زبان های اقلیت های ملی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 10/5-2023

مخاطب وبسایت Informationsverige.se پناهجویان، تازه واردان و کودکان تنها آمده هستند. از اینرو وبسایت Informationsverige.se به زبانه ای اقلیت های ملی سوئد وجود ندارد.