فلم ها با کلمات ومفاهیم سویدنی

آخرین به روز رسانی 8/12-2023

در اینجا فلم های کوتاهی را پیدا میکنید که می توانید کلمات رایجی را که در زندگی روزمره استفاده می کنید، یاد بگیرید. فلم ها با متن واضح و گفتار واضح به زبان سویدنی هستند.

  • با کلیک بر روی یکی از تصاویر، فیلمی را شروع می کنید.
  • هر زمانی که خواسته باشید می توانید با دوباره کلیک نمودن روی فلم، آن را متوقف بسازید.
  • فلم ها را می توانید چندین بارببینید.

الفبا

معرفی خودتان

اعداد 0-100

اعداد 100- 1000

ساعت

ساعت چند است؟

خانه پری فورمه

تماس (تیلفونی) اضطراری

می نمی فهمم

لباس ها

روز های هفته

فارمسی

بدن، جسم

مرکز صحی

خریداری

فرهنگ لغات برای خرید کردن

خانواده

پخت و پز

رنگ ها

منزل/ آپارتمان

شغل

هوا

کتابخانه

کتابخانه ـ مکان ملاقات

در قهوه خانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

هدایات

اوقات فراغت

یک (En)/یک (Ett)

فعل

فلم ها در مورد سویدن