مدرسه در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 19/9-2023

همۀ کودکان از حق تحصیل برخوردارند. کمون موظف است برای فرزندان شما جا در مدرسه ارائه کند. در اینجا می توانید در مورد مقررات جاری و کمک هایی که فرزندان شما می توانند برای رفتن به مدرسۀ سوئدی دریافت کنند، مطالبی بخوانید.

حق تحصیل

فرزند شما حق دارد با شرایط یکسان برای سایر کودکان در سوئد به پیش دبستانی برود. فرزند شما حق دارد از ترم تحصیلی که به سن شش سالگی تمام می رسد به پیش دبستانی برود. حق تحصیل برای مقاطع تحصیلی زیر وجود دارد:

  • کودکستان
  • کلاس پیش دبستانی
  • مدرسه ابتدائی و راهنمائی
  • دوره ابتدائی/راهنمائی سازگار شده
  • مدرسه ویژه و خانۀ اوقات فراغت

اگر فرزند شما پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام، شروع به تحصیل کند از حق تحصیل در دبیرستان و دبیرستان سازگار شده برخوردار است.

با کمون خود تماس بگیرید

کمون شما موظف است یک جا برای فرزند شما در مدرسه ارائه کند. اگر شما دارای یک یا چند فرزند هستید که به جا در پیش دبستانی، کلاس پیش دبستانی، دبستان یا راهنمائی، دبستان/راهنمائی سازگار شده یا مدرسه ویژه، دبیرستان یا دبیرستان سازگار شده نیاز دارند باید با اداره کمون خود تماس بگیرید. کمون می تواند در مورد نحوه انجام اینکار به شما اطلاعات بیشتری بدهد.

ظرف مدت چهار ماه از زمانی که با کمون تماس گرفته و اعلام کرده اید که فرزند شما به جا در کودکستان نیاز دارد، بایستی یک جا در کودکستان به فرزند شما ارئه شود.

فرزند شما بایستی مدرسۀ ابتدائی و راهنمائی را در اسرع وقت شروع کند یا به او در دبیرستان جا داده شود. اینکار بایستی حداکثر یک ماه پس از ورود شما به سوئد انجام شود.

تعیین وضعیت

تعیین وضعیت در مدرسه ابتدائی و راهنمائی

وقتی فرزند شما مدرسه ابتدائی/راهنمائی را شروع می کند پرسنل مدرسه بایستی بررسی کنند کودک از قبل دارای چه معلوماتی است. در این تعیین وضعیت سن و سال، معلومات قبلی و شرایط فردی مورد توجه قرار می گیرد. دو ماه پس از آنکه فرزند شما مدرسه را آغاز کرد مدیر مدرسه بایستی کلاس و سال آموزشی فرزند شما را تعیین کند. از این تعیین وضعیت برای ادامۀ برنامه ریزی تدریس به فرزند شما نیز استفاده می شود. هنگام تعیین وضعیت از یک مترجم یا معلمی که زبان مادری کودک را بداند استفاده می شود.

اگر فرزند شما نیاز داشته باشد به مدرسه ابتدائی و راهنمائی سازگار شده یا مدرسه ویژه برود

مدرسه ابتدایی/راهنمایی سازگار شده و مدرسه ویژه دو جایگزین برای مدرسه ابتدایی/راهنمایی هستند که به طور خاص برای کودکان دارای برخی کم توانی ها/ناتوانی ها طراحی شده اند.

قبل از اینکه کودک بتواند در مدرسه ابتدایی/راهنمایی سازگار شده یا مدرسه ویژه شروع به تحصیل کند، یک تحقیق در مورد اینکه کدام نوع مدرسه مناسب است، انجام می شود.

والدین یا سرپرستان کودک باید قبل از اینکه کودک بتواند در مدرسه ابتدایی/راهنمایی سازگار شده یا مدرسه ویژه شروع به تحصیل کند، باید رضایت خود را اعلام کنند.

تعیین وضعیت در دبیرستان

در دبیرستان آموزگاران بایستی بطور دائم دانش و معلومات فرزند شما را ارزشیابی کنند. این ارزشیابی مبنای ادامه تدریس به فرزند شما قرار می گیرد.

