ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

دراینجا میتوانید درمورد الحاق مجدد به فامیل بخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که یک خانوادۀ که اعضای آن پراگنده شده است می تواند برای زندگی نمودن نزد آن عضو خانواده که در سویدن اجازۀ اقامت دریافت نموده است، تقاضا کنند.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

فامیل نزدیک شما (زن، شوهر، همخانه، شریک زندگانی، و اطفال زیر ۱۸ سال) حق دارند پیش شما کوچ کشی کنند. شما باید بیش از ۱۸ سال داشته باشید و قبل از فرار ازدواج کرده یا با هم زندگی کرده باشید.

فامیل شما امکان تقاضای اجازه اقامت برای کوچ کشی به پیش شما در سویدن را دارد درصورتیکه شما:

  • دارای یک اجازۀ اقامت دائم هستید,
  • دارای یک اجازه اقامت موقت هستیدو چنین به نظر می رسد که امکانات خوب را برای بدست آوردن یکاجازه اقامت دائم دارا می باشید.

کدام قوانین اعمال می شود؟

برای اینکه فامیل تان را به اینجا بیاورید، ممکن است لازم باشد نشان دهید که می توانید ازعهده معاش آنها برآئید (شرط امرار معاش). شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

اگرفامیل شما درطول سه ماه پس ازآنکه شما اجازه اقامت دریافت کردید، تقاضای اجازه اقامت بکند، شرط ضمانت امرارمعاش درمورد شما اعمال نمیشود.

شما که به عنوان پناهندۀ سهمیه به اینجا آمده اید،اگرخانوادۀ شما در جریان سه ماه بعد از رسیدن شما به سویدن، برای اجازۀ اقامت درخواست نمایند در آن صورت شرط تامین معیشت برای شما اعتبار ندارد.

چه کاری میتوانید انجام دهید که خود را به بهترین وجه آماده کنید؟

به خاطرداشته باشید که هنگام تقاضای پناهندگی همه چیزرا درباره فامیل تان بگویید. اگربخواهید به فامیل تان مجدد ملحق شوید این بسیار مهم است.