tid (ቆጸራ ምስራዝ)

  ምስ ሓኪም ስኒ፡ ምስ ማእከል ጥዕና ወይ ሰራሒት ጸጕሪ ወዘተ፡ ቆጸራ ምስ ዝህልወካ፡ ነቲ ዝተሰማማዕካሉ ሰዓት ምኽባር፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ደንጒኻ ምስ ትመጽእ ወይ ፈጺምካ ምስ ዘይትመጽእ፡ ናይቲ ዝተቛጸርካሉ ጉዳይ፡ ዋላ'ኳ ነቲ ግዜ እንተ ዘይተጠቀምካሉ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ገንዘብ ክትከፍለሉ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። እዚ፡ ዋላ ንዘይክፈሎ ጉዳያት'ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንቖልዑን ንመንእሰያትን፡ ናብ ሓኪም ስኒ ምኻድ ብናጻ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ቆጸራኻ ምስ ዘይትርከብ፡ ገንዘብ ትኸፍል ኢኻ። ክትከይድ ከም ዘይትኽእል እንተ ፈሊጥካ፡ ወይ እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ ዕዳ ምእንቲ ከይትኣቱ፡ ቆጸራኻ ክትስርዞ ይግብኣካ። ስለዚ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእል ደዊልካ ሓብሮም።

 • Avtal (ውዕል)

  ​ውዕል ማለት፡ ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ብዙሓት ሰባት፡ ወይ'ውን ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ብዙሓት ኣካላት ዝግበር ስምምዕ'ዩ። እቲ ውዕል፡ ብጽሑፍ ምስ ዝኸውን፡ መብዛሕቱ ግዜ 'ኩንትራት' ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። እቲ ኣገባቡ ድማ፡ እቲ ሓደ ኣካል (ሰብ ወይ ኩባንያ) ሓደ ናይ ዕዳጋ ቀረብ ሒዙ፡ ናይ ዋጋ ትማነ የቕርብ። እቲ ካልኣይ ኣካል ድማ፡ ነቲ ናይ ዕዳጋ ቀረብን ዝተተመነ ዋጋን ይሰማማዓሉ። ንኣብነት እቲ ጒዳይ፡ ብዛዕባ ሓደ ናይ መጻሕፍቲ ክለብ፡ መጻሕፍቲ ንኽልእከልካ ንስኻ ድማ ገንዘብ ክትከፍል፡ መብጽዓ ምእታው ክኸውን ይኽእል። ብዛዕባ ውዕል ናይ ስራሕ ወይ ማኪና ናይ ምግዛእ'ውን ክኸውን ይኽእል'ዩ። ገዛ ክትካረ ከለኻ ወይ ኤለክትሪክ ንገዛኻ ክትእዝዝ ከለኻ'ውን፡ ውዕል ትፍርም ኢኻ። ፍሉይ ኵነታት ምስ ዘጋጥም፡ ንስኻ ወይ እቲ ካልኣይ ኣካል፡ ነቲ ስምምዕ ከፍርሶ ምስ ዝደሊ ውዕል ከብቅዕ ይኽእል'ዩ። ውዕል ዘብቅዓሉ ግዜ፡ ንውሓቱ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ኩንትራታዊ ውዕል Avtalsvillkorslagen ከምኡ'ውን ብዛዕባ ሕጊ ዕድጊ - Konsumentköplagen.

 • BankID (ካርዲ ሕሳብ ባንኪ)

  ካርዲ ሕሳብ ባንኪ (BankID)፡ ኤለክትሮኒካዊ መነጸሪ መንነት እዩ። ኣብ ኢንተርነት ብምእታው፡ ብቐሊሉ ውዕል ክትወዓዓሉ፡ ንኽፍሊታት ገንዘብ ብዝምልከት ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ክትፍርሙ የኽእለኩም። ካርዲ ሕሳብ ባንኪ ጌርኩም ምስ እትፍርሙ፡ ብሕጋዊ ዓይኒ፡ ልክዕ ከምቲ ብኣካል እትፍርሙዎ እዩ ዝቑጸር። በዚ መንገዲ እዚ እትፍርሙሉ ነገር ከኣ፡ ብትሕዝትኡ ቅዩዳት ኢኹም። ካርዲ ሕሳብ ባንኪ(ባንኪ ኣይዲ) ንኸተውጽኡ፡ ውልቃዊ ማሕበራዊ ቁጽሪ፡ ማለት ፐርሹን ኑመር ናይ ሽወደን ክህሉወኩም ኣለዎ። ንውልቀ ሰባት ባንኪ ኣይዲ ዝህባ ትካላት ድማ፡ ባንክታት እየን።

  ምስጢራዊ ቁጽሪ ወይ ኮድ ናይ ካርዲ ሕሳብ ባንኪ(ባንኪ ኣይዲ)፡ ውልቃዊ እዩ። እዚ ኮድ እዚ ፈጺምኩም ንዝኾነ ሰብ ከይትህቡ ወይ ከይተርእዩ። ብተሌፎን ወይ'ውን ብማሕበራዊ ሜድያታት፡ ካርዲ ሕሳብ ባንኪ(ባንኪ ኣይዲ) ጌርኩም እተዉ ዝብል ጠለብ ምስ ዝቐርበልኩም፡ ነቲ ጠለብ ኣሚንኩም ክትኣትዉ የብልኩምን። ምኽንያቱ፡ ናይ ምትላል ሓደጋ ከጋጥመኩም ይኽእል'ዩ።

  ኣብዚ ዝርዝር መዝገብ ቃላት'ዚ፡ ኣብ "ኤለክትሮኒክ ወረቐት መንነት" ከምኡ'ውን "ወረቐት መንነት" ብዝያዳ ኣንብብ።

 • Bankkonto (ሕሳብ ባንክ)

  ውልቃዊ ቍጠባኻ ክትኣሊ ንኽትክእል ናይ ግድን ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ኣሎዎ። እቲ ዘድልየካ ሕሳብ ዝተፈላለየ፡ ንኣብነት ሎነኮንቶ፡ ትራንስኣክሾንስኮንቶ፡ ፐሮሾንኮንቶ ወይ በታልኮንቶ ተባሂሉ ክስመ ይኽእል እዩ። እቲ ሕሳብ እንታይ ከም ዝስመ ኣገዳስነት የብሉን። እቲ ዘገድስ ናይዞም ዝስዕቡ ኣአልግሎታት ኣቕርቦት ናይ ግድን ንኽህልወካ እዩ።

  • ምእታው ገንዘብ ከም ደሞዝ ወይ ቍጠባዊ ሓገዝ
  • ክፍሊት ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ ምስግጋር፡ ብብሬቭጂሮን ኣውቶጂሮን
  • ጥረ ገንዘብ ምውጻእ

  ሕሳብ ባንክ ንዑቕባ ሓተትቲ

  ንስኻ ሓታቲ ዕቕባ ዝኾንካን ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍት ትደልን፡ ነቶም ባንክ ናትካ ኤልኤምኣ-ካርድ ከተርእዮም ኣለካ። ከምኡ'ውን ዝተረጋገጸ ቅዳሕ ናይቲ ንብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝሃብካዮም ናይ መንነት ሰነድ የድለካ እዩ። ዝተረጋገጸ ቅዳሕ ማለት፡ እቲ ቅዳሕ ምስቲ ቅዳሕ ዘይኮነ ከም ዝሰማማዕ ዘርኢ ክታም ኣለዎ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቶም ባንክ እቲ ሰነድ ምስቲ ዝሃብካዮም ናይ መንነት ሰነድ ዝሰማማዕ እንተ ኾይኑ ንምርግጋጽ ምስ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ርክብ ይገብሩ።

  Banken kontaktar sedan Migrationsverket som kan intyga om ID-handlingen överensstämmer med den som är inlämnad.

 • Bankkort (ካርድ ባንክ)

  ሓደ ካርድ ባንክ ወይ ደቢት ካርድ፡ ብሓደ ባንክ ዝወሃብ ሓደ ዓይነት ካርድ ሕሳብ እዩ። ነቲ ካርድ ኣብ ምሽማት ወይ ገንዘብ ካብ መመጠው-ገንዘብ (bankomat) ገንዘብ ንምውጻእ እንተ ተጠቂምካሉ፡ ካብ ሕሳብካ ገንዘብ ይሰሓብ። እቶም ካርድ ባንክ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ቪሳ ወይ ማስተርካርድ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ከምኡ'ውን ቅልል ዝበሉ ምስ ማኤስትሮ ወይ ቪሳ ኤለክትሮን ዝተኣሳሰሩ እውን ኣሎዉ።

 • Barnavårdscentral - BVC (ማእከል ጥዕና ሕጻናት)

  ​ማእከል ጥዕና ሕጻናት (BVC)፡ ንኹላቶም ነቶም ናብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ (ኣብ መንጎ 0 - 6 ዝዕድመኦም) ዘለዉዎም ወለዲ፡ ብመሰረት እቲ ዝወጸ መሰረታዊ ፕሮግራም ጥዕና ቆልዑ፡ ናጻ ዝኾነ ናይ ጥዕና ምርመራ፡ ምኽርን ሓገዝን ይገብር እዩ። እዚ ክንክንዚ ንክታበት'ውን ዘጠቓልል እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ነቲ ቆልዓ ዝምልከት ጒዳያት ክትዘራረብ፡ ንኣብነት መግቢ፡ ስኒ፡ ድቃስ፡ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታት፡ ጸወታ፡ ኣሕዋት፡ ኣዕሩኽቲ፡ ኣተዓባብያ፡ ጽሬት ወዘተ ክኸውን ይኽእል'ዩ። ካብቲ እቲ ሕጻን ዝተወልደሉ፡ ክሳብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝበጽሕ ዘሎ ግዜ፡ ምስ ማእከል ጥዕና ቆልዑ፡ ተኸታተልቲ ርክባት ትገብር ኢኻ። እቲ ምስ ኩላቶም ሓድሽ ውላድ ዘለዎም ወለዲ፡ ብነርስ ዝግበር ናይ መጀመርታ ርክብ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛኻ እዩ ዝፍጸም። ብድሕሪኡ ድማ፡ ተኸታታሊ ምቍጽጻር ንምግባር፡ ባዕልኻ ውላድካ ሒዝካ፡ ናብ ማእከል-ጥዕና ሕጻናት ትኸይድ። እቲ ሕጻን ይምዘን፡ ብዛዕባ ምጥባውን፡ ካልእ ነቲ ቆልዓን ንወለዲን ዝምልከት ጒዳያት ድማ ትዝቲ። ኣብ ገለ ኮምዩናትን ኣውራጃታትን፡ እቲ ሕጻን ሓደ ዓመት ምስ መልአ፡ ኣብ ክንዲ ናብ ማእከል ጥዕና ሕጻናት (BVC)፡ ናብ ማእከል ጥዕና (VC) ይምደብ።

 • Barnbidrag (ሓገዝ ቆልዓ)

  ​ሓደ ኣብ ሃገር ሽወደን ዚነብር ሕጻን፡ ሓገዝ ስለ-ቖልዓ ክረክብ መሰል ኣሎዎ። እዚ ዚኽፈል ገንዘብ ዚ፡ እቲ ሕጻን ሓደ ወርሒ ብድሕሪ ምውላዱ ይጅምር፡ ነቶም ጸኒሖም ናብ ሽወደን ዝግዕዙ ድማ፡ ደንጕዩ ይጅምር። ሓገዝ ስለ ቖልዓ ዝኽፈል፡ ካብታ ክሳብ እቲ ሕጻን 16 ዓመት ዝመልኣላ ርብዒ-ዓመት እዩ።

 • Bilförsäkring (ውሕስነት ማኪና)

  ​ውሕስነት ማኪና፡ ኩሉ ሳዕ፡ ነታ 'ግዱድ ውሕስነት ትራፊክ' ዘማልአት ማኪና እዩ። ውሕስነት ትራፊክ፡ ንስኻን ማኪናኻን ንእተውርዱዎ ጒድኣት ይትክእ። ኣባኻን ኣብ ማኪናኻን ዝወርድ ጒድኣት ግን ኣይኮነን። ተሽከርካሪት ትውንን እንተዄንካ፡ ካብታ ወናኒ ዝኾንካላ መዓልቲ ጀሚርካ ውሕስነት ትራፊክ ክህሉወካ ትግደድ ኢኻ። እታ ማኪና ውሕስነት ትራፊክ ምስ ዘይህሉዋ፡ ከም ዋና ማኪና መጠን ንማሕበር ውሕስነት ትራፊክ ክፍሊት ክትከፍል ክትግደድ ኢኻ። ውሕስነት ትራፊክ ዘይብላ ናይ ገዛ ማኪና ንመዓልቲ ናይ 100 ክሮነር ክፍሊት ኣሎዋ።

  ፍርቂ ውሕስነት እንተድኣ ወሲኽካ፡ ንማኪናኻ ዝኸውን ውሕስነት ትውንን ኣለኻ። ፍርቂ ውሕስነት፡ ስርቂ፣ ባርዕ፣ ቬትሮ፣ ሓገዝን ሕጋዊ መዳያትን የጠቓልል። ምሉእ ውሕስነት ከኣ፡ ንኣብነት ኣብ ህጉም ምስ እትኣቱ፡ ኣብ ልዕሊ ማኪናኻ ዝወርድ ጒድኣት ይትክኣልካ እዩ።

  ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትካል ውሕስነትካ፣ ኣብ konsumenternas.se ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ውሕስነት ትራፊክ -Trafikförsäkringsföreningen ኣንብብ።

 • Bilköp (ምዕዳግ ማኪና)

