سویدن چگونه اداره می شود

آخرین به روز رسانی: 6/9-2022

Ingress

شما از جمله در مورد چگونگی تقسیم قدرت در سویدن خواهید خواند. همچنان دربارهٔ قوانین سویدن و نحوه عملکرد پارلمان را نیز خواهید خواند.

  حکومت مردمی و نظام دموکراتیک

  سویدن کشوری تحت حاکمیت دموکراتیک است. این بدان معنی است که همه قدرت دولتی از مردم منشا می گیرد. ما که در سویدن زندگی می کنیم تاثیرمی گذاریم که چگونه این کشور باید کارکند. ما به سیاستمدارانی رأی می دهیم که سویدن را برای ما اداره کنند. این حکومت مردمی نامیده می شود.

  یکی از باور های اصلی دموکراسی این است که همه انسان ها دارای ارزش یکسان بوده و باید از عین حقوق برخوردار باشند. در یک دموکراسی، شما باید اجازه داشته باشید هر اندیشه را که می خواهید داشته باشید و هر گونه می خواهید فکر کنید و باید بتوانید افکار تان را در گفتار و نوشتار به شکل آزادانه بیان کنید. قوانینی وجود دارد که از حقوق دموکراتیک ما محافظت می کنند.

  قوانین سویدن

  قوانین زیادی درسویدن وجود دارد. قوانین که به ما می گویند چه کاری را اجازه داریم و چه کاری را اجازه نداریم، انجام بدهیم. برای مثال شما مجاز به عبوراز چراغ سرخ نیستید. شما نباید چیزهای دیگران را سرقت کنید. قوانین همچنین می گویند که ما چه حقی داریم. برای مثال کودکان حق دارند به مکتب بروند و شما منحیث کسی که تازه والدین شده ازمعاش مرخصی والدین برخوردار هستید. اقوانین وجود دارند تا ما انسان ها بتوانیم در کنارهم زندگی کنیم و درامنیت باشیم.

  بعضاَ قوانین جدیدی وضع می شوند. قوانین نیز می توانند تغییر کنند. به طورمثال در سال ۱۹۷۹ والدین درسویدن ازلت و کوب نمودن فرزندان شان منع شدند. این کار قبل از آن سال مجاز بود. مثال دیگرممنوعیت سگرت کشیدن در داخل رستوران هاست. این در سال ۲۰۰۵ ممنوع شد.

  کتاب قانون سویدن با چکش قاضی در بالای آن.

  قوانین اساسی سویدن

  برخی از قوانین فوق العاده مهم است. به آنها قوانین اساسی میگویند. آنها بالاتر ازهمه قوانین دیگرهستند و تغییردادن آنها دشوار است. قانون اساسی می گوید که سویدن یک دموکراسی است.

  درسویدن چهار قانون اساسی وجود دارد: آنها را شکل دولت، نظم جانشینی، قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان می نامند.

  شکل دولت

  شکل دولت بیان می کند که سویدن چگونه باید اداره شود. این می گوید ما که در سویدن زندگی می کنیم می توانیم از طریق سیاستمنداران که آنها را در انتخابات مختلف انتخاب می کنیم، دخالت داشته و تصمیم بگیریم. شکل دولت حقوق ما را نیز توصیف می کند. برای مثال می گوید که مجازات اعدام در سویدن ممنوع است وهمه مردم حق دارند هر مذهب و اعتقادی را که می خواهند داشته باشند. شکل دولت همچنین حاوی قوانینی برای چگونگی کار پارلمان و دولت ما است.

  نظم جانشینی

  سویدن یک حکومت سلطنتی است و ما یک پادشاه داریم که رئیس دولت است. نظم جانشینی شامل قوانینی برای کسی است که سلطنت سویدن را به ارث می برد و پادشاه یا ملکه جدید می شود. پادشاه سویدن کارل پانزدهم گوستاو است. نام فرزند بزرگ او ویکتوریا است. او در آینده ملکه خواهد شد.

  قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان

  همه ما که در سویدن زندگی می کنیم حق داریم تقریباً آنچه را که می خواهیم فکر کنیم و بگوییم. شما می توانید آنچه را که فکر می کنید درتلویزیون بگویید و می توانید آنچه را که فکر می کنید در انترنت و روزنامه بنویسید. برای مثال اگرشما در مورد سیاست در سویدن نظر دارید، حق دارید آن را بیان کنید. عین قانون برای روزنامه های خبری نیز اعتبار دارد. آنها خود تصمیم می گیرند چه می خواهند بنویسند، نه سیاستمداران. این در قانون اساسی به نام قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان درج شده است.

