ብዛዕባ Informationsverige.se - ሓበሬታ ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 5 2020

Informationsverige.se ንዓኻ ሓታቲ ዕቕባ ዝኾንካ ወይ ኣብዚ ቀረባ እዋን መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ዘሎዎ ናይ ምምሕዳራዊ ሽማግለ ዞባታት መርበብ ሓበሬታ እዩ።

Informationsverige.se ስለምንታይ ኣሎ?

እቲ መርበብ ሓበሬታ ንዓኻ ሓደ ሓገዝን ኣብ ሽወደን ባዕልኻ ኵነታትካ ኽትጸሉ ንኽትክእል ተወሳኺ ተኽእሎ ዝህበካን ክኸውን ኣሎዎ።

ኣብዚ መልሲ ናይ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ክትረክብ ክትክእል ኣሎካ። ከምኡ'ውን ኣብ መጀመርታ ግዜኻ ኣብዚ ሃገር ምስ ኣየኖት ሰበ ስልጣን ክትራኸብ ምኳንካ ሓበሬታ ትረክብ። ካብታ ዕቝባ ዝሓተትካላ ክሳብ ኣብ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ተኻፋሊ ዄንካ ትሰርሕ ወይ ትምሃር ብከመይ ከም ዝሰርሕ ስጕሚ ብስጕሚ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ።

Informationsverige.se ብሓገዝ ናይ ሓተቲ ዕቝባን ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቡ ሰባትን ዝሓዘ ናይ መወከሲ ጕጅለ ዝተዳለወ እዩ። ሳላ ናቶም ሓገዝ ብዛዕባ ክትፈልጦ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ወይ ምናልባት ክትፈልጦ ከም ዘድልየካ ዘይትፈልጥ ዝነበርካ ከተንብብ ትኽእል ኣለኻ።

ብድሕሪ Informationsverige.se መን ኣሎ?

ምምሕዳር ዞባ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ዮታላንድ ብሓባር ምስ ካልኦት ምምሕዳር ዞባታት ናይ ሽወደን ንInformationsverige.se ከመሓድሮ ሓላፍነት ኣለዎ። እተን ምምሕዳር ዞባታት እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ እዋናውን ልክዕን ንኽኸውን ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን ብዓል መዚ ኢሚግረሽንን ብሓባር ይሰርሓ።

ኣብ Informationsverige.se እንታይ ክትረክብ ትኽእል?

ኣብ Informationsverige.se ዝተኣከበ ሓበሬታ ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብ ትረክብ። ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሓደርን ብኸመይ ተሳቲፍካ ጽልዋ ከም ትገብርን ከተንብብ ትኽእል። እቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ዘለዎ ናይ ሽወደን ስርዓት ውሕስነት ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ናይ ሽወደን ክንክን ጥዕናንን ኣገልግሎት ሕክምናን ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ከምኡ'ውን ሽወደንኛ ክትለማመድ ክትጅምረሎም ትኽእል ገጻት፡ ከምኡ'ውን ናባኻ ወላዲ ዝኾንካ ዝተኾሩ ገጻትን ኣገደስቲ ቃላት ዝሓዘ መዝገበ ቃላትን ኣሎዉ ።

እቲ መርበብ ሓበሬታ ካብ ክፍሊት ናጻ ኾይኑ ብ10 ቋንቋ ሓባሪ ናብ ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብ እዩ። ንዕኡ ኣብ ኮምፕዩተር፡ ታብለትን ሞባይል ተለፎንን ክትጥቀመሉ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ብቐዳምነት ንዓኻ ሓታት ዕቝባ ዝኾንካን ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካን ሓበሬታን መሳርሕን ኣሎ። ይኹን'ምበር ንዓኻ ምስዞም ጕጅለ ሰባት ትሰርሕ እውን ገለ ምንጪ እዩ።

ፊልም ብዛዕባ Informationsverige.se