  ​ማኪና ክትዕድግ ምስ ትሓስብ፡ ፈጺምካ ክትህወኽ የብልካን። ብኻልኣይ ኢድ ዝሽየጣ (ሓደስቲ ዘይኮና፡ ማለት ዘገልገላ) ማካይን እየን ዘለዋ። ሓደ ሸያጣይ፡ 'ድሕሪ ቐትሪ መጺኡ ዝዕድጋ ሰብ ኣሎ፡ እንተኾነ ግን ንስኻ ቕድም ስለ ዝመጻእካ'የ ዝሸጠልካ ዘለኹ። ንዓኻ ፍሉይ ዋጋ ገይረልካ ኣለኹ' ብምባል ክሓባብለካ እንተ ፈተነ ኣይትታለለሉ። ንኹሉ ሰብ'ዮም "ፍሉይ ዋጋ!" ዝብሉዎ። ቀልጢፍካ ምውሳን ግን፡ ረብሓ ንሸያጣይ ጥራይ እዩ ዝኸውን። እንታይ ኣማራጺታትን ክንደይ ዋጋታት ናይ ማካይንን ከም ዘሎ ቅድም ኣጽንዕ። ናይ ኣየናይ ግዜ ወይ ዓመት ሞዴል ከምዝኾነት፡ ወጻኢታትን ኣገልግሎትን፡ ልሙዳት ጸገማትን ጉድለታትን ፈትሽ። መወዓውዒ፡ ኣብ መዓልታዊያን ጋዜጣታት ኣንብብ። ኣብ Blocket.se ወይ ኣብ ኢንተርነት፡ ናይ ማኪና መወዓውዒ ገጻት ወይ'ውን ብጽሑፍ መልክዕ ተኸታተል። ብዙሓት ማካይን ርአ። ዋጋታተን ከአ ኣወዳድር።

  ክትሓስቦ ዘድሊ:

  • እቲ ማኪና ዝሸጠልካ ዘሎ ሰብ፡ እቲ ሓቀኛ ዋና ምዃኑ ንምፍላጥ ታርጋ ናይታ ማኪና ዝሓዘ SMS ናብ ቁጽሪ 72503 ክፍሊ መጓዓዝያ ብምስዳድ ኣረጋግጽ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ፡ እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እታ ታርጋኣ ዝለኣኽካሎም ማኪና፡ ናይ SMS መልሲ ክመጽኣካ እዩ። እዚ ኣገልግሎት'ዚ፡ ይኽፈሎ እዩ። ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ'ውን 0771-25 25 25 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
  • ውዕል መሸጣ ተጸሓሓፍ ወይ ተፈራረም
  • እታ ማኪና ክፍልቲ እንተ ኾይና ተቖጻጸር። ብዛዕባ እዚ'ውን ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ ብSMS ወይ ብደወል ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ። ዕዳኣ ብምሉኡ ዘይተኸፍለላ ማኪና ክትሸይጥ ኣይፍቀድን እዩ።
  • ሸያጣይን ዓዳጋይን ብሓባር፡ እታ ማኪና ሓድሽ ዋና ከም ዝገበረት ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ መመልከቲ ከእትዉ ይግባእ።
  • ብቕልጡፍ ምስ ትካል መድሕን ብምርኻብ እታ ቀያዲት መድሕን ትራፊክ እቶ። ዝበለጸ ውሕስነት ክህልወካ እንተ ደሊኻ ፍርቂ ወይ ምሉእ መድሕን እቶ።
  • ነቲ ናይታ ማኪና መዐረዪ መዝገብ (servicebok) ረኣዮ
  • ነታ ማኪና፡ ኣብ ኢነትርነት (bilsajter) ኣቲኻ ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ መካይን ኣወዳድራ።
 • Bilprovning (መመርመሪ መካይን )

  ​ነታ ማኪና፡ ብመመርመሪ መካይን ከም ትሓልፍ ግበራ። ኣብኡ፡ ናይ ትራፊክ ድሕነታን ኣከባብን ክምርምሩዋ እዮም። ኩላተን ተሽርከረቲ፡ ምርመራ ክግበረለን ግድን እዩ። ሓደስቲ መካይን ግን፡ ድሕሪ 3 ዓመታት ጥራይ እዩ መርመራ ዘድልየን። ገለ ገለ ጋራጃት፡ መካይን ክምርምሩ ፍቓድ ክህሉዎም ይኽእል'ዩ።

 • Boka tid (ቆጸራ ምሓዝ)

  ​ንገለ ገለ ጒዳያት ከተሳልጥ፡ ቆጸራ ምሓዝ የድልየካ። እዚ ማለት ድማ፡ ኣብ ሓደ ውሱን ዕለትን ሰዓትን ንኽትራኸብ ቆጸራ ትገብር። ንኣብነት ናይ ሓኪም ስኒ ቆጸራ ወይ'ውን ምስ ዶክቶር ንምርኻብ ኣብ ማእከል ጥዕና እትገብሮ ቆጸራ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ እንዳ ቀምቃማይ ወይ ምስ ጠበቓ ምርኻብ'ውን ክኸውን ይኽእል። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር፡ ኣብቲ ዝተሰማማዕኩምሉ ግዜ፡ ኣብ ሰዓት ቆጸራኻ ምርካብ እዩ። ('ቆጸራ ምስራዝ' ዝብል ኣርእስቲ ተመልከቶ)።

 • Bostadsbidrag (ሓገዝ ክራይ ገዛ)

  ​ቆልዑ ዘሎዉኹም ስድራቤት ምስ ትኾኑ፡ መንእሰያት ብዘይ ውላድ ወይ ጡረተኛ ወይ ናይ ሕማም ደሞዝ ዘሎካ ሰብ ምስ ትኸውን፡ ሓገዝ ክራይ ገዛ ክትረክብ ይክኣል እዩ።

 • Civilstånd (ኩነታት ሓዳር)

  ​ኩነታት ሓዳር ማለት፡ ዘይምርዑው፡ ምርዑው፡ ምዝጉባት ሰብ ሓዳር፡ መበለት፡ ፍቱሕ/ፍትሕቲ ምዃንካ ዝገልጽ ሓባራዊ ቃል እዩ። ኩነታት መርዓ ክትመልእ ከለኻ ሓደ ካብ'ዚኣቶም ክትጠቅስ ኣለካ።

 • CV (ሰነድ መግለጺ ተመኲሮ ስራሕን ደረጃ ትምህርትን)

  ​እዚ ሲቪ ዚብል ሓጺር ኣጸሓሕፋ'ዚ፡ ናይቲ Curriculum vitae ዝብል ናይ ላቲን ሓሳብ ኮይኑ፡ መግለጺ ጒዕዞ ህይወት ዝሓዘ ሰነድ እዩ። ሲቪ ማለት፡ ሰነድ መግለጺ ተመኲሮ ስራሕ፡ ደረጃታት ትምህርትን ፍሉይ ክእለትን ማለት እዩ። ገለ ገለ እዋን፡ መዝገብ ዓቕምታት ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ እዩ። ሲቪ፡ ነቲ ስራሕ ኣብ ምድላይካ ክተቕርቦም ዘድልዩኻ ሰነዳት፡ ኣዋዲድካ ንምቕራብ እትጥቀመሉ ኣገባብ እዩ።

  ሓደ ሲቪ ክህሉዎ ዝግበኦ፡

  • ሓጺር መግለጺ ህይወት
  • ናይ ስራሕ ልምድታት፡ ናይ ቅድም ዝነበረካ ስራሕን ሓላፍነታትን
  • ትምህርትን ዝተመረቕካሉ ደረጃታትን
  • ኣብ ማሕበራት፡ ኣባል ቦርድ ዝነበርካሉ (ምስ ዝህሉ)
  • ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታትካን ኣባል ዝኾንካለን ማሕበራትን
  • ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ንኣብነት ቁጽሪ መንነት፡ ኣስማት ርክባት፡ ኣድራሻ
  • ኣስማት ተወከስትን ናይ ርክባቶም ሓበሬታን። ነዞም ተወከስቲ ሰባት ኣቐዲምካ ከም ናትካ ተወከስቲ ክኾኑ ሓቢርካዮም ክትጸንሕ ኣድላዪ እዩ። እቲ ልሙድ ኣገባብ፡ ኣብቲ ናይ ቅድም ስራሕካ ሓለቓኻ ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚ ሓድሽ ዘመልከትካሉ ወሃብ ስራሕ፡ ደዊሉ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካን እንታይ ትሰርሕ ከም ዝነበርካን ክሰምዕ፡ ምስ'ቶም ተወከስቲ ሰባት ርክብ ክገብር ይኽእል እዩ።
 • Deklaration (ጸብጻብ ኣታዊታት)

  ኩሉ ኣታዊ ዘሎዎን ቀረጽ ዝኸፍልን ዘበለ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር(ብዓል መዚ ግብሪ)፡ ዓመታዊ ጸብጻብ ከቕርብ ይግባእ። ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ እቲ ናይ ጸብጻብ መሕትት ናብ ገዛኻ'ዩ ዝሰዶ። ኣብቲ ጸብጻብ፡ ኣብ ሓደ ዓመት ክንደይ ከምዘእተኻን ክንደይ ግብሪ ከም ዝኸፈልካን ዝገልጽ ሓበሬታ ሰፊሩ ይርከብ። እቲ ሓበሬታ ካብ ወሃቢ ስራሕካ፣ ትካል ውሕስነትን ባንክን ዝተረኽበ እዩ። ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ኩሉ ቅኑዕ ምዃኑ ከኣ ባዕልኻ ከተረጋግጽ ኣለካ።

 • Eftersändning av post (ምምሕልላፍ ደብዳቤ)

  ምምሕልላፍ ማለት፡ ናብ ናይ ቀደም ኣድራሻኻ ዝተላእከ ደብዳበ፡ ናብ ሓድሽ ኣድራሻኻ ከምዝለኣኽ ወይ ከም ዝመሓላለፍ ምግባር ማለት'ዩ። ዝመሓላለፍ ደብዳበ፡ ብኽፍሊት ካብ ሽወደናዊ ምቕያር ኣድራሻ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። እቲ ደብዳበ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ልምዲ ንሓደ ዓመት ይልኣኸልካ።

  ኣብዚ ዝርዝር መዝገብ'ዚ፡ ኣብ ትሕቲ ምቕያር ኣድራሻ፣ ምምልካት ንምቕያር ኣድራሻን ህዝባዊ ምዝገባን፡ ተወሳኺ ኣንብብ።

 • Egenföretag (ውልቃዊ ኩባንያ)

  ​እዚ፡ ውልቃዊ ኩባንያ ተባሂሉ'ዩ ዝጽዋዕ። ኣብ ሓደ ውልቃዊ ኩባንያ፡ ነቲ ኹሉ ቊጠባዊ ንጥፈታት ናይቲ ኩባንያ፡ ውልቃዊ ሓላፍነት እትስከመሉ፡ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ውልቃዊ ኩባንያ፡ ዝተቖጽሩ ሰራሕተኛታት ኣይህልዉኻን እዮም። እቲ ስራሕ ባዕልኻ ኢኻ እትሰርሖ።

 • E-legitimation (ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነት)

  ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነት፡ ምስ መደበኛ ሰነድ መንነት፡ ከም ወረቐት መንነት ወይ ፍቓድ መምርሒ ማኪና ክነጻጸር ይኽእል። ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነት፡ ብውሑስ መገዲ፡ ኣብ ኢንተርኔት መንነትካ ዝገልጽ ወረቐት መንነት'ዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትካላት መንግስቲ ብምእታው ጒዳይካ ከተሳልጥን መመልከቲ ክትገድፍን ትኽእል ኢኻ።

  ወረቐት መንነት ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ግብሪ፡ ኤለክትሮኒክ ወረቐት መንነት ከኣ ዝሓዘ'ዩ። እዚ ማለት፡ ወረቐት መንነት ምስ ተመልክት፡ ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነት'ውን ሓቢሩ ይውሃበካ ማለት'ዩ። ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነት፡ ብሓገዝ ናይ ምስጢር ቁጽሪ (ኮድ) ክትጥቀመሉ ትኽእል። ናይ ምስጢር ቁጽሪ (ኮድ) ብደብዳበ ናብ ኣድራሻኻ ይልኣኽ።

  መምበቢ ካርድ ወይ ከኣ መምበቢ ካርድ ዘሎዋ ዳታ እንተዘይብልካ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ትካል ውሕስነት፣ ትካል ኣታዊ ግብሪ ወይ ከኣ ብዓል መዚ ጡረታ ክትጥቀመላ እትኽእል ኮምፕዩተር ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

  ኣብዚ ዝርዝር መዝገብ'ዚ፡ ኣብ ትሕቲ 'ወረቐት መንነት ባንኪ' ከምኡ'ውን 'ወረቐት መንነት' ዝያዳ ሓበሬታ ኣንብቡ።

 • Ekonomiskt bistånd (ቊጠባዊ ደገፍ)

  ደገፍ ​መተሓዳደሪ ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ'ዩ። ቅድም ድማ ሓገዝ ማሕበራዊ ናብዮት (እንዳ ሶሻል) ይብሃል ነይሩ። እዚ ቊጠባዊ ደገፍ'ዚ፡ እቲ ንሓደ ኣብ ግዝያዊ ቊጠባዊ ሽግር ዝወደቐ ሰብ፡ ከም ናይ መወዳእታ ዑቕባዊ መርበብ ከገልግል ዝግብኦ እዩ። እዚ ቊጠባዊ ደገፍ'ዚ፡ እቲ ነብስኻ ንምእላይ እኹል ገንዘብ ኣብ ዘይህልወካ ግዜ፡ ዝውሃበካ (ንኣብነት ናይ መግብን ክራይን) እዩ።

  ነቲ ቊጠባዊ ደገፍ፡ ከም መተሓዳደሪ ገንዘብ ክውሃበካ፡ ኩሉ እዋን ምልክታ ከተእቱ ይግባእ። ሰብ ብኽንደይ ገንዘብ ክመሓደር ከም ዘለዎ፡ ኣብ ውሳነ ዝኣተወ እዩ። መተሓዳደሪ ገንዘብ ንምርካብ ምስ ተመልክት፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ናብቲ ንዓኻ ዘድልየካ እዩ ዝጥምት። ብቐዳማይ ደረጃ ደቅሰባት፡ ናይ ገዛእ ህይወቶም ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ፡ ሓደ ሰብ፡ ቅድሚ ኣብ ሓገዝ ምውዳቑ፡ መተሓዳደሪኡ ዝኸውን ወጻኢታትን ካልእ ዘድልን፡ ብገዛእ ዓቕሙ ንምኽኣል ክጽዕር ይግብኦ። እቲ ክሰርሕ ዝኽእል፡ ክሰርሕ ግዴታ ኣሎዎ። ኣብ ባንክ ገንዘብ ምስ ዝህልወካ ወይ ንብረት ከም (ማኪና፡ ቤት፡ ጃልባ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ፡ ቊጠባዊ ሓገዝ ዘይከውህበካ ይኽእል'ዩ።

