ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ”ኮሮና”

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 5 2020

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽወደንን ዝተረፈ ክፋል ዓለምን ሓደ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ይላባዕ ኣሎ። እዚ ቫይረስ ጠንቂ ሕማም ኮቪድ-19 እዩ። ዝርግሓ ኮቪድ-19 ምግታእ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ካብ ካልኦት ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ርሕቀትካ ሓሉ።

እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ጥዕናኻን ኵነታት ሂወትካን ከመይ ጌይሩ ክጸልወካ ከም ዝኽእል እዋናዊ ሕቶታትን መልስን ኣብዚ ትረክብ።

ኣገደሲ ቍጽሪ ተለፎናት

  • ንሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮቪድ-19 ናብ 113 13 ደውል።
  • ኣብ ገዛኻ ኴንካ ነብስኻ ክትከናኸን ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ ንምኽሪ ሕክምናን ክንክንን ናብ ቍጽሪ ተለፎን 1177 ክትድውል ኣሎካ።
  • ንሂወት ኣብ ዘስግእ ኵነት ናብ 112 ደውል።

ተውሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይርስን ኮቪድ-19ን፤