من پناه جو هستم

دراینجا میتوانید اطلاعاتی درمورد وقتیکه تقاضای پناهنده گی میکنید چی میشود وکدام مقرراتی که اعمال میشود پیدا کنید واینکه چی کمک هایی میتوانید بگیرید.