  ብቐዳምነት ኩሉ ሰብ፡ ነቲ ክርከብ ዝኽኣል፡ ካልእ ዕድላትን ሓገዛትን ንኣብነት ከም፡ ሓገዝ ክራይ ገዛን ደሞዝ ወለድን ክሓትት ኣለዎ። መተሓዳደሪ ገንዘብ ንምርካብ እትሓተሉ ቦታ፡ ኣብቲ ኣብ ኮምዩንካ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ (ኣብቲ ናይ ኮምዩን ኣድራሻ ኢንተርነት ኣቲኻ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ)። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ነቲ ዘእተኻዮ ምልክታ ክጸሉ ዝኽእል ቊጠባዊ ሃለዋትካ ሓበሬታታት፡ ንኣብነት እቶትካ፡ ንብረትካ፡ ወጻኢታትካ ወዘተ ምፍላጥ የድልዮ እዩ።

 • Elräkning (ክፍሊት ሓይሊ ኤለክትሪክ)

  ​​ኣገባብ ኣነባብራኻ ብዘየገድስ፡ ክፍሊት ሓይሊ ኤለክትሪክ ኣሎካ። እቲ ዝኽፈል ክፍሊት፡ ክልተ ክፋላት ኮይኑ፡ ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ክመጽኣካ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ትሕተ ቅርጺ ናይ ኤለክትሪክ እትውንን ኩባንያ ዝመጽእ ኮይኑ፡ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብታ ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትሸጠልካ ኩባንያ ዝመጽኣካ ሕቶ ክፍሊት እዩ። ኣብ ኣፓርታማ ትቕመጥ ምስ ትኸውን፡ እቲ ንመሞቒ ገዛ ዝሃልኽ ኤሌክትሪክ፡ ኣብቲ ክራይ እቱው ክኸውን ልሙድ እዩ። ስለዚ፡ እቲ ንገዛኻ እትኸፍሎ ተወሳኺ ክፍሊት ኤሌትሪክ ጥራይ ናይ መብራህቲ፡ ራድዮ፡ ቲቪ፡ ከምኡ'ውን ናይ ፎርኖ እዩ። ኣብ ከም ቪላ ዓይነት ገዛ ትቕመጥ ምስ ትኸውን፡ ኩሉ እቲ ወጻኢታት ሓይሊ ኤሌትሪክ ባዕልኻ ስለ ትኸፍሎ፡ ኣብቲ ቆራሪ ናይ ክረምቲ(ዊንተር) ግዜ፡ እቲ ክፍሊት ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እትካረዮ፡ ዝሑል ክራይ ዝብሃል ዓይነት ምስ ዝኸውን፡ ኩሉ እቲ ክፍሊት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ። ኣብቲ ክራይ እቱው ኣይኮነን ማለት እዩ። ካብቲ ገዛ ኣብ እትግዕዘሉ ግዜ ድማ፡ ዘይተጠቀምካሉ ክፍሊት ኤለክትሪክ ምእንቲ ከይትኸፍል፡ ናብቲ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኩባንያ፡ ምልክታ ምእታው ከድልየካ'ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ናብቲ ትግዕዞ ዘለኻ ቤት'ውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእል እዩ።

 • Erbjudande (ቀረብ)

  ​ካብ ሓደ ንዓኻ ገለ ነገር ክሸጠልካ ዝደሊ ኩባንያ ወይ ሰብ፡ ወፈያዊ ብዝመስል ቃላት ገይሩ፡ ዓዳሚ ብዝኾነ ኣገባብ ክቐርበካ ይኽእል እዩ። እዚ መወዓውዒ'ዚ፡ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብዝግባእ ኣንቢብካ ርግጸኛ ክትከውን የድልየካ። እንተ ዘይተረዲኡካ ግን፡ ሕተት! ነዚ መወዓውዒ ዝተገብረሉ ኣቕሓ ንምርካብ፡ ንስኻ ክንደይ ክትህበሉ ከም ዝኾንካ፡ ርግጸኛ ክትከውን የድልየካ። እዚ ናይ መወዓውዒ ጒዳይ፡ ዋላ'ኳ ብግሉጽ እንተ ዘይተጻሕፈ፡ ኩሉ ግዜ ናይ ገንዘብ ሕቶ ምዃኑ ኣስተውዕል። ንኣብነት ኣብ ሓደ ክለብ መጻሕፍቲ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ክትኣቱ ትዕደም። ገለ መጻሕፍቲ፡ ቦርሳ፡ ወዘተ ድማ ከም ህያባት ይልእኩልካ። ነዚ ንምርካብ ግን፡ ብወገንካ ክትገብረሎም ዘለካ ነገር ከም ዘሎ ኣስተውዕል። ብነጻ ዝውሃብ ነገር የልቦን። ካብቲ ክለብ መጻሕፍቲ ቅድሚ ምውጻእካ ክትገዝኣሎም ዝግባኣካ ቊጽሪ መጻሕፍቲ ወይ ከከም'ቲ ዓይነት መወዓውዒ ኣሎ።

 • Etableringsersättning (ሓገዝ ገንዘብ ንመትከል እግሪ)

  ናይ ምጥያስ ክፍሊት፡ ተኸታታሊ መደብ ምጥያስ ምስ ትኸውን ትረኽቦ ገንዘብ እዩ። ውላድ ምስ ዝህልዉኻ ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል። ናይ ምጥያስ ክፍሊት ትነብረሉ ቦታ ብዘየገድስ ንኹሉ ማዕረ እዩ። እቲ ክፍሊት ብሙሉኡ ክውሃበካ፡ ኣብ ንጥፈታት መደብ ምጥያስ ምሉእ ግዜ ክትሳተፍ ይግባእ። ኣብ ናይ ውልቅኻ መንበሪ በይንኻ ትነብር እንተ ዄንካ፡ ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝ'ውን ይግባኣካ እዩ።

 • Europeiska sjukförsäkringskortet (ኤውሮጳዊ ወረቐት ውሕስነት ሕማም)

  ​እዚ ኤውሮጳዊ ወረቐት ውሕስነት ሕማም'ዚ፡ ብእንግሊዝኛ "European Health Insurance Card" ይብሃል። ብግዝያዊ መገሻ፡ ኣብ ገሊአን ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ/ኢኤስኤስ ወይ ስዊዘርላንድ ምስ ትህሉ'ሞ ምስትሓምም፡ ብተመሳሳሊ ቊጠባዊ ኵነታት ተቐማጦ ናይ'ተን ሃገራት፡ እቲ ዘድሊ ክንክን ክዋሃበካ መሰል ኣሎካ። እዚ ምእንቲ ክግበረልካ ድማ፡ 'ኤውሮጳዊ ወረቐት ውሕስነት ሕማም' ክትሕዝ የድልየካ። ኣብ ኖርዲክ ሃገራት ምስ ትገይሽ ግን፡ ከምኡ ዓይነት ወረቐት ምሓዝ ኣየድልየካን እዩ። ካብ ሃገራት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ/ኢኤስኤስ ወይ ስዊዘርላንድ ወጻኢ ግን፡ ኣብ ገለ ገለ ሃገራት እንተ ዘይኮይኑ፡ ክንክን ኣብ ግዜ ሕማም ክትረክብ መሰል የብልካን። ኣብ'ዘን ሃገራት ዝኸፈልካዮ ወጻኢታት 'ክንክን ኣብ ግዜ ሕማም' መታን ክምለሰልካ፡ ፍሉይ ናይ መገሻ ውሕስነት ክትኣቱ የድልየካ። (እቲ ናይ ገዛኻ ውሕስነት፡ ናይ መገሻ ውሕስነት'ውን ከጠቓልል ልሙድ ነገር'ዩ)።

 • Facket (ማሕበር ሰራሕተኛታት)

  ​ብዙሓት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣለዋ። ብሓጺር ድማ "facket" ተባሂለን ይጽውዓ። ንኣባላተን ብዝበለጸ ንምሕጋዝ ድማ፡ ምስ ነንበይኑ ጨናፍር ስርሓት ዝተተሓሓዛ እየን። ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት ምዃን፡ ብብዙሕ መገዲ ክርአ ከሎ፡ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ትሰርሓሉ ቦታ፡ ሽግር ምስ ዘጋጥመካ ዝሕግዝ ኣካል ኣሎካ ማለት'ዩ። መሰላትካ ንምሕላው ባዕልኻ ካብ ትቋመት፡ ባዕልኻ ብዛዕባ ደሞዝካ ካብ ትከራኸር፡ ሓደገኛ ቦታ ስራሕካ ናብ ዘየስግእ ቦታ ንክኸውን ባዕልኻ ካብ ትጽዕር፡ ንኣብነት'ውን ኣብ ቦታ ስራሕካ እትዋረደሉ ኩነታት ምስ ዘጋጥም፡ ኣብ ጎድንኻ ኮይኑ ዝድግፍ ማሕበር ኣሎካ ማለት እዩ። ሓደ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ነንበይኖም ጒዳያት'ውን ናይ ክኢላታት ሓገዝ፡ ንኣብነት ካብ ናይ ድሕነት ሕቶታት ክሳዕ ምጥባቕ ዝኸይድ ሓገዛት ክገብር ይኽእል'ዩ። ንገለ ገለ ርእይቶን ጠለባትን፡ ብመገዲ ሓደ ማሕበር ኣቢልካ ከተተግብሮ ዝዓበየ ዕድል ኣሎካ። ምኽንያቱ ንስኻ በይንኻ ከም ውልቀ ሰብ፡ ጒዳያት ንኽተስልጥ፡ እቲ ውሃብ ስራሕካ ዘይክግደሰልካ ይኽእል'ዩ።

 • Fakturor (ፋክቱራ)

  ​ፋክቱራ ማለት፡ ክፍሊት ትኸፍለሉ ወረቐት ማለት'ዩ። ሓደ ፋክቱራ፡ ነቲ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ጸብጻብ ክፍሊት ዝገልጽ ሰነድ እዩ። ሓደ ነገር ገዚእካ፡ ግን ከኣ ብኡ ንብኡ ምስ ዘይትኸፍሎ፡ መኽፈሊ ዝኸውን ፋክቱራ ይልኣኸልካ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብቤት ቡስጣ እዩ ዝልኣኸልካ። ንኹሉ ክፍሊታት ዘገልግል፡ ንኣብነት ክራይ ገዛ፡ ናይ ኤሌክትሪክ፡ ናይ ቲቪ ወዘተ ክመጽኣካ ይኽእል'ዩ። እቲ ክፍሊታት ኣብ ግዜኡ ክኽፈል ይግባእ። እንተ ዘይኮነ ግን፡ እቲ ክፍሊት ክብ ኢሉ ክመጽኣካ ወይ ናብ ኣብያተ ጽሕፈት መኽፈልቲ-ዕዳ(ክሩኖፉግደን) ክኣቱ ይኽእል። እቲ ዕዳ ምኽፋል ዝወድቀሉ ዕለት፡ ኣብቲ ፋክቱራ ተጻሕፉ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ዕዳ ክኣትወሉ ዝተመደበ ናይ መወዳእታ ዕለት እዩ። እቲ ዝበለጸ በቲ ናትካ ባንክ ጌርካ ክትከፍለሉ እትኽእል ናይ ኢንተርነት ባንክ (internetbank) መገዲ ምፍጣር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝቐልጠፈን ዝሓሰረን ዕዳ መኽፈሊ ኣገባብ እዩ። ኣብ ባንክ ወይ እንዳ ቡስጣ ኬድካ'ውን ክኽፈል ይክኣል እዩ። ይኹን እምበር፡ ንነፍሲ ወከፍ ፋክቱራ፡ ገንዘብ ስለ ዘኽፍሉኻ ክኸብረካ እዩ።

 • Flykting (ስደተኛ)

  ​​ኣብ ውዕል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቱው ዝኾነ ሰብ፡ ብመሰረት መሰል ህዝብታት'ውን ዑቕባ ንኽረክብ መሰል ዘሎዎ ሰብ እዩ። ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ሓደ ከም ስደተኛ ዝቝጸር ሰብ፡ ኣብ ሃገሩ ብምኽንያት ዘርኡ ወይ ዓሌቱ፡ ብሄሩ፡ ሃይማኖቱ፡ ፖለቲካዊ ርእይቶኡ፡ ብጭቡጥ ኩነታት፡ ሓሳረ መከራ ንኽወርዶ ስግኣት ዝስምዖ ሰብ እዩ። ብዙሓት ሃገራት፡ ሓንቲ ካብኣተን ሽወደን፡ ዋላ ኣብዚ ውዕልዚ እቱዋት ንዘይኮኑ ሰባት'ውን የዕቁባ እየን። ንኣብነት ኣብ ሃገሮም ናይ ሞት ፍርዲ፡ ናይ ስቓይን መውቃዕትን፡ ወይ ካልእ ኢሰብኣዊ ወይ ናይ ውርደት ኣተሓሕዛ ዘስግኦም ሰባት እዮም።

  መራኸቢ ቀለቤት ምስ ካልእ ኣድራሻ-ኢንተርነት

 • Flyktingkonventionen (ውዕል ስደተኛታት)

  ​ውዕል ስደተኛታት፡ ግዴታ ሃገራት ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ዝተዛመደ ውዕል እዩ። እዚ ውዕል እዚ፡ መን ስደተኛ ከም ዝቝጸርን ከም ዘይቊጸርን ዝገልጽ ውዕል ተባሂሉ'ውን ክትንተን ይኽእል'ዩ።

 • Flyttanmälan (ኣድራሻ ናይ ምቕያር ምልክታ)

  ​ኣድራሻ ምስ ትቕይር፡ ኣብቲ ሓድሽ ኣድራሻ ምእንቲ ክትምዝገብ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር(ስካተቨርከት) ከተመልክት ይግባእ። ኣድራሻ ናይ ምቕያር ምልክታ ብናጻ ዝግበር ኮይኑ፡ ብቐሊሉ ብሓገዝ ኤለክሮኒካዊ ወረቐት መንነት ይግበር። ንኣብነት፡ ኣብ ወረቐት መንነት ሞባይል ባንክ(ሞባይል ባንክ ኣይዲ)፡ ከምኡ'ውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስካተቨርከት ማለት'ዩ። ኣድራሻ ከምዝቐየርካ ምስ ኣመልከትካ፡ ቤት ጽሕፈት ስካተቨርከት፡ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ፡ ናብ ኩላቶም መንግስታውያን ትካላት፣ ኮምዩናትን ኣውራጃን ይዝርግሖ።

