ካኩር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 6 7 2020

እቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ካኩር (ኩኪይስ) ዝብሃሉ ትሕዝቶ ኣለዎ። ሓደ ካካ፡ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ናትካ ኮምፕዩተር ዝዕቕቦ ሓደ ንእሽተይ ጽሑፍ እዩ።

ኩኪይስ ክትጥቀም እንተ ዘይደሊኻ፡ ኣብቲ ናትካ መንበቢ መርበብ ሓበሬታ ንኩኪይስ ንኸይትቕበሎ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ንኹሎም ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ ኣገልግሎታት ክትጥቀመሎም ኣይትኽእልን ኢኻ።

ንካኩር ብከምዚ ኣገባብ ንጥቀመሎም

Informationsverige.se ነዚ መርበብ ሓበሬታ ንበጻሕቲ ምእንቲ ከመሓይሾ ካኩር ይጥቀም እዩ ። ንኣብነት ስም-ኣልቦ ስታቲስቲክ ነውጽእ ኢና። ዝኾነ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ኢ-መይል ወይ ስም ናይ በጻሕቲ ኣይዕቀብን እዩ።

ዕለት 25 ሓምለ 2003 ሕጊ ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ መራኸቢ ኣብ ግብሪ ውዒሉ። ብመሰረት እዚ ሕጊ ብዛዕባ ኣዚ ዝስዕብ ክንሕብር ኣሎና፡

  • እቲ መርበብ ሓበሬታ ትሕዝቶ ናይ ኩኪይስ እንተ ኣለዎ ኾይኑ፡
  • እዞም ኩኪይስ ንምንታይ ከም ዝጥቀሙን
  • ንኩኪይስ ከመይ ጌርጋ ከም ተውግዶምን።

ክልተ ዓይነት ካኩር ኣለዉ

ሓደ ቀዋሚ ካካ ንሓደ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኮምፕዩተርካ ይጸንሕ። እዚ ንኣብነት ካብቲ መወዳእታ ነቲ መርበብ ሓበሬታ በጺሕካሉ ዝነበርካ ግዜ እንታይ ሓድሽ ከም ዘሎ ንዝነግሩ መሳርሒታታ የገልግል። ከምኡ'ውን ምስምማዓት ጌርካ ኔርካ እንተ ዄንካ ንምዝካር የገልግል። እዚ ንኣብነት ኣየናይ ቋንቋ መሪጽካ ከም ዝነበርካ ንምዝካር ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሓደ ግዝያዊ ካካ፡ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻሉ ዘለኻ ግዜ ንግዚኡ ኣብታ ናይ ኮምፕዩተር መዘከሪ ይዕቀብ። ግዝያውያን ካኩር ነቲ መርበብ ሓበሬታ ምስ ዓጸካዮ ይጠፍኡ እዮም።

እቲ ናይ ካካ-ተግባር ዕጸዎ

ካኩር ክጥቀም እንተ ዘይተቐቢልካዮ፡ ኣብቲ ናትካ ናይ መርበብ ሓበሬታ መንበቢ ናይ ድሕነት ኣከዋወኒ (säkerhetsinställningar) ነቲ ካኩር ክትዓጽዎ ትኽእል ኢኻ።