መላለዪ ምስ ሕብረተ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 31 3 2023

ብዛዕባ ሽወደን - ሓደ ንልልይ ምስ ሕብረተሰብ ዝኸውን ጽሑፍ።

ልልይ ምስ ሕብረተሰብ፡ ንዓኻ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ናይ ናጻ ትምህርቲ እዩ።

እቲ ትምህርቲ ብናይ ኣዴኻ ቋንቋ፡ ብቐሊል ሽወደንኛ ወይ ብኻልእ ትኽእሎ ቋንቋ ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ትነብረሉ ኮሙን እዩ ነዚ ትምህርቲ ዘዳልዎ። እቲ ትምህርቲ ናይ 100 ሰዓታት ንውሓት ኣሎዎ።

እቲ ትምህርቲ ናይዚ ዝስዕብ ፍልጠት ይህበካ፡

  • ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት
  • መሰረታውያን ደሞክራስያዊ ክብረታት
  • ግዴታታትን መሰላትን
  • ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝተወደበ
  • ግብራዊ መዓልታዊ ሂወት

መን ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ክምሃር ይኽእል?

ንስኻ ኣብዚ ቐረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካን ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ናይ እግሪ መትከሊ መደብ ዘሎካን ወይ ንስኻ ብምኽንያት መቕርብ ዝመጻእካ ኣብዚ ትምህርቲ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ክትከይድ ትኽእል።

ስለምንታይ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ክትምሃር ኣሎካ?

ብዛዕባ ዘለዉኻ ግዴታታትን መሰላትን፡ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ደሞክራሲን ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝተወደበን ፍልጠት ትረክብ። እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ግብራዊ መዓልታዊ ሂወት፡ ንኣብነት ንትምህርትን ስራሕን ዚምልከት ሕቶታት፡ መንበሪ፡ ክንክን ጥዕናን ቈልዑን ስድራን እዩ።

ዕላማ ናይቲ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ፡ ኣብቲ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ንኽትኣቱ ንዓኻ ቀሊል ንኽገብረልካ እዩ።

ነቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእካዮ ሓደ ወረቐት ምስክር ክወሃበካ እዩ።

ናብቲ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ብኸመይ ተመልክት?

  • ኣብዚ ቐረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካን ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ናይ እግሪ መትከሊ መደብ ኣሎካ ኾይኑን፡ ናብቲ ትምህርቲ ንኸተመልክት ምስ ተሓዝ ጕዳይካ ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ተዘራረብ።
  • ምስ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርክብ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ተሓዝ ጕዳይካ ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ትምህርቲ ከመልክተልካ ይኽእል እዩ።

ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ምስቲ ትነብረሉ ኮሙን ርክብ ግበር።