  ብዙሓት ትካላት፡ ከም ዓበይቲ ባንክታትን ትካላት ውሕስነትን'ውን እቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ይረኽብኦ'የን። ንውልቀ ሰባት፣ ማሕበራትን ኣባለን ዝኾንካ ውድባትን፡ ከም ዓሚለን ዝኾንካየን ንኣብነት ጋዜጣታትን ኣድራሻኻ ክህሉወን ዝግበአን ትካላትን ብዛዕባ ሓድሽ ኣድራሻኻ ባዕልኻ ትሕብረን።

 • Folkbokföring (ህዝባዊ መዝገብ)

  ​ህዝባዊ ምዝገባ፡ እቲ ኣብ ሽወደን ዝግበር መሰረታዊ ህዝባዊ ምዝገባ እዩ። ኣብቲ ህዝባዊ መዝገብ፡ ኣብታ ሃገር መነመን ከም ዝነብሩን ኣበይ ከም ዝነብሩን ተመዝጊቡ ይርከብ። ኣበይ ቦታ ከም ዝተመዝገብካ፡ ኣብ ብዙሓት ግዴታኻን መሰላትካን ትርጉም ዘሎዎ ጒዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ካብኡ ንኣብነት፡ መሰል ሓገዝ ቖልዓ፡ ሓገዝ ክራይ ገዛ ንምርካብ፡ ግብሪ ኣበይ ከምትኸፍልን ኣበይ ከምትመርጽን ማለት'ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ፡ ኵነታት ሓዳርካን ካልእ ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታታት ሓዳርን ቆልዑን'ውን ይምዝገብ እዩ።

 • Fordonsskatt (ግብሪ ተሽከርከርቲ)

  ​ግብሪ ተሽከከርቲ፡ እቲ ነተን ሞተር ዝጥቀማ ተሽከርከርቲ፡ ከም ናይ ውልቂ መካይን፡ ናይ ጽዕነት መካይንን ቱግቱግን ወዘተ እትኸፍሎ ግብሪ እዩ። እታ ተሽከርካሪትካ ኣብቲ ሓባራዊ ጎደናታት ክትጥቀመላ ክትክእል፡ ግብሪ ክትከፍል ይግብኣካ። ግብሪ ተሽከርከርቲ፡ ብብዝሒ ኣጠቓቕማ ተሽከርካሪት ዝውሰን ኣይኮነን። ገለ ናይ ውልቂ መካይን፡ ናይ ከባቢ ሓልዮት ጠለባት ዘማላኣ ምስ ዝኾና፡ ነተን ቀዳሞት 5 ዓመታት፡ ግብሪ ካብ ምኽፋል ናጻ እየን።

 • Försäkring (ውሕስነት)

  ዕላማ ናይቲ ውሕስነታት ዝብል ሓሳብ፡ ብሓባር ኴንካ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ምግጣም እዩ። ንሓደጋታትን ጒድኣትን ናይ ሰብን ንብረትን፡ ውሕስነት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ውሕስነታት ንኣብነት ናይ ሰብን ንብረትን (ነገራት፡ ቤት፡ መካይን ወዘተ) ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ንውሕስነት እትኸፍሎ ገንዘብ፡ ክፍሊት-ውሕስነት ይብሃል። ገዛ ምስ ሓዝካ፡ ውሕስነት ክትኣቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ገዛ፡ ከም ስርቂ ወይ ባርዕ ሓዊ ወዘተ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ማለት'ዩ። ኣብቲ ውሕስነት ዝኣተኻሉ ጒዳይ፡ ገለ ነገር ምስ ዘጋጥም፡ ካሕሳ ይውሃበካ። እዚ ድማ፡ ብገንዘብ ወይ ብመተካእታ ኣቕሓ ክኸውን ይኽእል። ንዝያዳ ኣፍልጦ ኣብ
  konsumenternas.se ኣንብቡ።
  ወይ ከኣ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ኣባል ዝኾንካያ ኩባንያ ውሕስነት ኣቲኻ ተወከስ።

   

 • Försäkringskassan (ብዓል መዚ ውሕስነት)

  ብዓል መዚ ​ውሕስነት፡ ከም መተካእታ ደሞዝ ወለዲ፡ ሓገዝ ክራይ ገዛ፡ ሓገዝ ቆልዓን ጽገናዊ ሓገዝን ዘመሓድር ትካል እዩ። ትካል ውሕስነት፡ እንተ ሓሚምካ ገንዘብ ዝኸፍለካ'ውን እዚ ትካል'ዚ እዩ። ገንዘብ ንመትከል እግሪ ዝኸፍል'ውን እዚ ትካል ውሕስነት'ዚ እዩ።

 • Försörjning (ምትሕድዳር ወይ ከኣ ምንብባር)

  ምትሕድዳር ማለት፡ ነቲ መሰረታዊ ኣድላይነት ህይወትካ ክተዕግብ ምኽኣል ማለት እዩ። ንመነባብሮኻ ክትክእል፡ ንኣብነት ንመግብኻ፡ ንኽዳንካን ንኽራይ ገዛኻን ዝኸውን እኹል ገንዘብ ክህልወካ ምኽኣል ማለት እዩ።

 • Försörjningsstöd (ደገፍ መተሓዳደሪ ወይ መነባበሪ)

  ​ደገፍ መተሓዳደሪ ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ'ዩ። ቅድም ድማ ሓገዝ ማሕበራዊ ናብዮት (እንዳ ሶሻል) ይብሃል ነይሩ። እዚ ቊጠባዊ ደገፍ'ዚ፡ እቲ ንሓደ ኣብ ግዝያዊ ቊጠባዊ ሽግር ዝወደቐ ሰብ፡ ከም ናይ መወዳእታ ዑቕባዊ መርበብ ከገልግል ዝግብኦ እዩ። እዚ ቊጠባዊ ደገፍ'ዚ፡ እቲ ነብስኻ ንምእላይ እኹል ገንዘብ ኣብ ዘይህልወካ ግዜ፡ ዝውሃበካ (ንኣብነት ናይ መግብን ክራይን) እዩ።

  ነቲ ቊጠባዊ ደገፍ፡ ከም መተሓዳደሪ ገንዘብ ክውሃበካ፡ ኩሉ እዋን ምልክታ ከተእቱ ይግባእ። ሰብ ብኽንደይ ገንዘብ ክመሓደር ከም ዘለዎ፡ ኣብ ውሳነ ዝኣተወ እዩ። መተሓዳደሪ ገንዘብ ንምርካብ ምስ ተመልክት፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ናብቲ ንዓኻ ዘድልየካ እዩ ዝጥምት። ብቐዳማይ ደረጃ ደቅሰባት፡ ናይ ገዛእ ህይወቶም ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ፡ ሓደ ሰብ፡ ቅድሚ ኣብ ሓገዝ ምውዳቑ፡ መተሓዳደሪኡ ዝኸውን ወጻኢታትን ካልእ ዘድልን፡ ብገዛእ ዓቕሙ ንምኽኣል ክጽዕር ይግብኦ። እቲ ክሰርሕ ዝኽእል፡ ክሰርሕ ግዴታ ኣሎዎ። ኣብ ባንክ ገንዘብ ምስ ዝህልወካ ወይ ንብረት ከም (ማኪና፡ ቤት፡ ጃልባ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ፡ ቊጠባዊ ሓገዝ ዘይከውህበካ ይኽእል'ዩ።

  ብቐዳምነት ኩሉ ሰብ፡ ነቲ ክርከብ ዝኽኣል፡ ካልእ ዕድላትን ሓገዛትን ንኣብነት ከም፡ ሓገዝ ክራይ ገዛን ደሞዝ ወለድን ክሓትት ኣለዎ። ደገፍ መተሓዳደሪ ንምርካብ እትሓተሉ ቦታ፡ ኣብቲ ኣብ ኮምዩንካ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ (ኣብቲ ናይ ኮምዩን ኣድራሻ ኢንተርነት ኣቲኻ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ)። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ነቲ ዘእተኻዮ ምልክታ ክጸሉ ዝኽእል ቊጠባዊ ሃለዋትካ፡ ሓበሬታታት ንኣብነት እቶትካ፡ ንብረትካ፡ ወጻኢታትካ ወዘተ ምፍላጥ የድልዮ እዩ።

 • Gratis (ብናጻ)

  ​ብናጻ ዝብሃል፡ ነቲ ዝኾነ ክፍሊት ከይከፈልካ እትረኽቦ እዩ። ኣብ መወዓውዒ፡ 'ብናጻ' ዝብል ቃል ይዝውተር እዩ። እቲ ብናጻ ዝብል ክጸሓፎ ዝግባእ፡ ነቲ ብዘይ ገለ ዋጋ ዝውሃበካ፡ ምስቲ ናይ ቀረብ መወዓውዒ ዝተተሓሓዘ፡ ገለ ዝኽፈል ነገር ዘይብሉ ምስ ዝኸውን እዩ። ንኣብነት፡ ነታ ሳልሰይቲ ብናጻ ምእንቲ ክትረኽባ፡ ክልተ መጻሕፍቲ ክትገዝእ ምስ ትግደድ፡ እዚ ብናጻ ዝውሃበካ ኣይኮነን። ከም ግቡእ ግን፡ ኣብቲ ጽሑፍ፡ 'እታ ሳልሰይቲ መጽሓፍ ብናጻ' ተባሂሉ ክጸሓፍ'ዩ ዝግበኦ።

 • Hemförsäkring (ውሕስነት ገዛ)

  ​ኣብ ውሕስነት ገዛ፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብዙሕ ዓይነት ውሕስነታት ይጠቓለሉ እዮም። ገለ ካብኣቶም ንኣብነት፡ ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብ ልዕሌኻ ንዝወረደ መጕዳእቲ ወይ ንስኻ ንዝጎዳእካዮ ሰብ ካሕሳ መኽፈሊ ገንዘብ ዘውህበካ ውሕስነት እዩ። ኣብ ውሕስነት ገዛ፡ እዞም ዝስዕቡ ውሕስነታት ክጠቓለሉ ይኽእሉ፦

  • ውሕስነት ንብረት – ኣብ ንብረትካ፡ ዝተኻረኻዮ፡ ዝተለቃሕካዮ ነገር፡ ንዝሰዓበ ጕድኣት ካሕሳ ይኸፍለካ።
  • ናይ ሓላፍነት ውሕስነት – ከም ግለ ሰብ መጠን ንስኻ ክትክሕሶ ንዝግባኣካ ሰብ፡ ብውሕስነትካ ገንዘብ ይኸፍለልካ።
  • ሰብኣዊ ውሕስነት ኣብ ግዜ ድንገት – ኣካላዊ መጕዳእቲ ምስ ዘጋጥመካ፡ ንኣብነት ተወቒዕካ ወይ ተዓሚጽካ ዝኽፈለካ ገንዘብ።
  • ውሕስነት ሕጋዊ ምክልካል – ምስ ሰብ ኣብ ነገር ምስ ትኣቱ ንጠበቓ ዝክፈል ገንዘብ ትረክብ።
  • ውሕስነት መገሻ –ኣብ ብዙሕ ውሕስነታት ገዛ እቱው ኮይኑ፡ ኣብ መገሻኻ ዝበለጸ ውሕስነት ዝህብ እዩ። ን45 ናይ መገሻ መዓልታት ድማ የገልግል።


  ኣብቲ ንቡር ውሕስነት ገዛ፡ ብላዕሊ ክተእቱዎ እትኽእል ካልእ ዓይነት ውሕስነት'ውን ኣሎ። ምናልባት ገለ ነገር ከየጋጥመካ፡ እቲ ዝበለጸ ምስታ ናይ ውሕስነት ኩባንያኻ ምዝርራብ እዩ።
  ኣብ konsumenternas.se ብዝያዳ ኣንብብ። ወይ ኣብቲ ናይ ውሕስነት ኩባንያኻ ዘሎ ኣድራሻ ኢንተርነት ኣቲኻ ረአ።

 • Husdjur (እንስሳ ዘቤት)

  ​እንስሳ ዘቤት ዝብሃሉ፡ ምስ ሰብ ምንባር ዝለመዱ እንስሳታት እዮም። ኣብ ሽወደን፡ እቶም ልሙዳት እንስሳታት ዘቤት ዝብሃሉ፡ ድሙ፡ ከልቢ፡ ምጽጹላይ መሳሊ ከምኡ'ውን ማንቲለን፡ ኣዕዋፍን፡ ጠባብቕን፡ ኣትማንን እዮም።

  ኣብ ሽወደን፡ ብዙሓት ወነንቲ እንስሳታት ዘቤት ነቶም እንስሳታት ከም ኣባላት ስድራቤት እዮም ዝርእዩዎም። እንስሳታት፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክነብሩ ንቡር እዩ። ብዙሓት ከኣ፡ ንከልቦም ወይ ድሞም ኣብ ዓራት ምስኣቶም የደቅሱዎም። ኣብ ደገ ዝነብሩ ዋናታት ዘይብሎም ኣኽላባት ይኹኑ ደማሙ ክህሉዉ ኣዝዩ ዘይልሙድ እዩ።

 • Hyresavtal (ውዕል ገዛ ኽራይ)

  ​ገዛ ምስትካረ፡ ብዛዕባ ኣብኡ ምቕማጥካ፡ ዘሎካ ግዴታን መሰላትን ዝገልጽ ስምምዕ ወይ ውዕል ገዛ ኽራይ ክህሉወካ ይግባእ። ብዛዕባ መቐመጢ ገዛ ውዕል ክትጽሕፍ ከለኻ እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክህሉዎ የድሊ።

  ስም ተኻራዪ፡ ስም ኣካራዪ፡ ገንዘብ ክራይ፡ ንውሓት ግዜ ክራይ (ናይ ውዕል ግዜ)፡ እቲ ካልእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ከባቢታት (መኻዚኖ፡ ጋራጅ፡ ወዘተ)፡ ካልእ ዝርዝራትን ከም፡ ኤሌክትሪክ፡ ኣቕሑ ገዛ፡ ምጽርራይ፡ መጕሓፍን ውሕስነትን እዮም።

