ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ”ኮሮና”

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 19 2 2021

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽወደንን ዝተረፈ ክፋል ዓለምን ሓደ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ይላባዕ ኣሎ። እዚ ቫይረስ ጠንቂ ሕማም ኮቪድ-19 እዩ። ዝርግሓ ኮቪድ-19 ምግታእ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ካብ ካልኦት ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ርሕቀትካ ሓሉ።

ኮሮና ቫይረስ ከመይ ጌይሩ ክጸልወካ ከም ዝኽእል እዋናውያን ዝተኣከቡ ሕቶታትን መልስን ኣብዚ ትረክብ።

ኣገደሲ ቍጽሪ ተለፎናት

  • ሃገራዊ መስመር ተሌፎን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ብብዙሕ ቋንቋታት 08-123 680 00
  • ንሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮቪድ-19 ናብ 113 13 ደውል።
  • ኣብ ገዛኻ ኴንካ ነብስኻ ክትከናኸን ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ ንምኽሪ ሕክምናን ክንክንን ናብ ቍጽሪ ተለፎን 1177 ክትድውል ኣሎካ።
  • ንሂወት ኣብ ዘስግእ ኵነት ናብ 112 ደውል።

ተውሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይርስን ኮቪድ-19ን፤