  • مقررات آزادی مطبوعات ارتباط میگیرد به آنچه که شخص اجازه دارد آن را در روزنامه ها و کتاب ها بنویسد.
  • قانون آزادی بیان درباره آن چیزی است که دررادیو، تلویزیون، فلم وانترنت میتوانید بگویید، بنویسید و بیان کنید.

  این قوانین باید همچنان از ما در برابر افترا و توهین محافظت کند. این بدان معنی است که در آزادی برای نوشتن و گفتن مطالب دلخواه ما، محدودیت های نیز وجود دارد. برای مثال، انتشار علنی اظهاراتی که گروهی را تهدید یا تحقیر کند، به دلیل نژاد ، رنگ پوست، منشأ ملی یا قومی، عقاید یا گرایش جنسی، جرم است. این را تحریک علیه گروه های قومی گفته می شود. به طور مثال شخص که بگوید همه افراد یک کشور خاص مجرم هستند، می تواند به جرم تحریک علیۀ یک گروۀ قومی محکوم شود. همچنین پخش شایعات دروغ یا تحقیرکردن شخص دیگر میتواند ممنوع باشد.

   سویدن یک کشور سلطنتی است و یک پادشاه دارد

   سویدن یک کشور سلطنتی است و چند صد سال است که این چنین است. این به این معنی است که یک ملکه یا پادشاه وجود دارد که رئیس دولت درکشور است. امروز سویدن دارای یک پادشاه، کارل گوستاف شانزدهم، به عنوان رییس دولت می باشد. او تقریباً ۵۰ سال سلطنت کرده است.

   درسایرنقاط جهان سلطنت هایی وجود دارند که ملکه یا پادشاه قدرت تصمیم گیری درجامعه را دارند. پادشاه سویدن هیچ قدرت سیاسی ندارد. وظایف او صرفاَ نمادین و نمایندگی کردن (از کشور) است. پادشاه سویدن را از بسیاری جهات نشان می دهد و نمایندگی میکند. برای مثال، اودیدارهای دولتی انجام می دهد وبا رهبران کشورهای دیگر دیدارمی کند. او همچنین از سازمان ها و شرکت های مختلف در سراسر سویدن بازدید می کند.

   در سال ۱۹۷۹، پارلمان سویدن تصمیم گرفت که ملکه یا فرزند ارشد پادشاه ملکه یا پادشاه بعدی باشد. درگذشته، دردرجه اول این پسربزرگ بود که پادشاه می شد. امروزه مهم نيست که زن باشد يا مرد روزی دخترشاه، ولیعهد ویکتوریا، رئیس دولت سویدن خواهد شد.

   سویدن توسط دولت، ناحیه ها و شاروالی ها اداره می شود

   قدرت سیاسی درسویدن بین چندین قمست تقسیم شده است. این ما شهروندان هستیم که تصمیم می گیریم که کدام سیاست مداران برسویدن حکومت کنند. ما این کار را با رای دادن به سیاستمداران انجام می دهیم:

   • درسطح محلی - درشاروالی
   • درسطح ناحیه یی - درناحیه
   • درسطح ملی - درپارلمان
   • دراتحادیه اروپا - درپارلمان اروپا

   سیاستمداران درپارلمان درمورد موضوعاتی که مربوط به کل کشوراست تصمیم می گیرند. سویدن نیز به ۲۱ ناحیه و ۲۹۰ شارولی تقسیم شده است. سیاستمداران درناحیه ها و شاروالی ها درمورد چیزهای مربوط به جایی که زندگی می کنیم تصمیم می گیرند. در پارلمان اروپا، آنها در مورد چیزهایی که برای همه اتحادیۀ اروپا اعتبار دارد تصمیم می گیرند.

    درمورد قوانین در سویدن پارلمان تصمیم گیری میکند

    این دولت است که کشور را در سطح ملی اداره می کند. این کار با مراقبت دولت از اجرا شدن فیصله های پارلمان، انجام می یابد. دولت همچنین می تواند قوانین جدید یا اصلاحات در قانون را پیشنهاد نماید. پارلمان به پیشنهاد دولت رأی مثبت یا منفی می دهد. پارلمان تصمیماتی می گیرد که برای تمام کشور اعتبار دارد.

    پارلمان همچنین در مورد عایدات و مصارف دولت تصمیم گیری می کند. پول دولت ازجمله برای پوهنتون ها و کالج ها، پولیس و کمک هزینه اطفال استفاده می شود.