 • Hälsovård (ሓለዋ ጥዕና)

  ​ሓለዋ ጥዕና ማለት፡ ንኣብነት ጥዕና ናይ ስኒ ንምሕላውን፡ ናይ ቀጻሊ ጸገም ንምክልኻልን፡ ብመጽረይቲ ስኒ እትገብሮ ክንክን ክሳብ እቲ ልምምዳት ናይ ምዝናይ ኣካላት ክኸውን ይኽእል። ሓለዋ ጥዕና፡ ብዙሕ ግዜ፡ ምስ ክንክን ጥዕና ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ነብስኻ ብዝግባእ ብምክንኻን፡ ካብ ስጋውን ስነ ኣእምሮኣውን ሕማማት ክትሕሎ ምኽኣል ማለት እዩ።

 • Id-kort (ወረቐት መንነት)

  ​"Id-kort"፡ ሓጺር ኣጸሓሕፋ ናይ ወረቐት መንነት እዩ። ወረቐት መንነት እትጥቀመሉ፡ ከም መረጋገጺ ናይ ዕድመኻን መን ምዃንካ መመሳኸርን እዩ። ንኣብነት፡ ካብ መሸጣ መድሃኒት ኣፋውስ ንምግዛእ፡ ኣብ ድኳን ብካርድ ገንዘብ ንምኽፋል ወይ'ውን ጒዳይ ናይ ባንኪ ንምስላጥ ክኸውን ይኽእል። ወረቐት መንነት ንምርካብ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ማለት ስካተቨርከት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

  ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብዓል መዚ ኣታዊ ግብሪ፡ ማለት ስካተቨርከት ወይ ከኣ ኣብዚ ዝርዝር መዝገብ፡ ኣብ ትሕቲ ወረቐት መንነት ባንክን ኤለክትሮኒካዊ ወረቐት መንነትን ተመልከት።

 • Inkomstskatt (ግብሪ ካብ ኣታዊ)

  ስራሕ ምስ ዝህሉወካ፡ ካብ እቶትካ ግብሪ ትኸፍል ኢኻ። እዚ ግብሪ'ዚ ድማ፡ ግብሪ ካብ ኣታዊ ይብሃል። ስራሕ ምስ ዝህሉወካ፡ ወሃቢ ስራሕካ፡ ደሞዝ ቅድሚ ምውሳድካ ግብሪ ይወስድ። ኣብ ናይ ደሞዝ ወረቐት፡ ክንደይ ግብሪ ከም ዝኸፈልካ ሰፊሩ ኣሎ። ወሃቢ ስራሕ፡ ንኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ወርሓዊ ግብሪ ይኸፍል። ኩላቶም ኣታዊ ዘሎዎምን ግብሪ ዝኸፍሉን ዘበሉ፡ ናብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ዓመታዊ ጸብጻብ ግብሪ የቕርቡ።

 • Introduktionsersättning (ሓገዝ ገንዘብ መለማመዲ)

  ​ሓገዝ ገንዘብ መለማመዲ'፡ እቲ ቅድሚ ሕጂ፡ ንሓደስቲ መጻእተኛታት መለማመዲ ተባሂሉ፡ ካብ ኮምዩን ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ እዩ። መለማመዲ ማለት፡ ብግዜ ዝተወሰነ፡ ንስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእተኛታትን፡ ብሓደስቶም ከለዉ፡ ካብ ሕብረተሰብ ሽወደን ዝግበረሎም ዝነበረ ሓገዝ እዩ። እዚ መለማመዲ ሓገዝ'ዚ፡ ኣብዚ ሰዓት'ዚ፡ 'ሓገዝ መትከል እግሪ' ብዝብል ተተኪኡ ይርከብ። እቶም ቅድሚ 01 ታሕሳስ 2010፡ እዚ መለማመዲ ሓገዝ ዝተፈቕደሎም ሓደስቲ መጻእተኛታት፡ ክሳብ እቲ ናይ መለማመዲ ግዜኦም ዝፍጸም፡ ብመሰረት እቲ ናይ ቅድም ሕጊ፡ ካብቲ ኮምዩን ሓገዝ ክረኽቡ እዮም።

 • Konsument (ሸማታይ)

  ​ካብ ሓደ ትካል፡ ኣቕሑን ኣገልግሎትን ዝዕድግ ሰብ፡ ሸማታይ/ዓሚል ይብሃል። ከም ዓዳጊ/ዓሚል መጠን፡ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻን ሓገዝ ምስ እትደልን ምስ ሰላም ዓሚል/ዓዳጊ ዝብሃል ቤት ጽሕፈት ዓማዊል፡ ክፍሊ ኣገልግሎት ሓበሬታ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሃሎ ዓሚል/ዓዳጊ፡ ብብዙሕ ቋንቋታት፡ ሓበሬታ ይርከብ'ዩ። ምስ ሓባሪ መገዲ ቤት ጽሕፈት ዓማዊል'ውን፡ ቀጥታዊ ርክብ ኢንተርነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብቁጽሪ ስልኪ 0771-525 525 ብምድዋል'ውን ምስ ሓበርቲ መገዲ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ።

 • Konsumentombudsman (ወኪል ሸማቶ)

  ወኪል ሸማቶ/ዓማዊል፡ ብኣሕጽሮተ ቃል "KO" ይጽሓፍ። KO፡ ትካላት፡ ውዕላትን ሕጊ ዕድግን ክኽተላ ይሰርሕ። KO፡ ኣብ ቤት ፍርዲ'ውን፡ ንሸማቶ ክውክል ይኽእል'ዩ። ካብ ሓደ ትካል፡ ኣቕሑን ኣገልግሎትን ዝገዝእ ዘበለ ኩሉ፡ ሸማቲ/ዓሚል ይብሃል። ነቶም ኣቕሑ ዘቕርቦም ከኣ፡ ኣፍራዪ ይብሃል። እቶም ዝሸጡ ኸኣ፡ ሸያጦ ይብሃሉ።

  KO፡ ሓደ ኽፋል ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል እዩ። ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል፡ መንግስታዊ ትካል ኮይኑ፡ ንዓኻ ከም ዓሚል ኣገልግሎት ይህብ። ኣፍረይትን ሸየጥትን፡ ሕጊ ምስ ዘየኽብሩ ናብ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

  ሰላም ሸማቲ/ዓሚል ኣብ ዝብሃል ናይ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት፡ ሓበሬታ ክትረክብን ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ። ናብ 0771 525 525 ክትድውል ወይ ከኣ ኣብ ሰላም ዓዳጊ www.hallakonsument.se ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኢንተርነት፡ ምስ ተሓባበርቲ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል፡ ብቐጥታ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

 • Konsumentvägledare (ኣማኻሪ ሸማቶ)

  ​ካብቲ ኣብ ኮምዩንካ ዘሎ ኣማኻሪ ሸማቶ፡ ብዛዕባ እትገዛኦ ኣቕሑን ኣገልግሎትን ሓበሬታ ክትሓትት፡ ጥርዓን ክተቕርብ፡ ብዛዕባ ናይ ገዛኻ ቊጠባን ዕዳታትን ምኽርን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንዛያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮምዩንካ ኣቲኻ ኣንብብ።

 • Kreditprövning (ፈተነ ብቑዕነት ንለቓሕ)

  ለቓሕ ቅድሚ ምርካብካ፡ እቲ ባንኪ፡ ነቲ ዕዳ ንኽትከፍል ኣኽእሎ ኣሎካን የብልካን ይቆጻጸር። እዚ ከኣ፡ ፈተነ ብቑዕነት ንለቓሕ ይብሃል።

  ወሃቢ ለቓሕ (ባንኪ)፡ ፈተነ ብቑዕነትካ ንለቓሕ ክገብር እንከሎ፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሓበሬታ ናይ ብቕዓትካ የምጽእን ብዛዕባ ቊጠባኻ ድማ ይሓተካን። እዚ ማለት፡ ብዛዕባ ወርሓዊ ኣታዊኻን ወጻኢኻን፡ ከምኡ'ውን ካልኦት ለቓሓት ከይህልዉኻን የጻሪ። ለቓሓት እንተልዮምኻ ድማ፡ ወርሓዊ ክንደይ ከም ዝወስዱልካ ሕቶታት የቕርበልካ።

  ሓበሬታ 'ብቕዓትካ ንለቓሕ' ካብ 'ኩባንያ ሓበሬታ ብቕዓት' እዩ ዘምጽእ። ንኣብነት ካብ መንግስታዊ ናይ 'ምስትግባር ትካል ክሩኖፉግደን' ክኸውን ይኽእል'ዩ። ኩሉ ግዜ፡ ቅዳሕ ናይቲ ሓበሬታ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናብ ገዛኻ ይልኣኸልካ። ዋላ ውዕል ዝኣተኻዮም ኩባንያታት'ውን፡ ሓበሬታ ናይ ብቕዓት ክገብሩልካ ይኽእሉ'ዮም። ንኣብነት ናይ ተሌፎን ውዕል ምስ እትፈራረም።

  ለቓሕ ቅድሚ ምሕታትካ ወይ ውዕል ቅድሚ ምእታውካ፡ ባዕልኻ ቊጠባኻ ክትቆጻጸር ኣለካ። ካብ ኩነታትካ ተበጊስካ፡ ነቲ ዕዳ ክትከፍሎ ትኽእል ዲኻ፣ ነቲ ናይ ቀጻሊ ወጻኢታትካ ኸ ክትከፍሎ ትኽእል ዲኻ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልካ ምስ ነብስኻ ዘቲ።

 • Kronofogden (ብዓል መዚ ኣኽፋሊ ዕዳ)

  ​ብዓል መዚ ኣኽፋሊ ዕዳ -ክሩኖፉግደን፡ ሓደ ብዛዕባ ጒዳያት ዕዳ ዝሰርሕ መንግስታዊ ብዓል መዚ እዩ። ክሩኖፉግደን፡ ነቲ ገንዘብ ክኽፈሎ ዝጠልብ ዘሎ ሰብ፡ ገንዘቡ ንኽረክብ ዝሕግዝ ትካል እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ካብቲ ብዓል ዕዳ ዝኾነ ሰብ፡ ገንዘቡ ከም ዝረክብ ይገብር ማለት'ዩ። ነቲ ዘሎካ ዕዳታት ምስ ዘይትኸፍል፡ ናብዚ ብዓል መዚ እዚ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ብዓል መዚ እዚ ድማ፡ ነቲ ገንዘብ ዝእውደካ ሰብ፡ ይሕግዞ ማለት እዩ። እዚ ብዓል መዚ'ዚ፡ ነቲ ንዕዳ መሰረዚ እተእቱዎ ምልክታ ዝቕበል'ውን ንሱ እዚ ብዓል መዚ እዚ እዩ። ኣብ ግዜ ጥፈሻ፡ ነቲ ኣብ ምሕደራ ጥፈሻ ዝግበር ስርሓት ዝቋመት'ውን፡ ንሱ እዩ። ብዛዕባ ብዓል መዚ ኣኽፋሊ ዕዳ-ክሩኖፉግደን ከምኡ'ውን ዕዳኻ እንተ ዘይከፊልካ እንታይ ከም ዝስዕብ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብዓል መዚ ኣኽፋሊ ዕዳ፡ ማለት ክሩኖፉግደን ኣንብብ።

 • Kvällskurs (ምሸታዊ ትምህርቲ)

  ​ብዙሓት ማሕበራት ትምህርቲ፡ ናይ ነንበይኑ ዓይነታት ትምህርቲ ምሸታዊ መደባት የዳልዋ እየን። እዚ ምሸታዊ ትምህርቲ ዝመጽአ፡ ኣብ ግዜ መዓልቲ እናሰራሕካ፡ ምሸት ክትማሃር ክትክእል ብምሕሳብ እዩ። ኣብዚ ምሸታዊ ትምህርቲ፡ ቋንቋ፡ ሳዕስዒት ወይ ስእሊ ምስኣል(ካሜራ) ክትማሃር ትኽእል ኢኻ።
  መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሓደ ማሕበረ ትምህርቲ፡ ዋላ'ኳ እቲ ትደልዮ ትምህርቲ ዘይብሎም እንተኾኑ፡ ክሕግዙኻ ግን ይኽእሉ እዮም። ካብ 5-8 ዝኾኑ ተማሃሮ ክትእክብ ናይ ምኽኣል ሕቶ ትራይ ይኸውን ማለት'ዩ። ብድሕሪኡ፡ እቲ ማሕበር ትምህርቲ፡ መምሃሪ ቦታን መምህርን ኣብ ምርካብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ'ዞም ዝስዕቡ ናይ ትምህርቲ ማሕበራት መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

   

 • Körkort (ፍቓድ መዘወሪ ማኪና-ፓቴንቲ)

  ብዓል መዚ ትራፊክ፡ ፍቓድ መዘወሪ ማኪና ንምርካብ፡ ዘድሊ ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠትን ናይ ምዝዋርን ፈተናታት ሓላፍነት ዝስከም ትካል እዩ። ቦርድ መጎዓዝያ ድማ፡ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ምሃብን ካልእን ሓላፍነት ይስከም።

  ​ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደ ሰብ ማኪና ንምምራሕ 18 ዓመት ኪመልእን ዛጊት ናይ ምዝዋር ማኪና ፍቓድ ዘለዎን ኪኸውንይግባእ። ካብቲ ዝመጻእካሉ ሃገር ዘጥረኻዮ ፍቓድ መምርሒ ማኪና ምስ ዚህልወካ ብኣኡ ጌርካ ኣብ ሃገር ሽወደን ማኪና ምምራሕ ዚከኣል ኣይመስልን።

 • Legitimation (ወረቐት መንነት)

