زبان های اقلیت های ملی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 9/12-2022

مخاطب وبسایت Informationsverige.se پناهجویان، تازه واردان و کودکان تنها آمده هستند. از اینرو وبسایت Informationsverige.se به زبانه ای اقلیت های ملی سوئد وجود ندارد.