فیلم‌هایی با کلمات و مفاهیم سوئدی

آخرین به روز رسانی: 8/1-2024

در اینجا فیلم های کوتاه را می‌یابید که با آنها می‌توانید کلمات عادی را که می‌توانید در زندگی روزمره استفاده کنید، یاد بگیرید. فیلم ها با متن و گفتار واضح به زبان سوئدی هستند.

  • با کلیک کردن بر روی یکی از عکس‌ها فیلم را راه بیاندازید.
  • زمانی که مایلید فیلم را متوقف کنید توسط کلیک دوباره روی فیلم می‌توانید این کار را انجام دهید.
  • می‌توانید فیلم‌ها را چندین بار ببینید.

خود را معرفی کنید

حروف الفباء

اعداد 100 تا 1000

اعداد 0 تا 100

ساعت چند است؟

وقت و ساعت

تماس های اضطراری

تکمیل کردن یک فُرم درخواست/تقاضانامه

لباس ها

من نمیفهمم

داروخانه

روزهای هفته

درمانگاه

بدن

کلمات مربوط به خرید

خرید کردن

آشپزی

خانواده

آپارتمان

رنگ ها

هوا

شغل

کتابخانه - محل ملاقات

کتابخانه

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

در کافه تریا

اوقات فراغت

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی

فعل دستوری

یک (چگونگی استفاده از En و Ett)

فیلم در مورد سوئد