  ​ናይ ተሓዚኡ ስእልን ፌርማን ዘሎዎ ናይ መንነት ሰነድ፡ 'ወረቐት መንነት' ወይ ከኣ id-kort ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብብዝሒ ዝዝውተሩ ግን ፓስፖርትን ፍቓድ ምምራሕ ማኪናን እዮም። መን ምዃንካ ንምርግጋጽ እትጥቀመሉ ሰነድ (ካርድ)'ውን እዩ። ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣታዊ ግብሪ፡ ማለት ስካተቨርከት ወይ ከኣ ኣብዚ ዝርዝር መዝገብ፡ ኣብ ትሕቲ ወረቐት መንነት ዝብል ትሕዝቶ ኣንብብ።

 • Migrationsverket (ብዓል መዚ ኢሚግሬሽን)

  ​ብዓል መዚ ኢሚግሬሽን፡ ንጒዳያት ኣጋይሽ ወይ መጻእተኛታት ሓላፍነት ዘሎዎ ትካል እዩ። ንኣብነት፡ ናብ ሽወደን ክግዕዝ ንዝደሊ፡ ዜግነት ሽወደን ክወስድ ንዝደሊ፡ ዑቕባ ወይ መንበሪ ፍቓድ ንዝሓትት ዘበለ፡ ብዝምልከት ሓላፍነት ዝስከም ትካል እዩ።

 • Misshandel (ወደቓ)

  ​ወደቓ ማለት፡ ሓደ ወይ ብዙሓት ኮይኖም ንኻልእ ሰብ፡ ብደይ መደይ መጕዳእቲ ከስዕቡሉ ከለዉ እዩ። ወደቓ፡ ንሓደ ሰብ ምጕዳእ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብኣካላዊ ወይ ብስነ ኣእምሮኣዊ ክኸውን ይኽእል'ዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ኣካላዊ ጕድኣት፡ ሕማም፡ ቃንዛ ወይ ድህከት ዘስዓበ ሰብ፡ 'ናይ መጒዳእቲ ወደቓ ገበን ፈጺሙ' ይብሃል። ኣብ ልዕሌኻ ዝኾነ ወደቓ እንተጋጢሙ ወይ እንተ ተፈጺሙ፡ ወይ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ክፍጸም ምስ ትርኢ፡ ናብ ፖሊስ ኣመልክት።

 • Mödravårdscentral (ማእከል ጥዕና ኣዴታት)

  ​ኣብ ማእከል ጥዕና ኣዴታት (MVC)፡ ናይ ኣዋላዲት መቐበል ኣዴታት(BM-mottagning) ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ እዩ። ኣብ (MVC) ንኣብነት፡ ናይ ድቂ ምሓዝ ምርመራ ክግበር ይክኣል'ዩ። ከም ምኽሪ መከላኸሊ ጥንሲ(p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav ወዘተ) ክርከብ ይክኣል'ዩ። ኣብዚ ማእከል ጥዕና ኣዴታት'ዚ፡ ናይ ጥንሲ ምክትታልን ንወለዲ ድማ ናይ ቅድመ ምድላው ንሕርስን ዝኣመሰሉ ሓገዛት ይግበሩ እዮም። ንናይ ወላድነት ሃለዋት ዝሕግዝ ትምህርቲ'ውን ንኽልቲኦም ወለዲ ይውሃብ እዩ። ኣብዚ ማእከል ጥዕና ኣዴታት'ዚ፡ ሕክምና ማህጸን(ናይ ዋህዮታትን ናይ ክሳድ ማህጸን ካንሰርን ምርመራታት ይግበረለን እዩ።

 • Nystartsjobb (ምጅማር ሓድሽ ስራሕ)

  ​ካብ ስራሕ ዓለም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣልጊስካ ምስ ትጸንሕ፡ እቲ ሓድሽ ምጅማር ስራሕ፡ ሓደ ሓድሽ መጀመሪ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ብሓድሽ ምጅማር ስራሕ ዝቖጽረካ ወሃብ ስራሕ፡ ቊጠባዊ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚ፡ ነቶም ካብ ስራሕ ዓለም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣልጊሶም ዝጸንሑ ሰባት፡ ከቃልለሎም ይኽእል እዩ። እቲ ወሃብ ስራሕ፡ ክንድቲ ካብ ስራሕ ደው ኢልካሉ ዝጸናሕካ ግዜ፡ ሓገዝ ክውሃቦ ይኽእል እዩ።

 • Oskrivna regler (ኣብ ጽሑፍ ዘይሰፈረ ሕግታት)

  ​ኣብ ጽሑፍ ዘይሰፈረ ሕግታት ማለት፡ እቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቅቡል ዝኾነ ባህሪ ወይ ማሕበራዊ ናይ ጠባያት መምርሒ ማለት'ዩ ክብሃል ይክኣል'ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ኣብ ሕብረትሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ከተርእዮ ትጽቢት ዝግበረልካ ጠባይ ማለት እዩ። ኣብ ጽሑፍ ዘይሰፈረ ሕጊ ማለት፡ እቲ ኣብ ሓደ ናይ ሕጊ መጽሓፍ ዘየሎ፡ ግን ከኣ ደቂ ሰባት ክስዕቡዎ ትጽቢት ዝግበረሉ ሕጊ ማለት እዩ። እቲ ነቶም ዘይተጻሕፉ ሕግታት ዘይስዕብ ሰብ፡ ከም ሓደ ዘይንቡር ሰብ ይሕሰብ። ምኽንያቱ ነቲ ልሙድ ስርዓት የፍርሶ ስለ ዘሎ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ሰላምታ ክህበካ ከሎ፡ ንስኻ'ውን ሰላምታ ኣቕርብ። ኣብ ርእሲኡ'ውን ምስ ካልኦት ሰባት ተኣዲብካ ቅረብ።

 • Passa tid (ሰዓት ምሕላው)

  ​ኣብ ሽወደን ሰዓትካ ምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እዚ ድማ፡ ምስ ግላዊ ኣዕሩኽካ ይኹን ምስ ሰራሕተኛታት ትካላት ዘገልግሉ ማለት እዩ። ሰዓት ዘይምኽባር፡ ከም ናይ ሕማቕ መዕበያ ክርአ ይኽእል እዩ። ከምዚ እናኾነ እንከሎ ግን፡ ምኽባር ቆጸራ ዘተግብሩዎ፡ ኩላቶም ሽወደናውያን ኣይኮኑን። ንኣብነት፡ ናብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ደንጒኻ ምስ ትመጽእ፡ በዚ ምኽንያት'ዚ ጥራይ፡ ኣብቲ ስራሕ ንኸይትቝጸር ዓቢ ዕንቅፋት ክኾነካ ይኽእል እዩ።

 • Pension (ጡረታ)

  ​መብዛሕትኡ ግዜ፡ ጡረታ ተባሂሉ ዝዝረበሉ፡ ነቲ ናይ ሽምግልና ጡረታ እዩ። ናይ ሽምግልና ጡረታ ትቕበል፡ ሸምጊልካ ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል፡ ብናይ ዕደመ ጡረታ፡ ካብ ስራሕ ዓለም ክትሰናበት ከለኻ እዩ። ናይ ሽምግልና ጡረታ ገንዘብ፡ እቲ ወሃብ ስራሕ ተገዲዱ፡ ብመልክዕ ግብሪ ናብ መንግስቲ ዝኸፍሎን ባዕልኻ እተዋህልሎን እዩ። ጡረታ ዝብሃል፡ ከም ሓደ ጸኒሕ ደሞዝ ናይ ስርዓተ ጡረታን ውሕስነትን ዘጠቓልል ጒዳይ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ህይወትካ ዋላ ካብቲ ገምጋማዊ ዕድመ ይልዓል፡ ጡረታ ግን ክሳዕ መወዳእታ'ዩ ዝኽፈለካ። ጡረታ፡ ድሕሪ ሞት'ውን እንተ ኾነ፡ ነቶም ተረፍቲ ዝውሃብ ገንዘብ እዩ። ካልኦት ዓይነታት ጡረታ'ውን ኣለዉ። ንኣብነት ከም ናይ ሕማም ጡረታን ቅድመ ጡረታን ዝኣመሰሉ ኣለዉ።

 • Personbevis (ሰነድ መረጋገጺ-መንነት)

  ሰነድ መረጋገጺ-መንነት፡ ኣብዚ ዝስዕብ ኩነታት የድልየካ፦

  • ወረቐት መንነት ንኽተውጽእ (ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ግብሪ ተመልክቶ፡ ዘይኮነ)
  • ዝተፈላለዩ ስልጠናታት/ኣብያተ ትምህርቲ/መምሃሪ ሓገዝ ክትሓትት፡
  • ዜግነት ሽወደን ክትሓትት፡
  • ፍትሕ ክትሓትት፡
  • ናይ ወጻኢ ፓስፖርት፡ ናይ ኣጋይሽ ፓስፖርቲ ወይ ተመሳሳሊ ክትሓትት፡


  "ሰነድ መረጋገጺ-መንነት" ማለት፡ እቲ ኣብ 'ብዓል መዚ ግብሪ፡ ዳታ ህዝባዊ መዝገብ' ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባኻ ዝገልጽ ሰነድ እዩ። ሰነድ መረጋገጺ-መንነት ማለት ግን፡ ወረቐት መንነት ማለት ኣይኮነን።

 • Personförsäkring (ግለ ሰብኣዊ ውሕስነት)

  ​ግለ ሰብኣውያን ውሕስነታት፡ ከም መመላእታ ናይ ማሕበራውን ውዕላውን ውሕስነታት እዮም። ግለ ሰብኣዊ ውሕስነት፡ ብነንበይኖም ንኣሽቱ ውሕስነታት ዝቖመ ኮይኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ናይ ሓደጋን ናይ ሕማምን ውሕስነታት የጠቓልል። ግላዊ ሰብኣዊ ውሕስት ንምግባር፡ ቊጠባኻን ኣድላይነቱን እዮም ዝውስኑዎ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብኣባልነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ጌርካ ጒጅለኣዊ ውሕስነት ትኣቱ ኢኻ። ወሃብ ስራሕ'ውን፡ ነቶም ዝደልዩ ዘበሉ፡ ጒጅለኣዊ ውሕስነት ይገብረሎም እዩ። ባዕልኻ'ውን ግላዊ ሰብኣዊ ውሕስነታት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ ሰላም ዓዳጊ - Hallå konsument, konsumenternas.se ኣንብብ። ወይ ከኣ ምስ ኩባንያ ውሕስነትካ ተዘራረብ።

 • Personnummer (ቊጽሪ መንነት)

  ​ቊጽሪ መንነት፡ ኩሉ እቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን እቱው ዝኾነ ሰብ ከም መለለዪ ዝሕዞ ቊጽሪ እዩ። ሓደ ሰብ፡ ሓንሳብ ቊጽሪ መንነት ምስ ተቐበለ፡ ዕድሚኡ ምሉእ ይጥቀመላ። ቊጽሪ መንነት፡ ዋላ'ውን ንወጻኢ ሃገር ግዓዝ፡ ኣይቅየርን እዩ። ብዓል መዚ ግብሪ፡ ማለት ስካተቨርከት፡ ቊጽሪ መንነት ይህብ። ኣብ ሽወደን ክትነብር ከምዝደለኻ፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ንኽትምዝገብን ሽወደናዊ መለለዪ ቊጽሪ ንኽውሃበካን፡ ናብ ብዓል መዚ ግብሪ፡ ማለት ስካተቨርከት ከተመልክት ኣለካ።

 • Rattfylla (ሰቲኻ ምዝዋር)

  ​ኣብ ሽወደን፡ ደረት ሰቲኻ ምዝዋር (0,2 promille ኣልኮል ኣብ ደምካ) (0,1 mg ኣብ ትንፋስካ) እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ማኪና ክትዝውር ምዃንካ እንተ ፈሊጥካ፡ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይ ጥራይ እዩ ወሳኒ። እቲ ኣኽቢድካ ሰቲኻ ምዝዋር ዝብሃል፡ 1,0 promille ወይ ልዕሊኡ ኣብ ደምካ (0,5 mg ኣብ ትንፋስካ) ምስ ዝርከብ እዩ። መቕጻዕቱ ድማ፡ ክሳዕ ናይ 2 ዓመታት ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል'ዩ።

 • Reklam (መወዓውዒ)

  ​መወዓውዒ ዝብሃል፡ ኣቕሓ ወይ ኣገልግሎት ንምዝርጋሕ ሓደ ናይ ሓበሬታ ምህዞ ወይ ሓሳባት እዩ። ናይ ደቅሰባት ኣተሓሳስባ፡ ግምታትን ተግባርን ብምጽላው፡ እንታይን ብኸመይን ከም ዝገዝኡ ሓሳባቶም ንምቕያር እዩ። መብዛሕትኡ ዝለኣኸልካ መወዓውዒ፡ ካብ ትካላት ዝመንጨወ ኮይኑ፡ እቶም ተቐበልቲ ድማ፡ ሸማቶ እዮም። እቶም ተጠቀምቲ ወይ ሸማቶ፡ ውልቀ ሰባት ወይ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዕላማ ናይቲ መወዓውዒ፡ ንሓደ ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ምስ ዕዳጋ ምልላይ እዩ። ብኸምዚ ድማ፡ ዕዳጋኻ ክብ ከም ዝብል ምግባር እዩ። ነቲ ናባኻ ዝመጽእ መወዓውዒ ብናይ ጽሑፍ ኣድራሻ ይኹን ብዝርርብ መሸጣ ቴሌፎን፡ የቐንየለይ! ኣይደልይን'የ! ክትብል ትኽእል ኢኻ።

 • Reseförsäkring (ውሕስነት መገሻ)

  ​ውሕስነት መገሻ ዝብሃል፡ እቲ ምናልባት ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገር መገሻኻ ከይትሓምም ኢልካ ትኣትዎ ውሕስነት እዩ። ዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ፡ ብግብሪ(ስካት) ዝምወል ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል ኣሎዎም። ንሕክምና ናይ ጥንስን ሕርስን ዝግበር ወጻኢታት'ውን፡ ከም ናይ ህጹጽ ረድኤት ኣገልግሎት ሕክምና እዩ ዝቑጸር። (ኤውሮጳዊ ካርዲ ውሕስነት ሕማም ክህሉወካ ኣለዎ)። ንናይ መገሻ ከኣ ዘጠቓልል፡ ውሕስነት ገዛ ምስ ዝህሉወካ፡ ን45 መዓልታት፡ እኹል ውሕስነት ይህበካ እዩ። ካብኡ ንዝነውሕ ግዜ ምስ ትጸንሕ፡ መመላእታ ውሕስነት መገሻ ምግባር ከድልየካ ይኽእል እዩ። ትካል ውሕስነት፡ ብዛዕባ እታ ትገሸላ ዘለኻ ሃገር፡ እንታይ ከም ዘድልየካ ሓበሬታ ኣሎዎ። ንዝያዳ ኣፍልጦ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓማዊል - konsumenternas.se ወይ ትካል ውሕስነትካ ኣንብብ።

