آموزش زبان سویدنی

آخرین به روز رسانی 19/12-2022

زبان سویدنی را خود تان بیآموزید! در اینجا شما میتوانید مواد و وسایل مختلف متعددی کمکی را بدست آورده هم به شکل انفرادی و هم در مشارکت با دیگران به تمرین زبان سویدنی بپردازید.

فلم ها در مورد سویدن

با استفاده از "Lära svenska"