تمرین زبان سوئدی را شروع کنید

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در اینجا برنامک (آپ)، فیلم و وبسایت هایی وجود دارند که شما می توانید از آنها برای شروع آموختن زبان سوئدی استفاده کنید.

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

حروف الفباء

خود را معرفی کنید

اعداد 100 تا 1000

اعداد 0 تا 100

وقت و ساعت

ساعت چند است؟

تکمیل کردن یک فُرم درخواست/تقاضانامه

تماس های اضطراری

من نمیفهمم

لباس ها