ቍጠባ፡ ገንዘብን ፋክቱራታትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 2 2019

ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ናትካ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ናይ ቍጠባኻ ሓላፍነት ኣለዎም

ኣብቲ ትነብረሉ ቤት ስድራ፡ ሆቨበ-ሄም ወይ ናይ ደገፍ መንበሪ እዮም እቶም ዘድልዩኻ ነገራትን ገንዘብን ከም ዘለዉኻ ከረጋግጹ ዘለዎም። ብመሰረት ሓታት ዕቝባ ዲኻ መንበሪ ፍቕድ ዘለካ፡ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣብ ግብሪ ይውዕሉ።

ንዓኻ ሓታቲ ዕቝባ ዝኾንካ

ንስኻ ሓታት ዕቝባ ዝኾንካ ናይ ምዓልታዊ ክፍሊት መሰል ኣለካ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት፡ መሰል ናይ ፍሉይ ቍጠባዊ ሓገዝ ኣለካ።

ንዓኻ ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾንካ፡ ኵሉ ግዜ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እዪ ንምዓልታዊ ክፍሊትን ምናልባት ፍሉይ ቍጠባዊ ሓገዝን ኣብ ክንዳኻ ዘመልክት። ወዲ 16 ዓመት ወይ ካብኡ ትዓቢ እንተ ዄንካ፡ ባዕልኻ ንቍጠባ ክፍሊት ከተመልክት መሰል ኣለካ። ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ምዓልታዊ ክፍሊትን ፍሉይ ቍጠባዊ ሓገዝን ዝኣትዎ ናይ ባዕልኻ ናይ ባንክ ካርድ ትወሃብ።

ንዓኻ መንበሪ ፍቓድ ዝተውህበካ

ድሕሪ ሓደ ወርሒ መንበሪ ፍቓድ ምርካብካ ካብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ስርዓት ትወጽእ። ድሕሪኡ ምዓልታዊ ክፍሊት ኣይወሃበካን እዩ። ናትካ ናይ ባንክ ካርድ ምስራሕ ተቋርጽ። ስለዚ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ቅድሚ ምውጻእካ እቲ ኣብ ናይ ባንክ ካርድኻ ዘሎ ገንዘብ ከተውጽኦ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተወሃብካ፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ መነባብሮኻ ሓፍነት ይወስዱ።

ምስ ናትካ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ትቕመጥ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ናይ መናበዪ ሓገዝ፡ መልዕሎ ንቈልዑን ናይ ዝዓረፈ ሰብ ቀረባ ኣዝማድ ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 • ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ

  ትሕቲ 16 ዓመት እንተ ዄንካን መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ ኾይኑን፡ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ ይኸፍሉ እዮም። ብቐዳምነት እቲ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ እዩ ነቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ዝቕበሎ። እቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ እቶም ሽማግለ ማሕበራዊ ጕዳያት ናብ ቤት ስድራ ወይ ናብ ሆቨበ-ሄም ክኽፈል ኣለዎ ኢሎም እንተ ወሲኖም፡ ናብኡ ክኽፈል እውን ይኽእል እዩ።

  ንኣብነት ድሕሪ 16 ዓመት ምምላእካ ኣብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ደረጃ ምምሃር ትቕጽሎ ኣለኻ ኾንካ፡ ዝተናውሐ ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

  እቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ ንኽኽፈለካ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ። እቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ ድሒሩ ክኽፈል ኣይክእልን እዩ።

 • ቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ካብ ሲኤስኤን

  ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ፡ ሲኤስኤን ካልእ ገዲፍካ ምስ ቍጠባዊ ሓገዛትን ልቓሓትን ንዝመሃሩ መንእሰያትን ዓበይትን ዝሰርሕ ሓደ ብዓል መዚ እዩ።

  ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትምሃር እንተ ዄንካ፡ እቲ ናትካ ግዝያዊ ዝተመደበልካ መጕዚ ናይ ቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርትን ዝያዳ መወሰኽታን ንቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርት ካብ ሲኤስኤን ከመልክተልካ ኣለዎ። ክሳብ ትሕቲ 18 ዓመት ዘለኻሉ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እዩ ነቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ዝቕበሎ። 18 ዓመትምስ መላእካ ነቲ ገንዘብ ባዕልኻ ትቕበሎ።

 • ትሰርሕ እንተ ዄንካ

  16 ዓመት መሊእካን ኣብ ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ወይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ግዜን ትሰርሕ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ተእትዎ ገንዘብ ባዕልኻ ክትውስን መሰል ኣለካ።