درخواست پناهندگی در سویدن

آخرین به روز رسانی 5/7-2023

دراینجا میتوانید مطالعه کنید که برای درخواست پناهنده گی در سویدن چه کار باید بکنید.

برای مثال میتوانید بخوانید برای تسلیم کردن درخواست پناهنده گی چه کار باید انجام دهید، انواع مختلف اجازه اقامت که میتوان دریافت کرد و پس از آنکه اداره مهاجرت درمورد درخواست پناهنده گی شما تصمیم گرفت چه اتفاقی می افتد.

سازمان مراقبت های صحی واجتماعی دو فیلم درباره وقتی که تقاضای پناهندگی میکنید چی میشود درست کرده هست

فیلمی برای شما که در خانه یک خانه خانوادگی زندگانی میکنید.

فیلمی برای شما که در خانه مراقبت و سکونت HBV زندگانی میکنید.