 • Räkningar (ቅብሊት)

  ቅብሊት ማለት፡ ልክዕ ከም ፋክቱራ ማለት እዩ። ቅብሊት፡ እቲ ንኽትከፍል፡ ብጽሑፍ ዝመጽኣካ ጠለብ እዩ። ሓደ ነገር ምስ ገዛእካ፡ ሽዑ ንሽዑ ምስ ዘይትኸፍሎ፡ ቅብሊት (ፋክቱራ) ይልኣኸልካ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብቡስጣ እዩ ዝልኣኸልካ። ኩሉ ዝኽፈል ክፍሊት፡ ከም ክራይ ገዛ፡ ክፍሊት ኤሌክትሪክ፡ ክፍሊት ቲቪ ወዘተ ክመጽኣካ ይኽእል እዩ። ክፍሊትካ ኣብ ግዜኡ ክትከፍል ይግብኣካ። ምስ ዘይትኸፍል ግን፡ ናብ ተወሳኺ ዕዳ ክትኣቱ ወይ'ውን ናብ መንግስታዊ መኽፈሊ ዕዳ፡ ማለት ክሩኖፉግደን ክትመሓላለፍ ትኽእል ኢኻ። ዕለተ-ምኽፋል ዝወድቀሉ ግዜ፡ ማለት እቲ ናይ መጨረሽታ ክትከፍለሉ ዝግብኣካ ዕለት፡ ኣብቲ ፋክቱራ ሰፊሩ ኣሎ። እቲ ዝበለጸ፡ ብናትካ ባንክ ብኢንተርነት (ኢንተርነት ባንክ) ከም ዝኽፈል ምግባር እዩ። እዚ፡ እቲ ኣዝዩ ዝቐልጠፈን ዝሓሰረን ኣገባብ ኣከፋፍላ ዕዳ እዩ። ኣብ ባንኪ ወይ ኣብ ቤት ቡስጣ ኬድካ'ውን ክኽፈል ዝክኣል ኮይኑ፡ እዚ ግን፡ ንነፍሲ ወከፍ ክትከፍሎ ትደልዮ፡ ክፍሊት ስለ ዘሎዎ፡ ኣዝዩ ክቡር ክኾነካ እዩ።

 • Sjuklön och Sjukpenning (ክፍሊት ኣብ ግዜ ሕማም)

  ​ምስ እትሓምም ወይ መጒዳእቲ ምስ ዘጋጥመካ፡ መተካእታ ገንዘብ ይውሃበካ እዩ። ኣብ'ቶም ናይ መጀመርታ 14 መዓልታት፡ ኣብ ክንዲ ደሞዝ፡ ካብ ወሃቢ ስራሕ (ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም sjuklön ወይ ከኣ sjukpenning) ካብ 14 መዓልታት ንላዕሊ ምስ እትሓምም ገንዘብ ይውሃበካ። ብምኽንያት ሕማም፡ እታ ክትሰርሓላ ዘይከኣልካ ናይ መጀመርታ መዓልቲ፡ ንወሃቢ ስራሕ ከምዝሓመምካ ከተመልክት ይግባእ። ናይ መጀመርታ ናይ ሕማም መዓልቲ ትረኽቦ ክፍሊት የለን። ድሒሩ ግን ወሃብ ስራሕካ፡ ንዳርጋ 2 ሰሙን ይኸፍለካ። ድሒሩ'ውን ካብ ትካል ውሕስነት፡ ክፍሊት ትረክብ። ካብ ትካል ውሕስነት፡ ክፍሊት ክትረክብ፡ ስራሕ ዘሎካን ስራሕ ምስ ደሞዙ ዝነበረካን ክትከውን ይግባኣ።

 • Sjukhus (ሆስፒታል)

  ​ሆስፒታል "ላሳረት" ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ እዩ። ሆስፒታል፡ ዝሓመሙን መጕዳእቲ ዝበጽሖምን ሰባት ክንክን ዝረኽቡሉ ቦታ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ህጹጽ መቐበል ሕሙማን፡ ኣብ ሆስፒታል እዩ ዝርከብ። እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝውሃብ ክንክን፡ በጺሕካ ትምለሰሉ ወይ ትሓድረሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክፉት-ክንክን ዝብሃል፡ ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ማእከል-ጥዕና ከይደቀስካ፡ ማለት፡ ዓራት ከይሓዝካ ምርመራን ሕክምናን ክግበረልካ ከሎ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ክንክን ዓይነት ድማ፡ እቲ ኣብ ሆስፒታል ኣቲኻ፡ ማለት ደቂስካ እትገብሮ ክንክን እዩ። ሕክምና ንኽግበረልካ ናብ ሆስፒታል መጺእካ፡ ዶክቶር ናይ ምርመራ መሰነይታ ወረቐት ምስ ዝጽሕፈልካ እዩ። ሆስፒታል፡ ብቐዳምነት ናብ'ቶም ከበድቲ ሕማማት ዘሎዎምን፡ ናይ ህይወት ስግኣት ዘጋጠሞምን እዩ ዘድህብ። ኣብ መብዛሕትኦም ሆስፒታላት፡ ናይ ህጹጽ መቐበል ሕሙማንን ምዱብ ሕክምና ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕማማትን ዝሓዘ'ዩ። ንኣብነት ውሽጣዊ ሕክምና፡ መጥባሕቲ፡ ሕክምና ኣዕጽምቲ፡ እዝኒ-ኣፍንጫ-ጎሮሮ፡ ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ፡ ቆልዑን መንእሰያትን፡ ክንክን ኣረጋውያንን ወዘተ ዝሓዘ እዩ። ናብ ህጹጽ መቐበል ሕሙማን ክትከይድ ምስ እትደሊ፡ እቲ ዘበለጸ ኣገባብ፡ ኣቐዲምካ፡ ትመጽእ ከም ዘለኻ ስልኪ ብምድዋል ሓቢርካ ምጽናሕ እዩ። ናብ ኣገልግሎት ምኽሪ ሕክምና፡ ብቝጽሪ ስልኪ 1177 ደዊልካ ምኽሪ ርኸብ። ወይ ከኣ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ www.1177.se ኣንብብ።

 • Skatteverket (ብዓል መዚ ግብሪ)

  ብዓል መዚ ግብሪ፡ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝሰርሕ ትካል እዩ። እቶም ቀንዲ ዕማማት እዚ ብዓል መዚ እዚ፡ ምኽፋል ግብርን ምዝገባ ህዝብን እዮም። ፖለቲከኛታት ባይቶ፣ ኮምዩናትን ኣውራጃታትን፡ ኣየኖትን ክንደይን ግብሪ ከምእንኸፍል ይውስኑ። ግብሪ ናይ ምእታው ስራሓት ግን፡ ብቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ይመሓደር።

 • Snabblån (ህጹጽ ለቓሕ)

  ሓደ ህጹጽ ልቓሕ፡ ሓደ ናይ ውሑድ መጠን ገንዘብ ልቓሕ ኾይኑ ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ተመሊሱ ክኽፈል ዘሎዎ እዩ። ህጹጽ ልቓሕ ምውሳድ ክቡር ኾይኑ እቲ ጠቕላላ ዋጋ ናይቲ ልቓሕ ኣዚዩ ልዑል ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ህጹጽ ልቓሕ፡ ልቓሕ ኤስ ኤም ኤስ፡ ንኡስ ልቓሕ፡ ልቓሕ ተለፎን፡ ልቓሕ ኢንተርነት ወይ ናይ ሓጺር ግዜ ልቓሕ ተባሂሉ ክጽዋዕ እውን ይኽእል እዩ።

 • Socialbidrag (ደገፍ መተሓዳደሪ)

  ​ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ እቲ 'ደገፍ መተሓዳደሪ' ዝብል ቃል እዩ ኣብ ጥቕሚ ዘሎ። እዚ ደገፍ መተሓዳደሪ'ዚ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ፡ እቲ ሃገራዊ ምዱብ መለክዒ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ ኣብኡ እቱው ዘይኮነ ካልእ ምኽንያታዊ ወጻኢታት ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ ሃገራዊ ምዱብ መለክዒ፡ እቲ ወጻኢታት፡ ንኹሉ፡ ቅቡል ወይ ኣዕጋቢ ዋጋ እዩ። ንኣብነት፡ ከም መግቢ፡ ክዳውንቲ፡ ጽሬት ወዘተ እዩ ዘጠቓልል። ደገፍ መተሓዳደሪ፡ እቲ ንሓደ ኣብ ግዝያዊ ቊጠባዊ ሽግር ዝወደቐ ሰብ፡ ከም ናይ መወዳእታ ዑቕባዊ መርበብ ከገልግል ዝግብኦ ቊጠባዊ ሓገዝ እዩ። ደገፍ መተሓዳደሪ ዝብሃል፡ እኹል ገንዘብ ዘይብልካ ምስ እትኸውን፡ (ንኣብነት፡ ንመግብን ክራይን) እትውሃቦ ገንዘብ እዩ።

  ነቲ ቊጠባዊ ደገፍ፡ ከም መተሓዳደሪ ገንዘብ ክውሃበካ፡ ብቐጻሊ ምልክታ ክተእቱ ይግባእ። ሓደ ሰብ፡ ብኽንደይ ገንዘብ ክመሓደር ከም ዘለዎ፡ ኣብ ውሳነ ዝኣተወ እዩ። መተሓዳደሪ ገንዘብ ንምርካብ ምስ ተመልክት፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ናብቲ ንዓኻ ዘድልየካ እዩ ዝጥምት። ብቐዳማይ ደረጃ፡ ደቅሰባት፡ ናይ ገዛእ ህይወቶም ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ፡ ሓደ ሰብ፡ ቅድሚ ኣብ ሓገዝ ምውዳቑ፡ መተሓዳደሪኡ ዝኸውን ወጻኢታትን ካልእ ዘድልን፡ ብገዛእ ዓቕሙ ንምኽኣል ክጽዕር ይግብኦ። እቲ ክሰርሕ ዝኽእል፡ ክሰርሕ ግዴታ ኣሎዎ። ኣብ ባንኪ ገንዘብ ምስ ዝህሉወካ ወይ ንብረት ከም (ማኪና፡ ገዛ፡ ጃልባ ወዘተ) ምስ ዝህሉወካ፡ ቊጠባዊ ሓገዝ ዘይከውህበካ ይኽእል'ዩ። ብቐዳምነት ኩሉ ሰብ፡ ነቲ ክርከብ ዝኽኣል፡ ካልእ ዕድላትን ሓገዛትን ንኣብነት ከም፡ ሓገዝ ክራይ ገዛን ደሞዝ ወለድን ክሓትት ኣለዎ።

  መተሓዳደሪ ገንዘብ ንምርካብ እትሓተሉ ቦታ፡ ኣብቲ ኣብ ኮምዩንካ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ (ኣብቲ ናይ ኮምዩን ኣድራሻ ኢንተርነት ኣቲኻ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ)። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ነቲ ዘእተኻዮ ምልክታ ክጸሉ ዝኽእል ቊጠባዊ ሃለዋትካ፡ ሓበሬታታት ንኣብነት እቶትካ፡ ንብረትካ፡ ወጻኢታትካ ወዘተ ምፍላጥ የድልዮ እዩ።

 • Socialstyrelsen (ቦርድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት)

  ​ቦርድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ መንግስታዊ ትካል ኮይኑ፡ ብመምርሒ መንግስቲ ይሰርሕ። እዚ መንግስታዊ ትካል'ዚ፡ የማሓድር፡ ይመርሕ፣ ጥዕና፡ ክንክን ሕክምና፡ ሕክምና ስኒ፡ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ሰነድ ይከታተልን ስታቲስቲክ ይሕዝን። እቲ ትካል፡ ከም ሕጊ ዘገልግሉ ጽሑፋት የቕርብ፣ መምርሕታት ይህብን ኣብ ክሊ ሕክምና፡ ክንክን፡ ዓቕሚ ሰብን ፈጸምቲ ውሳነን የዋሃህድ። ገለ ካብቲ ሓበሬታ፡ ንሕሙማንን ተኣለይትን ዝቐንዐ እዩ። ቦርድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ሕክምና ንዝሰርሑ፡ ናይ ሞያ ምስክር ወረቐት ኣብ ምድላው'ውን ይሰርሕ እዩ።

 • Stöld (ስርቂ)

  ​ስርቂ ገበን እዩ። ስርቂ ዚበሃል ሓደ ሰብ ነቲ ናቱ ዘይኮነ ነገር፤ ብዘይ ፍቓድ ንዕኡ ክኾኖ ወይ ናብ ካልእ ንኽሸጦ ምስ ዚወስዶ እዩ። ንከቢድ ስርቂ እንተ ሓጸረ ን6 ወርሒ እንተ ነውሐ ን6 ዓመት ማእሰርቲ ክትፍረድ ትኽእል። ቀሊል ስርቂ ማለት ኣቲ ገበን ንእሽቶ እንተኾይኑ፤ ከም ቅጥፈት ይበሃል። ሰብ ናትካ ንብረት እንተ ድኣ ሰሪቑካ፤ ናብ ፖሊስ ኬድካ ኢኻ ተመልክት።

 • Svartjobb (ዘይሕጋዊ (ጸሊም) ስራሕ)