    پارلمان و دولت جز آنچه می باشند که حکومت نامیده میشود.

    ناحیه ها مسئول مراقبت های صحی هستند

    درسویدن ۲۱ ناحیه وجود دارد. مهم ترین وظیفه ناحیه ها مدیریت مراقبت های صحی است. آنها خدمات صحی، مراقبت های بهداشتی و خدمات طبی دندان را ارائه می دهند. آنها همچنان مسئول هستند که وسائل نقلیۀ همگانی، بس ها، واگون های برقی و متروها وجود داشته باشد.

    ناحیه ها توسط سیاستمدارانی اداره می شوند که ما شهروندان در انتخابات ناحیه ئی به آنها رأی می دهیم. تصمیمات در مورد نحوه اداره ناحیه در شورای ناحیه ئی گرفته می شود.

    آموزش توسط شاروالی ها اداره می شود

    سویدن نیز به ۲۹۰ شاروالی تقسیم شده است. شاروالی های کلان و شاروالی های کوچک وجود دارند. بزرگترین شاروالی، شاروالی استکهولم است. تقریبا یک میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند. کوچکترین شاروالی، شاروالی بیورهولم (Bjurholm) است. کمتر از ۳۰۰۰ نفر در آنجا زندگی می کنند.

    شاروالی ها مسئول بسیاری از خدمات موجود در محل زندگی شما هستند. این شاروالی است که مراقب می باشد تا در هنگام که در خانه شیردهن را باز می کند در آن آب موجود باشد و برای کودکان مکتب وجود داشته باشد. شاروالی همچنین مسئول این است که افراد سالمند و بیمار وقتی قدرت مراقبت از خود را ندارند، بتوانند از آنها کمک بگیرند.

    شهرداری ها توسط سیاستمدارانی اداره می شوند که ما شهروندان درانتخابات شهرداری به آنها رای داده ایم.   نحوه اداره شهرداری درشورای تصمیم گیرنده کمون تصمیم گرفته می شود.

    شاروالی ها و ناحیه ها از طریق مالیات پول دریافت می کنند

    شاروالی ها و ناحیه ها به پول نیاز دارند تا بتوانند فعالیت های خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که ما مالیات می پردازیم. مالیات بیشترین درآمد ناحیه ها و شاروالی ها را تشکیل می دهد. عایدات همچنان از کمک های اقتصادی دولت و هزینه های خدمات نیز تشکیل می گردد.

    این پول ها برای مکتب، شفاخانه، سرک ها و موارد دیگر استفاده می شود. شهروندان که دارای درآمد می باشند در شاروالی محل زندگی خود مالیات می پردازند.

    شاروالی ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند که سطح مالیات چقدر باشد. این قسمی از چیزی است که خودگردانی نامیده می شود.

    اتحادیه اروپا

    اتحادیۀ اروپا موسسهٔ است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده است. کشور های که عضو اتحادیۀ اروپا هستند در مسائل متعدد مانند تجارت، محیط زیست و زراعت همکاری می کنند. آنها همچنان با هم کار می کنند تا از موجودیت صلح در اروپا مراقبت نمایند. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از یک واحد پولی مشترک استفاده می کنند. این واحد پولی، یورو نامیده می شود.

    سویدن درسال ۱۹۹۵ به اتحادیه اروپا پیوست. پیش ازاین بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود، اما آنها در سال ۲۰۲۰ این اتحادیه را ترک کردند. خروج بریتانیا از اتحادیه برکسیت (brexit) نامیده میشود.

    اتحادیه اروپا در مورد قوانینی که در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود تصمیم می گیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا انجام تجارت، سفر و کار در داخل اتحادیه اروپا را آسان تر کرده است.

    کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران سه مؤسسه مهم در اتحادیه اروپا هستند. درهرمؤسسه، نمایندگان کشورهای عضو کارمی کنند. این کمیسیون اروپا است که قوانینی را پیشنهاد می کند که دراتحادیه اروپا اعمال می شود. پارلمان اروپا و شورای وزیران در مورد این پیشنهادها بحث می کنند و به قوانین بله یا نه می گویند. اگر آنها به قانون جدید اتحادیه اروپا بله بگویند، همه کشورهای اتحادیه اروپا باید از این قانون پیروی کنند.

    سویدن چندین سیاستمدار در پارلمان اتحادیه اروپا دارد. ما به آنها رأی داده ایم. آنها درتصمیم گیری در مورد چگونگی عملکرد اتحادیه اروپا نقش دارند.