مطالب Informationsverige.se استفاده کنید

آخرین به روز رسانی 4/7-2023

از ویب سایت Informationsverige.se به عنوان منبع معلومات در بارهٔ جامعه سویدن استفاده کنید. همزمان، مهم است که محتوای از متن مربوطه جدا نشود. بنابراین، ما دستورالعمل هایی برای نحوه استفاده از محتوای ویب سایت داریم.

استفاده کردن متن ها از Informationsverige.se دردیگر ویب سایت یا درمطالب دیگر

متن های در Informationsverige.se توسط حق انحصاری نشروتکثیرمحافظت می شود. شما می توانید بخش های از مضمون را نقل قول کنید. وقتی نقل قول می کنید، باید مشخص شود که متن از کجا گرفته شده است. نقل قول را با یک لینک به قسمت مربوطه از Informationsverige.se کامل کنید. شما نمی توانید از تمام متن ها استفاده کنید و انها را به عنوان قسمتی از مطالب خود دوباره نشر کنید.

استفاده کردن از متن ها در Informationsverige.se برای شما که با پناهجویان و تازه واردان کار می کنید

اگر دربخشی کار می کنید که با اطلاعات یا خدمات اموزشی برای پناهجویان و تازه واردان فعالیت میکند، می توانید از محتوای Informationsverige.se در مطالب اموزشی خود، به عنوان مثال درمتنی که ارائه میکنید ( از پاورپوینت یا مشابه ان) استفاده کنید. ذکر کنید که منبع Informationsverige.se است. همچنین می توانید صفحات را چاپ کنید.

محتوای در Informationsverige.se برای همه کاربرانباید رایگانباشد.

متن های در Informationsverige.se توسط حق کاپی برداری محافظت می شوند

عکس ها در Informationsverige.se توسط حق انحصاری برای نشر و تکثیر محافظت می شوند و نباید در هیچ زمینه دیگری کاپی و استفاده شوند.