رفتن به دبیرستان داوطلبانه/اختیاری است. در دبیرستان می توانید رشته های مختلف سراسری یا برنامه های مقدماتی را بخوانید. در میان رشته های سراسری رشته های فنی و حرفه ای و رشته های آماده سازی برای تحصیل در سطح آموزش عالی وجود دارند.

برای اینکه بتوانید در یک رشته فنی و حرفه ای شرکت کنید، باید در ماده های درسی زبان سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و در پنج ماده درسی دیگر نمره قبولی داشته باشید. در مجموع بایستی در هشت ماده درسی نمره قبولی داشته باشید.

برای آنکه فرزند شما بتواند در یک رشته آماده سازی دانشگاه و مدارس عالی تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و ده مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشد. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در جمعاً دوازده ماده درسی لازم است.

اگر برای ورود به یکی از رشته های سراسری واجد شرایط نباشید می توانید یکی از چهار برنامه مقدماتی را بخوانید. رشته های مقدماتی از نظر شتاب تحصیلی، ابعاد و محتوا انعطاف پذیر هستند. این رشته ها باید همچنین با پیش دانش ها و نیازهای شما نیز سازگار باشند.

کلاس آمادگی

فرزند شما در کلاس آمادگی ماده های درسی مختلف را می خواند و همزمان مبانی زبان سوئدی را یاد می گیرد. هدف از خواند یک یا چند ماده درسی در کلاس آمادگی آنست که کودک در اسرع وقت ممکن آماده شود که در یک کلاس عادی درس بخواند.

به فرزند شما حداکثر دو سال تحصیل در کلاس آمادگی ارائه می شود. کودک نمی تواند همه تحصیل خود را در این کلاس انجام دهد. اینکه چه مقدار تدریس در کلاس آمادگی و چه مقدار در کلاس عادی انجام می شود برای هر کودک متفاوت است. مدیر مدرسه در مورد سازماندهی تدریس تصمیم گیری می کند.

معلم میزان معلومات کودک در کلاس آمادگی را ارزشیابی می کند. وقتی معلم تشخیص دهد که کودک برای شرکت در یک ماده درسی در کلاس عادی آماده است کودک بایستی به آن کلاس برود.

سوئدی بعنوان زبان دوم

در مقطع ابتدائی/راهنمائی فرزند شما می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر زبان مادری کودک سوئدی نباشد در صورت نیاز می تواند زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر فرزند شما نیاز دارد سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

فرزند شما در دبیرستان می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند.

جدول زمانبندی ترجیحی

فرزند شما می تواند در مقطع ابتدائی/راهنمائی یک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. اگر فرزند شما ک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد به این مفهوم است که کودک در زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم تدریس بیشتری دریافت می کند.

برای آنکه فرزند شما بتواند وقت بیشتری برای زبان سوئدی داشته باشد بایستی از وقت سایر ماده های درسی کاسته شود. مجموع ساعات تدریس یکسان است ولی تدریس طوری تقسیم بندی می شود که وقت بیشتری برای زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم داشته باشد. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. فرزند شما می تواند حداکثر یک سال جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد.

تدریس زبان مادری

اگر زبان مادری فرزند شما سوئدی نباشد او حق دارد آموزش زبان مادری داشته باشد. در مقطع کودکستان و کلاس پیش دبستانی فرزند شما حق دارد هم زبان مادری و هم زبان سوئدی را یاد بگیرد. در مقطع ابتدائی/راهنمائی و دبیرستان و جود برخی شرایط لازم است تا فرزند شما از حق آموزش زبان مادری برخوردار شود.

اگر مایل هستید فرزند شما آموزش زبان مادری داشته باشد باید برای آن درخواست کنید. از مدرسه بپرسید چکار بایستی بکنید و چه شرایطی وجود دارد.

کمک تحصیلی به زبان مادری

کمک تحصیلی به زبان مادری مهم است تا بتوان معلومات قبلی کودک در ماده های درسی مختلف حفظ نمود. اگر فرزند شما به کمک تحصیلی به زبان مادری نیاز داشته باشد بایستی آنرا دریافت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک تحصیلی به زبان مادری با معلم یا مدیر مدرسه تماس بگیرید.