  ብጸሊም ምስራሕ ማለት፡ ካብ እቶትካ ግብሪ ኣይትኸፍልን ማለት እዩ። ሕብረተሰብ፡ ኩላቶም ሰራሕተኛታት ግብሪ ክኸፍሉ ኣለዎም ኣብ ዝብል ሓሳብ እዩ ሰረት ዝገብር። ግብሪ፡ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና፣ ትሕተ ቕርጺ፣ ክንክን ኣረጋውያንን ኩላቶም ዜጋታት ዝግልገሉሉ ማሕበራዊ ድሕነትን እዩ ዝውዕል። ብጸሊም ምስ እትሰርሕ፡ ብሽምካ ገዛ ክትረክብ ወይ ከኣ፡ ቀስ ኢልካ ንኽትከፍሎ፡ ተለቂሕካ ዝኾነ ክትገዝእ ኣጸጋሚ ይኸውን። ኣካረይትን ትካላትን፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ መረጋገጺ ወረቐት ስራሕ(ውዕል) እዮም ዝሓቱ።

  ብጸሊም ትሰርሕ ንዘበልካ፡

  • መረጋገጺ ወረቐት ስራሕ(ውዕል) እንተ ዘይብልካ፡ ቅኑዕ ደሞዝ ኣይክህሉወካን እዩ።
  • ስራሕ ኣልቦ ኣብ እትኾነሉ ግዜ፡ መተካእታ ደሞዝ ኣይህሉዎካን።
  • ኣብ ግዜ ሕማምን ኣብ ግዜ ዓመታዊ ዕረፍትን፡ ደሞዝ ኣይህሉወካን።
  • ደሞዝ-መተካእታ-ሕማምን ደሞዝ-መተካእታ ዕረፍቲ ወላድን ኣይህሉወካን።
  • ትሑት ጡረታ ይህሉወካ።
  • ኣብ ነብስኻ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ሓደጋ ምስ እተውርድ፡ ወይ ከኣ እናሰራሕካ እንከለኻ ገለ ነገር ምስ ዝስበረካ፡ ውሕስነት የብልካን።
 • Tandvård (ክንክን ስኒ)

  ​ክንክን ስኒ ማለት፡ ኣስናንካ ብግቡእ ምሓዝ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ ብቐጻሊ ናብ ሓኪም ብምኻድን ብግቡእ ብምሕጻብን፡ ኣስናንካ ነዃል ከይገብር ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ኩላቶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ፡ ካብታ 20 ዓመት ዕድመ ዝመልኡላ ኣትሒዞም፡ 'ሓገዝ ክንክን ስኒ' ይግበረሎም እዩ። ዕድመኻ ትሕቲኡ እንተ ኾይኑ ግን፡ ክንክን ስኒ፡ ብናጻ እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ህዝባዊ (ኣውራጃዊ)፡ ከምኡ'ውን ናይ ግልን ሕክምና ክንክን ስኒ ኣሎ።

 • Telefonräkning (ክፍሊት ተሌፎን)

  ​ቅብሊት ተሌፎን ማለት፡ ነቲ ዝተጠቀምካሉ ክትከፍል ዝመጽኣካ ፋክቱራ እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ብዙሓት ተወዳደርቲ ናይ ተሌፎን ኩባንያታት ኣለዋ። መብዛሕትአን ድማ፡ ነቲ ናይ ገዛን ተንቀሳቓስን ተሌፎናት፡ ምናልባት'ውን ብረድ-ባንድን ኣብ ሓደ ኩባንያ ዓሚሎም ምስ ትኸውን፡ ምጒዳል ዋጋ ይገብሩልካ እዮም። ስለዚ፡ ነቲ ንስኻ እትጥቀመሉ ኣገባብ ተሌፎን ዝሰማማዕ ንምርካብ፡ ነተን ዝተፈላለያ ኩባንያታት ክተወዳድረን ጽቡቕ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ - Post-, ከምኡ'ውን telestyrelsen ወይ'ውን www.compricer.se ኣቲኻ ኣወዳድር።

 • Trafikförsäkring (ውሕስነት ትራፊክ)

  ተሽከርካሪ ሞቶር ከም (ማኪና፣ ሞቶር ሳይክል፣ ኢዩ-ቱግቱግ ክላስ 1 ወይ ከኣ ኣውቶቡስ) ምስ እትውንን፡ ካብታ ዋና ዝኾንካላ ናይ መጀመርታ መዓልቲ፡ ውሕስነት ትራፊክ ክህሉወካ ይግባእ።

  ተሽከርካሪትካ ሓደጋ ምስ ትፍጽም፡ ኣብ ልዕሊ ኣውቲስታ፣ ተሳፈርትን ካልኦት ዝተጎድኡን፡ 'ውሕስነት ትራፊክ' መተካእታ ገንዘብ ይህብ። እቲ ውሕስነት፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ንዝወረደ ጉድኣት'ውን ይትክእ'ዩ።

  ውሕስነት ትራፊክ፡ ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪትካን ኣብ ውሽጣ ዝርከብ ንብረትን ንዘጋጠመ ጒድኣት ኣይትክእን እዩ። ከምዚ ዓይነት ውሕስነት ንኽህሉወካ፡ ተወሳኺ ናይ ማኪና ውሕስነት ከድልየካ እዩ።

  ኣስተውዕል!

  • ተንቀሳቓሲት ሞቶር፡ ብመሰረት ሕጊ፡ 'ውሕስነት ትራፊክ' ክህሉዋ ይግባእ።
  • ውሕስነት ትራፊክ፡ ካብታ ወናኒ ተሽከርካሪት ዝኾንካላ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ኣትሒዙ፡ ኣብ ስራሕ ክውዕል ይግባእ።
  • ንስኻ ወናኒ ተንቀሳቓሲት ሞቶር፡ ከም ወናኒ መጠን፡ ባዕልኻ ኢኻ ምስ ትካል ውሕስነት ውዕል ክትኣቱ ዘለካ።
  • እታ ተንቀሳቓሲት ሞቶር ምስ እትስበር፣ ምስ እትስረቕ፣ ክትንቀሳቐስ ዘይፍቀደላ ምስ እትኸውንን ኣብ ኣገልግሎት ምስ ዘይትህሉን'ውን ውሕስነት ትራፊክ ክህሉዋ ይግባእ።
  • ተሽከርካሪትካ ውሕስነት ትራፊክ ምስ ዘይህሉዋ፣ እታ ተሽከርካሪት፡ ውሕስነት ክሳብ ዘይሃሎዋ ን'ማሕበር ውሕስነት ትራፊክ' መዓልታዊ ዝኽፈል ክፍሊት ኣሎካ።
  • እቲ ክፍሊት፡ ካብ ንውሕስነት ትራፊክ ዝኽፈል ክፍሊት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።
  • እታ ተሽከርካሪት ዘይትጥቀመላ እንተዄንካ፡ ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያ፡ ካብ ኣገልግሎት ደው ከተብላ ትኽእል ኢኻ።
 • Underhållsbidrag (ቀለብ ቆልዓ)

  ​ቀለብ ቆልዓ ዝብሃል፡ እቲ ምስ ደቁ ብሓደ ዘይነብር ወላዲ፡ ንውላዱ መናበዪ ዝኸውን ዝኸፍሎ ገንዘብ እዩ። እዚ ድማ፡ ሓባራዊ ወይ ውልቃዊ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ይሃሉኻ ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ እዩ። እቲ ቆልዓ፡ እናተመላለሰ ምስ ክልቴኹም ብማዕረ ዝቕመጥ ምስ ዝኸውን ግን፡ ክልቴኹም ቀለብ ቆልዓ ናይ ምኽፋል ግዴታ ኣይህሉወኩምን እዩ። ቀለብ ቆልዓ ናይ ምርካብ መሰል ዘሎዎ እቲ ቆልዓ እዩ። እቲ ገንዘብ ዝቕበል ግን፡ እቲ ነቲ ቆልዓ ዝኣሊ ወላዲ/ት እዩ/ያ። ወለዲ፡ ቆልዓ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘሎዎም፡ ከም ልሙድ፡ ክሳዕ እታ እቲ ውላድ 18 ዓመት ዝመልኣላ ዕለት እያ። ወለዲ ናይ'ቶም ኣብ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ዝቕጽሉ ቆልዑ ግን፡ ክሳብ እቲ ውላድ 21 ዓመት ዝመልኣላ ዕለት፡ ናይ ምምሕዳሮም ሓላፍነት ይህሉዎም።

 • Underhållsstöd (ሓገዝ ቀለብ ቆልዓ)

  ​ሓገዝ ቀለብ ቆልዓ፡ እቲ ብትካል ውሕስነት(ፎርሼክሪንካሳን) ዝኽፈለካ ገንዘብ እዩ። እዚ ገንዘብ'ዚ፡ ነታ/ቲ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ/ዑ ዘሎዋ/ዎ፡ ምስ ውላዳ/ዱ ንበይና/ኑ እትቕመጥ/ዝቕመጥ ወላዲ/ት ዝኽፈል ገንዘብ እዩ። እዚ ሓገዝ ቀለብ ቆልዓ'ዚ ክኽፈል እንተ ኾይኑ፡ እቲ ካልኣይ ወላዲ ቀለብ ቆልዓ ምስ ዘይከፍል፡ ወይ'ውን ኣብ ወርሒ ካብ 1273 ክሮነር ንታሕቲ፡ ምስ ዝኸፍል እዩ።

 • Validering (መገምገሚ)

  ​መገምገሚ ክንብል ከለና፡ "ቅቡል ምግባሩ ወይ ምርግጋጽ" ማለት እዩ። እዚ ምግምጋም ዝብል ቃል፡ ንሓደ ነገር ንምቍጽጻርን ቅቡል ንምግባርን እተካይዶ መስርሕ እዩ ዝገልጽ፡ ንኣብነት ንምስክር ትምህርቲ። ምግምጋም፡ ኣብ ጽባቐ ሓደ ስራሕ እትጥቀመሉ ዕዮ እዩ። ናይ ዓቕሚ ግምገማ ትጥቀመሉ፡ ንናይ ሓደ ሰብ ፍልጠትን ዓቕምን፡ ንምግማት፡ ንምምዛንን ቅቡል ንምግባርን እዩ።

 • Volontär (ወለንተኛ)

  ወለንተኛ ዝብሃል ሰብ፡ ክፍሊት ከይጠለበ ብድሌቱ፡ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ዘወፊ ሰብ እዩ። ስራሕ ወለንተኝነት፡ ስራሕ 'ፍቶተኛ' ወይ ስራሕ 'ብገዛእ ፍቓድ' ተባሂሉ'ውን ክጽዋዕ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ስራሕ፡ ብሓደ ወለንተኛ ውድብ ወይ ማሕበር ይዋሃሃድ። ንኣብነት፡ ቀይሕ መስቀል፡ ናይ ስፖርት ማሕበር ወይ ባህላዊ ማሕበር ክኸውን ይኽእል'ዩ። ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ሓደ ማሕበር፡ 'ስራሕ ብፍቶት' ወይ 'ስራሕ ብገዛእ ፍቓድ' ልሙድ እዩ። ካብ ሽወደን ወጻኢ፡ እዘን ማሕበራት'ዚኣተን፡ መኽሰብ ዘይብለን ወይ ዘይመንግስታውያን ውድባት ተባሂለን ይጽዋዓ።

 • Vårdcentral (ማእከል ጥዕና)

  ​እዚ ማእከል ጥዕና'ዚ ልክዕ ከምቲ ናይ መእሰያትን ተረኛ መቐበል ሕሙማን፡ ማእከል ጥዕና ሕጻናትን፡ ሓለዋ ጥዕና ኣዴታትን፡ ሓደ ኣካል ናይቲ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና እዩ። ናብዚ ማእከል ጥዕና ዝመጹ ሕሙማን፡ ኩላቶም እቶም ብቐጥታ ህጹጽ ረድኤት ዘየድልዮም ሕሙማን እዮም። እዞም ኣብ ማእከል ጥዕና ዘለዉ ዶክቶራት፡ ኩሉ ግዜ ናይ ሕሙማኖም ጠቕላላ ናይ ምውህሃድን ምክትታልን ሓላፍነት ኣሎዎም። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ንምርመራን ተወሳኺ ሕክምናን ናብ ካልኦት ፍሉያት ዶክቶራት መሰነይታ ክህቡኻ ይኽእሉ። እዞም ማእከል ጥዕናታት'ዚኣቶም፡ ናይ ላባራቶሪ ምርመራ፡ ናይ ጸቕጢ ደም ምርመራን ካልኦት ልሙዳት ክንክናትን ዝኣመሰሉ ናይ ምርመራ ዓይነታት ይገብሩ እዮም።

 • Vårdnadshavare (ሕጋዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ)

  ​ሓደ ሕጋዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ዘሎዎ ሰብ፡ ወይ ሞግዚት ዝብሃል፡ እቲ ወይ እቶም ሕጋዊ ናይ ምዕባይ መዝነት ናይ ሓደ ህጻን ዝተቐበለ/ሉ እዩ/እዮም። እዚ ማለት ድማ፡ ሓደ ካብ ወለዲ ወይ ክልቲኦም ወለዲ፡ ወይ'ውን ብቤት ፍርዲ ዝተመዘዘ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሕጻን፡ ሕጋዊ ሓላፍነት ዘሎዎ መዕበዪ ዝግበረሉ፡ ክሳዕ ዓቕሚ ኣዳም በጺሑ 18 ዓመት ዕድመ ዝመልእ እዩ።

 • Överklagan (ይግባይ)

  ​ጌጋ ዝኾነ ወሳነ ተወሲኑ ኣሎ ኢልካ ምስ ትኣምን፡ ይግባይ እትብለሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። እቲ ጌጋ እንታይ ከም ዝኾነን ስለምንታይ ጌጋ ከም ዝኾነን ድማ ግለጽ። ከምኡ ብምግባርካ ድማ ሓድሽ ወሳነ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ውሳነ'ቲ እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ቅድም ውሳነ ክኸውን ይኽእል ወይ'ውን ሓድሽ ፍታሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ብብዓል መዝታት ወይ ብኮምዩናት ዝውሰኑ ውሳነታት፡ ይግባይ ክትብለሎም ትኽእል ኢኻ። እቲ ውሳነ፡ ኩሉ ኣዋን ብጽሑፍ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብ ሓደ ርክብ፡ ብናይ ቃል መልሲ ወይ ብቴሌፎን ብዝንገረካ ጥራይ ኣይትዕገብ። ብግቡእ ይግባይ ክትብለሉ እትኽእል ኣገባብ፡ እቲ ውሳነ ዘሕለፈ ብዓል መዚ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።